உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI FLASH NEWS TODAY
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

NEET | 2022 KALVISOLAI NEET | STUDY MATERIALS DOWNLOAD


KALVISOLAI NEET | STUDY MATERIALS DOWNLOAD AIPMT / NEET - ADMISSION | ALL INDIA PRE-MEDICAL / PRE-DENTAL ENTRANCE TEST | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI | CBSE AIPMT / NEET - ADMISSION | ALL INDIA PRE-MEDICAL / PRE-DENTAL ENTRANCE TEST | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI | CBSE
  NEET WHAT'S NEW
 1. NEET-UG-2020 SYLLABUS DOWNLOAD
 2. SPEED NEET UG 2018 Answers
 3. NEET 2019 IMPORTANT INFORMATION AND DATES AT A GLANCE.
 4. NEET 2019 UG INFORMATION BULLETIN DOWNLOAD.
 5. www.ntaneet.nic.in
 6. NEET STUDY MATERIALS TAMIL MEDIUM
 7. NEET BIOLOGY ALLEN BIOLOGY HANDBOOK PART 1 | Download
 8. NEET BIOLOGY ALLEN BIOLOGY HANDBOOK PART 2 | Download
 9. NEET BIOLOGY TRUEMAN BIOLOGY RESTORE BOOK | Download
 10. NEET BIOLOGY FOR ALLEN | Download
 11. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 1. இயல் உலகம் மற்றும் அளவீட்டியல்
 12. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 2. இயக்கவியல்
 13. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 3. இயக்க விதிகள்
 14. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 4. வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன்
 15. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 5. பருப்பொருட்களின் இயக்கம் மற்றும் திண்மப்பொருள் 
 16. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 6. ஈர்ப்பியல்
 17. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 7. பருப்பொருட்களின் பண்புகள்
 18. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 8. வெப்ப இயக்கவியல்
 19. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 9. நல்லியல்பு வாயுவின் பண்பு நலன்கள் மற்றும் இயக்கவியற் கொள்கைகள்
 20. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-1 - 10. அலைவுகள் மற்றும் அலைகள்
 21. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 11. நிலை மின்னியல்
 22. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 12. மின்னோட்டவியல்
 23. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 13. மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் & காந்தவியல்
 24. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 14. மின் காந்த தூண்டல் & மாறுதிசை மின்னோட்டம்.
 25. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 15. மின்காந்த அலைகள்
 26. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 16. ஒளியியல்
 27. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 17. பருப்பொருள் கதிர் வீச்சின் இரட்டைப் பண்புகள்.
 28. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 18. அணு மற்றும் அணுக்கரு
 29. NEET இயற்பியல்  (Physics) தொகுதி-2 - 19. மின்னணுவியல் கருவிகள்
 30. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 1. வேதியியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்
 31. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 2. அணு அமைப்பு
 32. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 3. தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல் (ம) ஆவர்த்தன பண்புகள்
 33. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 4. வேதிப் பிணைப்பு (ம) மூலக்கூறு அமைப்பு
 34. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 5. பொருட்களின் நிலைமைகள் : வாயு (ம) நீர்மம்
 35. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 6.வெப்ப இயக்கவியல்
 36. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 7. வேதிச் சமநிலை
 37. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 8. ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்
 38. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 9. ஹைட்ரஜன்
 39. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 10. S – தொகுதி தனிமங்கள்
 40. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 11. P – தொகுதி தனிமங்கள்
 41. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 12. கரிம வேதியியல் : அடிப்படைத் தத்துவங்கள் 
 42. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 13. ஹைட்ரோகார்பன்கள் 
 43. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-1 - 14. சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்
 44. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 15. திடநிலைமை
 45. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 16. கரைசல்கள் 
 46. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 17. மின் வேதியியல் 
 47. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 18. வேதி வினை வேகவியல் 
 48. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 19. புறப்பரப்பு வேதியியல் 
 49. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 20. தனிமங்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் மற்றும் தத்துவங்கள் 
 50. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 21. P – தொகுதி தனிமங்கள் 
 51. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 22. d மற்றும் f தொகுதி தனிமங்கள் 
 52. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 23. அணைவுச் சேர்மங்கள் 
 53. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 24. ஹாலோ ஆல்கேன்கள் மற்றம் ஹாலோ அரீன்கள்
 54. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 25. ஆல்கஹால், பீனால், ஈதர்கள் 
