உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவினருக்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணில் தளர்வு வழங்க வேண்டும் என தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம் தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது. ஆணையத்தின் உத்தரவு குறித்து, முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, உரிய முடிவை எடுக்க, டி.ஆர்.பி., தீர்மானித்து உள்ளது.

29 comments:

 1. Good news pa.ana tet exam apa ipadithan sonnanga apuram result vanthapaum sonnanga apuram ipa certificate verfication vanthapam solluthanga apuram posting podurapam ipadi solluvanga apuram next tet exam apa solluvanga ipadiya sollidethan irupanga athukulla ella postingum ful panniruvanga apuram solluvanga 5% idam othikidu pannidomnu.iyo iyo...........

  ReplyDelete
 2. adhu epd ipd avanga kekalam 90 kuda vangama teacher aagi avanga epd students ta high marks kepanga apo studentsod public examkum idaotukkidu kelungal iyya.
  rmba nalla irukku ya unga niyayam.

  ReplyDelete
 3. Starting laye itha seithu iruntha ippa seirathu niyayam. fitst batch la pass panninavanga punniyam pannangala, ippo pass pannavanga ellorum paavam pannavangala. Amma than nalla mudiu edukkanum.

  ReplyDelete
 4. Firs tet la um idaothukeedu panni iruntha ipaum pannalam.

  ReplyDelete
 5. Nalla news amma nalla mudiva eduthu sc st teacherku nalla life kudukkum valzha anna namam valzha amma namam

  ReplyDelete
 6. ida odukeedu vendam padichu velaiku ponga

  ReplyDelete
 7. ida odukeedu vendam padichu velaiku ponga

  ReplyDelete
 8. padichu velaiku pona than vangura sambalathu ku oru mathippu irukum puringikoongappa

  ReplyDelete
 9. Amma nalla mudium edupanga pa.epadina kandipa 90 mark vankanumnu.posintingula idaothikidu kodukala ithula markula epadi pa ida othikidu koduka poranga?ammana summa illa pa.

  ReplyDelete
 10. Very good Rajapriya. Neenga sonnadhu correct. Selected list epponu yarukavadhu theriumanga. Edhavadhu idea?

  ReplyDelete
 11. Sc st caset teacher exam aluthana pothum....avanga posting venumnu ketpanga futerla parunga

  ReplyDelete
 12. Edaothikedu ellam vandam olunga padechi 90 mark aduthavaga velaiku pogalam

  ReplyDelete
 13. Markla idaothikidu venam pa.atleast posting appoinmentalachim idaothikidu venumla pa.athulaium illana enna panrathu.

  ReplyDelete
 14. Selected list eppo sir? Pls if any idea tell me sir.

  ReplyDelete
 15. தரமான ஆசிரியர்கைள, ேதர்வு
  ெசய்ய ேவண்டும் என்ப
  தற்காக, ஆசி ரியர்களுக்கு, தகுதித் ேதர்வு நடத்தப்
  படுகிறது. இத்ேதர்வில்
  மதிப்ெபண்களுக்கு, இட
  ஒதுக்கீடு ேகட்பது நியா ய மாகாது,’’ என, உயர்கல்வித்
  துைற அைமச்சர், பழனி
  யப்பன் ெதரிவித்தார். சட்டசைபயில் ேநற்று, மனிதேநய மக்கள் கட்சி
  எம்.எல்.ஏ., ஜவா ஹி
  ருல்லா, ,‘‘ஆசிரியர் ேதர்வில், இட
  ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்ைல. ேதசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழுமம், ‘மதிப்ெபண் சலுைக வழங்கலாம்’ எனக் கூறியுள்ளது. ஆனால், தமிழக அரசு, அைத பின்பற்ற
  வில்ைல,’’ என்றார். அதற்கு, அைமச்சர் பழனியப்பன் கூறியதா
  வது:
  ேதசிய ஆசி ரியர்
  கல்விக் குழுமம், சில ஆேலாசைனகைள
  வழங்கியுள்ளது. அைத
  பின்பற்ற ேவண்டும்
  என அவ சியம் இல்ைல. தகுதியான ஆசிரியர்
  கைள ேதர்வு ெசய்வதற்காக, ஆசிரியர் தகுதித் ேதர்வு நடத்தப் படுகிறது. இதில், ேதர்ச்சி ெபற, இட
  ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்ைல. ஆனால், ேதர்ச்சி ெபற்ற வர்க
  ளுக்கு, ேவைல வழங் கும்ேபாது, இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்ப டுகி
  றது.
  பள்ளித் ேதர்வில், மதிப்ெபண்
  களுக்கு சலுைககள் வழங்கப்படு
  வதில்ைல. மாணவர்கள் உயர்கல்
  வியில் ேசரும்ேபாது தான், இட ஒதுக்கீடு முைற பின்பற்றப்ப டு
  கிறது. அேதேபால், மாணவர்க
  ளுக்கு தரமான கல்வி அளிக்க, தர
  மான ஆசிரியர்கைள ேதர்வு ெசய்ய
  ேவண்டும். எனேவ, ஆசி ரியர் தகுதித் ேதர்வில், மதிப்ெபண்க ளுக்கு
  சலுைக வழங்க முடி யாது; இைத புரிந்து ெகாள்ளுங்கள். இவ்வாறு, அவர் கூறினார

