பொறியியலில் எந்த பிரிவில் பட்டம் பெற்றுள்ளவர்களும் B.Ed முடித்து கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆகலாம் | DOWNLOAD G.O

  1. G.O Ms. No. 270 DT : 03.12.2019 | தமிழக அரசின் கல்வி தகுதி குறித்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொறியியலில் எந்த பிரிவில் பட்டம் பெற்றுள்ளவர்களும் B.Ed முடித்து கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆகலாம் | DOWNLOAD

Comments

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||