உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | Click Here

BOOKS | TEXT BOOKS (OLD SYLLABUS) - KALVISOLAI

  VI STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 1. VI STD TAMIL- TEXT BOOKS DOWNLOAD
 2. VI STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 3. VI STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 4. VI STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 5. VI STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 6. VI STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 7. VI STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 8. VI STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 9. VI STD COMPUTER SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 10. VI STD COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 11. VII STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 12. VII STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 13. VII STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 14. VII STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 15. VII STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 16. VII STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 17. VII STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 18. VII STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 19. VII STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 20. VIII STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 21. VIII STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 22. VIII STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 23. VIII STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 24. VIII STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 25. VIII STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 26. VIII STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 27. VIII STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 28. VIII STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 29. IX STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 30. IX STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 31. IX STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 32. IX STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 33. IX STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 34. IX STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 35. IX STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 36. IX STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 37. Tamil Nadu TRB TET TNPSC - IX STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 38. X STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 39. X STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 40. X STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 41. X STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 42. X STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 43. X STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 44. X STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 45. X STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 46. X STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 47. X STD OLD TEXT BOOKS (MATRICULATION BOARD)
 48. X STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 49. X STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 50. X STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 51. X STD PHYSICS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 52. X STD CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 53. X STD BOTANY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 54. X STD ZOOLOGY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 55. X STD HISTORY&CIVICS SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 56. X STD GEOGRAPHY&ECONOMICS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.