தமிழக அரசின் இலவச, கட்டாயக் கல்வி சட்டத்தின் விதிமுறைகள் வெளியீடு

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த இலவச, கட்டாயக் கல்வி கற்கும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், தமிழக அரசு விதிமுறைகளை உருவாக்கி வெளியிட்டுள்ளது.

Comments

  1. The Director of School Education in his proceedings Rc.No.94433/12/11 dt.13.12.2011
    has announced that Teacher Eligibility test is compulsory for teachers working in unaided Schools/Sections/Matriculation Schools. One more point needs to be clarified is whether TET is compulsory for teachers who are promoted to BT/PG Assts during 2010-2011.If there is any order Please publish the same.
    C.Sugumar Sri RKC Hr.Sec.school,Udangudi

    ReplyDelete

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||