 55. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 26. ஆல்டிஹைடு, கீட்டோன்கள், கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள்
 56. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 27. கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் 
 57. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 28. உயிர்வேதி மூலக்கூறுகள் 
 58. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 29. பாலிமர்கள் (பல படிகள்)
 59. NEET வேதியியல் (Chemistry) தொகுதி-2 - 30.  நடைமுறை வேதியியல் 
 60. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 1 பல்லுயிர்த்தன்மை - 1.1. உயிரியல் வகைப்பாடு
 61. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 1 பல்லுயிர்த்தன்மை - 1.2. தாவர வகைப்பாடு
 62. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 1 பல்லுயிர்த்தன்மை - 1.3. விலங்கு வகைப்பாடு
 63. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 1 பல்லுயிர்த்தன்மை - 1.4. மண்புழு மற்றும் தவளை
 64. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 2 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலை - 2.1. தாவர புற அமைப்பியல் பிரிவு-1
 65. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 2 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலை - 2.1. தாவர புற அமைப்பியல் பிரிவு-2
 66. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 2 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலை - 2.2. தாவர உள்ளமைப்பியல்
 67. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 2 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலை - 2.3. விலங்கின அமைப்பு நிலை
 68. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 3 செல் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் - 3.1. செல் உயிரியல்
 69. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 3 செல் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் - 3.2. செல் சுழற்சி மற்றும் செல் பகுப்பு
 70. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 3 செல் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் - 3.3. உயிரிய மூலக்கூறுகள்
 71. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 4 தாவர செயலியல் - 4.1. தாவரங்களில் நீர் கடத்துதல்
 72. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 4 தாவர செயலியல் - 4.2. கனிம ஊட்டம்
 73. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 4 தாவர செயலியல் - 4.3. ஒளிச்சேர்க்கை
 74. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 4 தாவர செயலியல் - 4.4. தாவரங்களில் சுவாசித்தல்
 75. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 4 தாவர செயலியல் - 4.5. தாவர வளர்ச்சி மற்றும் ஹார்மோன்கள்
 76. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.1. செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
 77. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.2. சுவாசம் மற்றும் வாயுப்பரிமாற்றம்
 78. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.3. உடல் திரவம் மற்றும் இரத்த ஓட்டமண்டலம்
 79. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.4. கழிவு நீக்கமும் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குப்பாடும்
 80. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.5. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்
 81. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.6. நரம்பு கட்டுப்பாடும் ஒருங்கிணைவும்
 82. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 5 மனித உடற்செயலியல் - 5.7. வேதி ஒருங்கிணைவு
 83. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 6 இனப்பெருக்கம் - 6.1. உயிரினங்களில் இனப்பெருக்கம்
 84. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 6 இனப்பெருக்கம் - 6.2. ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்ம்களில் பால் இனப்பெருக்கம்
 85. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 6 இனப்பெருக்கம் - 6.3. மனித இனப்பெருக்க மண்டலம்
 86. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 6 இனப்பெருக்கம் - 6.4. மனித இனப்பெருக்க நலம்
 87. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 7 மரபியல் மற்றும் பரிணாமம் - 7.1. மரபியல்
 88. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 7 மரபியல் மற்றும் பரிணாமம் - 7.2. மூலக்கூறு அடிப்படையிலான பாரம்பரியம்
 89. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 7 மரபியல் மற்றும் பரிணாமம் - 7.3. பரிணாமம்
 90. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 8 மனித நலனில் உயிரியல் - 8.1. மனித உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள்
 91. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 8 மனித நலனில் உயிரியல் - 8.2. உணவு உற்பத்தி மேம்பாட்டு வழிமுறைகள்
 92. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 9 உயிர் தொழில் நுட்பவியல் - 9.1. உயிர் தொழில் நுட்பவியல்- அடிப்படை கொள்கை மற்றும் பயண்பாடுகள்
 93. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 10 சூழ்நிலையியல் - 10.1. உயிரினங்களும் – சுற்றுச் சூழலும்
 94. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 10 சூழ்நிலையியல் - 10.2. சூழ்நிலை மண்டலம்
 95. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 10 சூழ்நிலையியல் - 10.3. உயிரிய பல்வகைமை
 96. NEET உயிரியல் (Biology) அலகு – 10 சூழ்நிலையியல் - 10.4. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்
 97. NEET VIDEO CLASS
 98. NEET VIDEO CLASS UG 2019 PHYSICS ENGLISH VERSION