  ReplyDelete
 16. தரமான ஆசிரியர்கைள, ேதர்வு
  ெசய்ய ேவண்டும் என்ப
  தற்காக, ஆசி ரியர்களுக்கு, தகுதித் ேதர்வு நடத்தப்
  படுகிறது. இத்ேதர்வில்
  மதிப்ெபண்களுக்கு, இட
  ஒதுக்கீடு ேகட்பது நியா ய மாகாது,’’ என, உயர்கல்வித்
  துைற அைமச்சர், பழனி
  யப்பன் ெதரிவித்தார். சட்டசைபயில் ேநற்று, மனிதேநய மக்கள் கட்சி
  எம்.எல்.ஏ., ஜவா ஹி
  ருல்லா, ,‘‘ஆசிரியர் ேதர்வில், இட
  ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்ைல. ேதசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழுமம், ‘மதிப்ெபண் சலுைக வழங்கலாம்’ எனக் கூறியுள்ளது. ஆனால், தமிழக அரசு, அைத பின்பற்ற
  வில்ைல,’’ என்றார். அதற்கு, அைமச்சர் பழனியப்பன் கூறியதா
  வது:
  ேதசிய ஆசி ரியர்
  கல்விக் குழுமம், சில ஆேலாசைனகைள
  வழங்கியுள்ளது. அைத
  பின்பற்ற ேவண்டும்
  என அவ சியம் இல்ைல. தகுதியான ஆசிரியர்
  கைள ேதர்வு ெசய்வதற்காக, ஆசிரியர் தகுதித் ேதர்வு நடத்தப் படுகிறது. இதில், ேதர்ச்சி ெபற, இட
  ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்ைல. ஆனால், ேதர்ச்சி ெபற்ற வர்க
  ளுக்கு, ேவைல வழங் கும்ேபாது, இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்ப டுகி
  றது.
  பள்ளித் ேதர்வில், மதிப்ெபண்
  களுக்கு சலுைககள் வழங்கப்படு
  வதில்ைல. மாணவர்கள் உயர்கல்
  வியில் ேசரும்ேபாது தான், இட ஒதுக்கீடு முைற பின்பற்றப்ப டு
  கிறது. அேதேபால், மாணவர்க
  ளுக்கு தரமான கல்வி அளிக்க, தர
  மான ஆசிரியர்கைள ேதர்வு ெசய்ய
  ேவண்டும். எனேவ, ஆசி ரியர் தகுதித் ேதர்வில், மதிப்ெபண்க ளுக்கு
  சலுைக வழங்க முடி யாது; இைத புரிந்து ெகாள்ளுங்கள். இவ்வாறு, அவர் கூறினார

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில், மதிப்பெண்களுக்கு சலுகை : முதல்வர் ஜெயலலிதா இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு 5 சதவீதம் சலுகை அறிவிப்பு.
  ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில், மதிப்பெண்களுக்கு சலுகை : முதல்வர் ஜெயலலிதா இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு 5 சதவீதம் சலுகை அறிவிப்பு.
  கவர்னர் உரைக்கு பதில் அளித்து இன்று சட்டசபையில் பேசிய முதல்வர் ஜெயலலிதா,
  'எஸ்,.சி., எஸ்.டி., எம்.பி.சி., மற்றும் சிறுபான்மையின மாணவர்கள் 55 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றால்தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக அறிவிக்கப்படுவர். மேலும், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில்
  இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு 5 சதவீத சலுகை மதிப்பெண் வழங்கப்படும்,' என்று அறிவித்தார்.

  ReplyDelete
 19. Ada paavigala posting podara timmela.Ida odhukeeda?idhu enna assembly election allaiancea mathi mathi koora.Appa CV MUDICHIVAN ELLAM KENAYANA?

  ReplyDelete
 20. Aempa CV mudichavanga edhuvum kaela matengurenga? Namakku vaela iruka illaiya? Illana illanu sollanum. Irukuna irulunu sollanum. Edhavadhu onnu therinka emha vaelaiya parpompa.

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.