முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் பதவி உயர்வு இன்று வழங்கப்பட்டது.அதனால் ஏற்படும் மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் பணியிடத்திற்கு பொறுப்பு அலுவலரையும் நியமனம் செய்து ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

Comments