 99. NEET VIDEO CLASS UG 2019 PHYSICS TAMIL VERSION PART A
 100. NEET VIDEO CLASS UG 2019 PHYSICS TAMIL VERSION PART B
 101. NEET VIDEO CLASS UG 2019 CHEMISTRY ENGLISH VERSION
 102. NEET VIDEO CLASS UG 2019 CHEMISTRY TAMIL VERSION
 103. NEET VIDEO CLASS UG 2019 BOTANY ENGLISH VERSION
 104. NEET VIDEO CLASS UG 2019 BOTANY TAMIL VERSION
 105. NEET VIDEO CLASS UG 2019 ZOOLOGY ENGLISH VERSION
 106. NEET VIDEO CLASS UG 2019 ZOOLOGY TAMIL VERSION PART A
 107. NEET VIDEO CLASS UG 2019 ZOOLOGY TAMIL VERSION PART B
 108. CURIE FOUNDATION NEET STUDY MATERIALS ENGLISH MEDIUM
 109.  Pearson Premium Courseware - A One stop Solution for NEET
 110. CURIE FOUNDATION CFMEE_NEET 2019 BANNER
 111. CURIE FOUNDATION NEET TIPS AND TECHNIQUES BOOK
 112. CURIE FOUNDATION NEET-PHYSICS STUDY MATERIAL
 113. CURIE FOUNDATION NEET-CHEMISTRY STUDY MATERIAL
 114. CURIE FOUNDATION NEET-BIOLOGY STUDY MATERIAL
 115. NEET STUDY MATERIALS ENGLISH MEDIUM
 116. AMMA NEET STUDY MATERIALS
 117. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 1 THE LIVING WORLD
 118. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 2 BIOLOGICAL CLASSIFICATION
 119. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 3 PLANT KINGDOM
 120. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 4 ANIMAL KINGDOM
 121. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 5 MORPHOLOGY OF FLOWERING PLANTS
 122. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 6 ANATOMY OF FLOWERING PLANTS
 123. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 7 STRUCTURAL ORGANISATION IN ANIMALS
 124. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 8 CELL-THE UNIT OF LIFE
 125. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 9 BIOMOLECULES
 126. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 10 CELL CYCLE AND CELL DIVISION
 127. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 11 TRANSPORT IN PLANTS
 128. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 12 MINERAL NUTRITION
 129. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 13 PHOTOSYNTHESIS IN HIGHER PLANTS
 130. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 14 RESPIRATION IN PLANTS
 131. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 15 PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT
 132. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 16 DIGESTION AND ABSORPTION
 133. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 17 BREATHING AND EXCHANGE OF GASES
 134. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 18 BODY FLUIDS AND CIRCULATION
 135. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 19 EXCRETORY PRODUCTS AND THEIR ELIMINATION
 136. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 20 LOCOMOTION AND MOVEMENT
 137. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 21 NEURAL CONTROL AND COORDINATION
 138. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 22 CHEMICAL COORDINATION AND INTEGRATION
 139. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 23 REPRODUCTION IN ORGANISMS.
 140. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 24 SEXUAL REPRODUCTION IN FLOWERING PLANTS.
 141. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 25 HUMAN REPRODUCTION.
 142. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 26 REPRODUCTIVE HEALTH.
 143. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 27 INHERITANCE AND VARIATION.
 144. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 28 MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE.
 145. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 29 EVOLUTION.
 146. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 30 HUMAN HEALTH AND DISEASE.
 147. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 31 STRATEGIES FOR ENHANCEMENT IN FOOD PRODUCTION.
 148. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 32 MICROBES IN HUMAN WELFARE.
 149. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 33 BIOTECHNOLOGY - PRINCIPLES AND PROCESSES.
 150. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 34 BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS.
 151. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 35 ORGANISMS AND POPULATIONS.
 152. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 36 ECOSYSTEM.
 153. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 37 BIODIVERSITY AND CONSERVATION.
 154. NEET 2019 - BIOLOGY - CHAPTER 38 ENVIRONMENTAL ISSUES
 155. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 1 SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY.
 156. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 2 STRUCTURE OF ATOM.
 157. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 3 CLASSIFICATION OF ELEMENTS AND PERIODICITY IN PROPERTIES.
 158. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 4 CHEMICAL BONDING AND MOLECULAR STRUCTURE.
 159. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 5 STATES OF MATTER.
 160. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 6 THERMODYNAMICS.
 161. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 7 EQUILIBRIUM.
