அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், திட்ட இயக்குனராக இருந்த ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மாற்றப்பட்டு, முகமது அஸ்லாம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டம் திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், திட்ட இயக்குனராக இருந்த ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மாற்றப்பட்டு, முகமது அஸ்லாம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டம் திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Comments