உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

CLASS 11 ALL SUBJECTS TAMIL- ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1,2,3,5 MARK ) DOWNLOAD BY SURA BOOKS

 1. CLASS 11 BIO BOTANY - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 2. CLASS 11 BIO BOTANY - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 3. CLASS 11 BIO ZOOLOGY - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 4. CLASS 11 CHEMISTRY - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 5. CLASS 11 CHEMISTRY - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 6. CLASS 11 CHEMISTRY - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 2-3 MARK ) BY SURA BOOKS
 7. CLASS 11 COMMERCE - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 8. CLASS 11 COMMERCE - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 9. CLASS 11 COMMERCE - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 2-3 MARK ) BY SURA BOOKS
 10. CLASS 11 ECONOMICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 11. CLASS 11 ECONOMICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 2-3 MARK ) BY SURA BOOKS
 12. CLASS 11 ECONOMICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 13. CLASS 11 ECONOMICS - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 14. CLASS 11 ECONOMICS - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 2-3 MARK ) BY SURA BOOKS
 15. CLASS 11 ECONOMICS - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 16. CLASS 11 MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 17. CLASS 11 PHYSICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 5 MARK ) BY SURA BOOKS
 18. CLASS 11 PHYSICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 2 AND 3 MARK ) BY SURA BOOKS
 19. CLASS 11 PHYSICS - ENGLISH MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS
 20. CLASS 11 PHYSICS - TAMIL MEDIUM - STUDY MATERIALS ( 1 MARK ) BY SURA BOOKS

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.