 162. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 8 REDOX REACTIONS.
 163. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 9 HYDROGEN.
 164. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 10 THE p -BLOCK ELEMENTS.
 165. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 10 THE s -BLOCK ELEMENTS.
 166. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 11 ORGANIC CHEMISTRY – SOME BASIC PRINCIPLES AND TECHNIQUES.
 167. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 12 HYDROCARBONS.
 168. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 13 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY.
 169. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 14 The Solid State.
 170. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 15 Solutions.
 171. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 16 Electrochemistry.
 172. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 17 Chemical Kinetics.
 173. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 18 Surface Chemistry.
 174. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 19 General Principles and Processes of Isolation of Elements.
 175. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 20 The d and f-Block Elements.
 176. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 21 Co-ordination Chemistry.
 177. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 22 Haloalkanes and Haloarenes.
 178. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 23 Alcohols, Phenols and Ethers.
 179. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 24 Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids.
 180. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 25 Amines.
 181. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 26 Bio mollecules.
 182. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 27 Polymers.
 183. NEET 2019 - CHEMISTRY - CHAPTER 28 Chemistry in Action.
 184. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 1 UNITS AND MEASUREMENT.
 185. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 2 MOTION IN A STRAIGHT LINE.
 186. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 3 MOTION IN A PLANE.
 187. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 4 LAWS OF MOTION.
 188. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 5 WORK, ENERGY AND POWER.
 189. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 6 SYSTEMS OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION.
 190. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 7 GRAVITATION.
 191. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 8 MECHANICAL PROPERTIES OF SOLIDS.
 192. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 9 MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS.
 193. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 10 THERMAL PROPERTIES OF MATTER.
 194. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 11 KINETIC THEORY.
 195. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 12 THERMODYNAMICS.
 196. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 13 OSCILLATIONS.
 197. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 14 WAVES.
 198. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 15 ELECTROSTATICS.
 199. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 16 CURRENT ELECTRICITY.
 200. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 17 MOVING CHARGES AND MAGNETISM.
 201. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 18 MAGNETISM AND MATTER.
 202. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 19 ELECTROMAGNETIC INDUCTION.
 203. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 20 ALTERNATING CURRENT.
 204. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 20 ELECTROMAGNETIC WAVES.
 205. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 21 RAY OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENTS.
 206. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 22 WAVE OPTICS.
 207. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 23 DUAL NATURE OF RADIATION AND MATTER.
 208. NEET 2019 - PHYSICS - CHAPTER 24 ATOMS.
 209. NEET 2017 - PHYSICS - CHAPTER 24 NUCLEI
 210. NEET 2017 - PHYSICS - CHAPTER 25 SEMICONDUCTOR ELECTRONICS.
 211. NEET 2017 - PHYSICS - CHAPTER 26 COMMUNICATION SYSTEMS.
 212. NEET - BIOLOGY - ENGLISH MEDIUM - NEET BIOLOGY CHAPTER WISE ANALYSIS FROM 2007-2016 - STUDY MATERIAL DOWNLOAD - P.RAJA.M.PHIL.M.ED, PGT IN ZOOLOGY, NEYVELI. (8248808330.) M.MURUGAN.M.PHIL.B.ED, PGT IN ZOOLOGY, NEYVELI. (8124173439.)
 213. NEET - BIOLOGY - ENGLISH MEDIUM - NEET BIOLOGY CHAPTER WISE ANALYSIS FROM 2007-2016 - STUDY MATERIAL DOWNLOAD - P.RAJA.M.PHIL.M.ED, PGT IN ZOOLOGY, NEYVELI. (8248808330.) M.MURUGAN.M.PHIL.B.ED, PGT IN ZOOLOGY, NEYVELI. (8124173439.)
 214. Biotechnology Principles - Process Concept Notes
 215. CHAPTERWISE TREND ANALYSIS OF AIPMT-NEET PAPERS 2007-2016
 216. Key Concepts Carbon and its Compound
 217. Past Years AIPMT Physics Questions Moving Charges and Magnetism
 218. Past Years AIPMT Questions Physics Law of Motion
