முதுகலை ஆசிரியர்கள், எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்' என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

முதுகலை ஆசிரியர்கள், எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர் என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Comments