மேல்நிலை சிறப்புத் துணைத்தேர்வு ஜுன்/ஜுலை 2012 -ல் தேர்வெழுதியோர் விடைத்தாட்களின் அச்சுப்பகர்ப்பு நகல் (Photocopy of Answer scripts) மற்றும் மறுகூட்டலுக்கு ஜுன்/ஜுலை 2012 பருவம் முதல் On-line -ல் விண்ணப்பிக்கும் முறையை முதன்முதலாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. எனவே தேர்வர்கள் விண்ணப்பங்கள் கோரி எந்த ஒரு கல்வி அலுவலகத்தையும் அணுக வேண்டாமெனவும், On-line முறையில் விண்ணப்பிக்குமாறும் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. விண்ணப்பித்தலுக்கான காலம் 13.08.2012 (திங்கட்கிழமை) முதல் 16.08.2012(வியாழக்கிழமை) வரை.


மேல்நிலை சிறப்புத் துணைத்தேர்வு ஜுன்/ஜுலை 2012 -ல் தேர்வெழுதியோர் விடைத்தாட்களின் அச்சுப்பகர்ப்பு நகல் (Photocopy of Answer scripts) மற்றும் மறுகூட்டலுக்கு ஜுன்/ஜுலை 2012 பருவம் முதல் On-line -ல் விண்ணப்பிக்கும் முறையை முதன்முதலாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. எனவே தேர்வர்கள் விண்ணப்பங்கள் கோரி எந்த ஒரு கல்வி அலுவலகத்தையும் அணுக வேண்டாமெனவும், On-line முறையில் விண்ணப்பிக்குமாறும் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. விண்ணப்பித்தலுக்கான காலம் 13.08.2012 (திங்கட்கிழமை) முதல் 16.08.2012(வியாழக்கிழமை) வரை.

Comments