 219. Dinamalar NEET Study Materials Download
 220. NEET Biology Paper with answer Study Materials Download
 221. NEET Chemistry Paper with answer Study Materials Download
 222. NEET Physics Paper with answer Study Materials Download
 223. NEET ZOOLOGY STUDY MATERIALS - Hope Academy
 224. NEET -2016-Paper-with-Solution-Code-C-R-Y
 225. NEET TENTATIVE KEY AND OFFICIAL ANSWER KEY
 226. NEET UG 2018 - Physics Answers -Tamil Medium
 227. NEET UG 2018 - Chemistry Answers -Tamil Medium
 228. NEET UG 2018 - Botany Answers -Tamil Medium
 229. NEET UG 2018 - Zoology Answers -Tamil Medium
 230. NEET 2017 - BIOLOGY KEY
 231. NEET 2017 - CHEMISTRY KEY
 232. NEET 2017 - PHYSICS KEY
 233. AIPMT RE-EXAM SOLVED PAPER 2015
 234. NEET 1 KEY OFFICIAL 2016
 235. NEET 2 KEY OFFICIAL 2016
 236. NEET TEXT BOOKS DOWNLOAD
 237. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 PHYSICS I II.pdf
 238. TEXT BOOKS NCERT CLASS 12 PHYSICS I II.pdf
 239. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 PHYSICS LAB.pdf
 240. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 PHYSICS PROBLEM.pdf
 241. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 PHYSICS SEM I -EM.pdf
 242. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 PHYSICS SEM II -EM.pdf
 243. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 PHYSICS SEM III -EM.pdf
 244. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 PHYSICS SEM IV -EM.pdf
 245. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-PHYSICS-EM.pdf
 246. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-PHYSICS-TM.pdf
 247. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-PHYSICS-EM.pdf
 248. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-PHYSICS-TM.pdf
 249. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 CHEMISTRY I II.pdf
 250. TEXT BOOKS NCERT CLASS 12 CHEMISTRY I II.pdf
 251. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 CHEMISTRY LAB.pdf
 252. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 CHEMISTRY PROBLEM.pdf
 253. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 CHEMISTRY SEM I -EM.pdf
 254. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 CHEMISTRY SEM II -EM.pdf
 255. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 CHEMISTRY SEM III -EM.pdf
 256. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 CHEMISTRY SEM IV -EM.pdf
 257. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-CHEMISTRY-EM.pdf
 258. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-CHEMISTRY-TM.pdf
 259. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-CHEMISTRY-EM.pdf
 260. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-CHEMISTRY-TM.pdf
 261. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 BIOLOGY PROBLEM.pdf
 262. TEXT BOOKS NCERT CLASS 11 BIOLOGY.pdf
 263. TEXT BOOKS NCERT CLASS 12 BIOLOGY EVALUVATION.pdf
 264. TEXT BOOKS NCERT CLASS 12 BIOLOGY.pdf
 265. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 BIOLOGY SEM I -EM.pdf
 266. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 11 BIOLOGY SEM II -EM.pdf
 267. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 BIOLOGY SEM III -EM.pdf
 268. TEXT BOOKS GUJARAT CLASS 12 BIOLOGY SEM IV -EM.pdf
 269. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BIOLOGY BOTANY-EM.pdf
 270. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BIOLOGY BOTANY-TM.pdf
 271. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BIOLOGY ZOOLOGY-EM.pdf
 272. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BIOLOGY ZOOLOGY-TM.pdf
 273. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BOTANY long version-EM.pdf
 274. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-BOTANY long version-TM.pdf
 275. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-ZOOLOGY long version-EM.pdf
 276. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 11-ZOOLOGY long version-TM.pdf
 277. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BIOLOGY BOTANY-EM.pdf
 278. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BIOLOGY BOTANY-TM.pdf
 279. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BIOLOGY ZOOLOGY-EM.pdf
 280. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BIOLOGY ZOOLOGY-TM.pdf
 281. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BOTANY long version-EM.pdf
 282. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-BOTANY long version-TM.pdf
 283. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-ZOOLOGY long version-EM.pdf
 284. TEXT BOOKS TNGOVT CLASS 12-ZOOLOGY long version-TM.pdf
 285. CURRENT AND PREVIOUS NOTIFICATION
 286. NEET 2018 | Medical Services Recruitment Board - Notifications - Corrigendum to Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)
 287. NEET 2018 | Tentative counselling Schedule for MBBS/BDS Course 2017-2018 Session
 288. NEET 2018 | MBBS- BDS COURSES 2017-2018 SESSION(GOVERNMENT QUOTA  PROVISIONAL MERIT LIST. |
 289. NEET 2018 | MBBS/BDS COURSES 2017-2018 SESSION (MANAGEMENT QUOTA INCLUDING NRI)PROVISIONAL MERIT LIST FOR ELIGIBLE CANDIDATES
 290. www.aipmt.nic.in


