தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொருளியல் உள்ளிட்ட மாற்று எண் இடப்படாத விடைத்தாள்கள் ஏப்ரல் 2-ல் முதன்மை தேர்வாளர்களும், மறுநாள் முதல் உதவி தேர்வாளர்களும், விடைத் தாள் திருத்தும் பணிகளை துவக்குகின்றனர். மாற்று எண் இடப்படுகின்ற விடைத்தாள்களான கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், வணிகவியல் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான விடைத்தாள் திருத்தும் பணி ஏப்ரல் 9ம் தேதி துவங்கும் என தேர்வுத்துறை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.


தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொருளியல் உள்ளிட்ட மாற்று எண் இடப்படாத விடைத்தாள்கள் ஏப்ரல் 2-ல் முதன்மை தேர்வாளர்களும், மறுநாள் முதல் உதவி தேர்வாளர்களும், விடைத் தாள் திருத்தும் பணிகளை துவக்குகின்றனர். மாற்று எண் இடப்படுகின்ற விடைத்தாள்களான கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், வணிகவியல் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான விடைத்தாள் திருத்தும் பணி ஏப்ரல் 9ம் தேதி துவங்கும் என தேர்வுத்துறை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.  

Comments