எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்க காலஅவகாசம் நீட்டிப்பு. ஜனவரி 18 மற்றும் 19-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்க காலஅவகாசம் நீட்டிப்பு. ஜனவரி 18 மற்றும் 19-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
Read More News | Download

Comments