29 comments:

 1. Sir upload the NEET hand book by tamilnadu government

  ReplyDelete
 2. really useful information about neet kalvisolai is the best online study material for neet exam
  Neet Coaching Centre in Guindy

  ReplyDelete
 3. Good information. Along with better education, a healthy competitive environment is also required to crack any competitive examination.

  ReplyDelete
 4. Super sir.... it is use full... please ubadate physics one mark answer

  ReplyDelete
 5. Sir please give the tamil mock test for Tamil medium students...

  ReplyDelete
 6. This is really very nice post you shared about physics and chemistry, i like the post, thanks for sharing. Learn best Ethical Hacking Course in Bangalore

  ReplyDelete
 7. I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog.Learn best Ethical Hacking Training in Bangalore

  ReplyDelete
 8. Thanks for sharing useful post here. if you want good coaching center for neet then you can visit on best neet pg online coaching for best education.

  ReplyDelete
 9. It’s really great information for becoming a better Blogger. Keep sharing, Thanks. For more details to visit Best IIT coaching centre in hyderabad

  ReplyDelete
 10. Seo company in Varanasi, India : Best SEO Companies in Varanasi, India: Hire Kashi Digital Agency, best SEO Agency in varanasi, india, who Can Boost Your SEO Ranking, guaranteed SEO Services; Free SEO Analysis.

  Best Website Designing company in Varanasi, India : Web Design Companies in varanasi We design amazing website designing, development and maintenance services running from start-ups to the huge players


  Wordpress Development Company Varanasi, India : Wordpress development Company In varanasi, india: Kashi Digital Agency is one of the Best wordpress developer companies in varanasi, india. Ranked among the Top website designing agencies in varanasi, india. wordpress website designing Company.

  E-commerce Website designing company varanasi, India : Ecommerce website designing company in Varanasi, India: Kashi Digital Agency is one of the Best Shopping Ecommerce website designing agency in Varanasi, India, which provides you the right services.

  ReplyDelete
 11. Great Article Cyber Security Projects projects for cse Networking Security Projects JavaScript Training in Chennai JavaScript Training in Chennai The Angular Training covers a wide range of topics including Components, Angular Directives, Angular Services, Pipes, security fundamentals, Routing, and Angular programmability. The new Angular TRaining will lay the foundation you need to specialise in Single Page Application developer. Angular Training

  ReplyDelete
 12. The PackagingPAPA’s Packaging boxes are as extraordinary as they are unique and work wonders for businesses from taking small stores to local domination, to national level brands to multi-national organizations. The commitment to deliver superior & matchless packaging printing services has earned us acclamation from our valuable clients. We are preferred in the UK by a multitude of businesses, and we create & deliver the highest quality custom boxes.

  ReplyDelete
 13. Hi All,
  Digital marketing, also called online marketing, is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication. This includes not only email, social media, and web-based advertising, but also text and multimedia messages as a marketing channel.
  Learn Digtial Marketing at Digital Brolly with 100% Placement Assistance
  Digital Marketing Training in KPHB

  ReplyDelete
 14. nice blog,
  Earn Money Online
  Enroll in our Affiliate Marketing course in Hyderabad to learn how to earn money online by becoming an affiliate.

  ReplyDelete
 15. Custom printed CBD boxes have become a mandatory part of the industry. These boxes are made of reliable materials like Kraft paper, cardboard and corrugated cardboard, which is inexpensive and helps prevent environmental pollution.

  ReplyDelete
 16. Bespoke packaging boxes At Bespoke Packaging UK we strongly believe in the interests of bespoke packaging, which has multiple benefits. Over the last few decades, we have built up vast experience in producing bespoke packaging for a vast range of items.

  ReplyDelete
 17. You’re so interesting! I don’t believe I’ve truly read something like this before. So great to find someone with genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

  CBSE Schools In Thane
  CBSE Schools In Raigad
  CBSE Schools In Ratnagiri
  CBSE Schools In Sangli
  CBSE Schools In Satara
  CBSE Schools In Sindhudurg
  CBSE Schools In Wardha
  CBSE Schools In Washim
  CBSE Schools In Ahmednagar
  CBSE Schools In Akola

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.