உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

Class 10 Study Materials - Tamil Nadu - Kalvisolai - 10th Std Study Materials

  What's New
 1. CLASS 10 ENGLISH PENGUIN ENGLISH MINIMUM MATERIAL.PDF | Download
 2. CLASS 10 ENGLISH PENGUIN REDUCED SYLLABUS FULL BOOK.PDF | Download
 3. CLASS 10 ENGLISH SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION.PDF | Download
 4. CLASS 10 MATHEMATICS EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION.PDF | Download
 5. CLASS 10 SCIENCE EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION.PDF | Download
 6. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION.PDF | Download
 7. CLASS 10 TAMIL PENGUIN 10TH TAMIL FULL GUIDE.PDF | Download
 8. CLASS 10 TAMIL SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION.PDF | Download
 9. CLASS 10 ENGLISH PENGUIN ENGLISH MINIMUM MATERIAL | Download
 10. CLASS 10 ENGLISH PENGUIN REDUCED SYLLABUS FULL BOOK | Download
 11. CLASS 10 ENGLISH SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION | Download
 12. CLASS 10 MATHEMATICS EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION | Download
 13. CLASS 10 SCIENCE EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION | Download
 14. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION | Download
 15. CLASS 10 TAMIL PENGUIN 10TH TAMIL FULL GUIDE | Download
 16. CLASS 10 TAMIL SURA'S 10TH STD SCHOOL GUIDES REDUCED SYLLABUS SAMPLE STUDY MATERIALS 2020 21 EDITION | Download
 17. CLASS 10 TAM,ENG, MAT,SCI,SS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 18. CLASS 10 TAM,ENG, MAT,SCI,SS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 19. CLASS 10 STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
  CLASS 10 TAMIL STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
 20. Class 10 Tamil | Sura's 10th Std School Guides Reduced Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition | Download
 21. Class 10 Tamil Full Guide - Penguin guide | Download
 22. CLASS 10 TAMIL GANGA MODEL QUESTION PAPERS WITH ANSWER - SRI GANGA PUBLICATIONS | Download
 23. CLASS 10 TAMIL - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 24. CLASS 10 TAMIL GOVT-MODEL-QUESTION-PAPER-ANSWERS - SURA BOOKS | Download
 25. CLASS 10 TAMIL- MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 26. CLASS 10 TAMIL (10TH-STD) TAMIL SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 27. CLASS 10 TAMIL GANGA MODEL QUESTION PAPERS WITH ANSWER - SRI GANGA PUBLICATIONS | Download
 28. CLASS 10 TAMIL GOVT MODEL QUESTION PAPER 2019 RELEASED BY TNSCERT | Download
 29. CLASS 10 TAMIL IDEAL - TAMIL - Q BANK | Download
 30. CLASS 10 TAMIL PAPER I MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 31. CLASS 10 TAMIL PAPER II MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 32. CLASS 10 TAMIL QUESTION PAPER 2020 - | Download
 33. CLASS 10 TAMIL SAMPLE GUIDE BY DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 34. CLASS 10 TAMIL THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G. RAYMOND | Download
 35. CLASS 10 TAMIL பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்ப்பாட நூல் - முதல் பதிப்பு - 2019. STUDY MATERIALS - C.S., B.T., (TAMIL), GHSS, ARPAKKAM | Download
 36. CLASS 10 TAMIL பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்ப்பாட நூல் - முதல் பதிப்பு - 2019. STUDY MATERIALS 2 - C.S., B.T., (TAMIL), GHSS, ARPAKKAM | Download
 37. CLASS 10 TAMIL FROM 2019 | Download
 38. CLASS 10 TELUGU FROM 2019 | Download
 39. CLASS 10 ENGLISH STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
 40. Class 10 English | Sura's 10th Std School Guides Reduced Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition | Download
 41. Class 10 English Full Guide Reduced Syllabus - Penguin guide | Download
 42. Class 10 English Minimum Material - Penguin guide | Download
 43. CLASS 10 ENGLISH - EASY PASS MINIMUM MATERIAL-SURYA GUIDE | Download
 44. CLASS 10 ENGLISH - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 45. CLASS 10 ENGLISH GOVT-MODEL-QUESTION-PAPER-ANSWERS - SURA BOOKS | Download
 46. CLASS 10 ENGLISH - EASY PASS MINIMUM MATERIAL-SURYA GUIDE | Download
 47. CLASS 10 ENGLISH - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 48. CLASS 10 ENGLISH - PENGUIN MINIMUM MATERIALS DOWNLOAD | Download
 49. CLASS 10 ENGLISH GOVT MODEL QUESTION PAPER 2019 RELEASED BY TNSCERT | Download
 50. CLASS 10 ENGLISH IDEAL - ENGLISH - Q BANK | Download
 51. CLASS 10 ENGLISH PAPER I MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 52. CLASS 10 ENGLISH PAPER II MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 53. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 1 - MARCH 2020 | Download
 54. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 2 - MARCH 2020 | Download
 55. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 3 - MARCH 2020 | Download
 56. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 4 - MARCH 2020 | Download
 57. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 5. MARCH 2020 | Download
 58. CLASS 10 ENGLISH PTA MODEL QUESTION PAPER 6 - MARCH 2020 | Download
 59. CLASS 10 ENGLISH SAMPLE GUIDE BY DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 60. CLASS 10 ENGLISH STUDY MATERIAL 2020-21 - 49 PAGE - WAY TO SUCCESS | Download
 61. CLASS 10 ENGLISH SURYA 10TH ENGLISH - EASY PASS MINIMUM MATERIAL | Download
 62. CLASS 10 ENGLISH THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G. RAYMOND | Download
 63. CLASS 10 ENGLISH TM (10TH-STD) ENGLISH SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 64. CLASS 10 ENGLISH TM (10TH-STD) SMART ENGLISH SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 65. CLASS 10 ENGLISH FROM 2019 | Download
 66. CLASS 10 MATHEMATICS STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
 67. Class 10 Mathematics EM | Sura's 10th Std School Guides Reduced Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition | Download
 68. CLASS 10 MATHEMATICS TM - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 69. CLASS 10 MATHEMATICS EM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 70. CLASS 10 MATHEMATICS EM - SSLC ENGLISH MEDIUM MATHS SOLVED EXERCISE - MR. P.PUVANESWARA AND MR. S.RAMASAMY | Download
 71. CLASS 10 MATHEMATICS EM - 2 MARKS-A.ABDUL MUNAB | Download
 72. CLASS 10 MATHEMATICS EM A COMPLETE GUIDE PUBLISHED BY DON PUBLICATIONS | Download
 73. CLASS 10 MATHEMATICS EM CREATIVE 1 MARK - P.THIRUKUMARESAKANI GGHSS, KONGANAPURAM, SALEM DT | Download
 74. CLASS 10 MATHEMATICS EM FIVE MARK STUDY MATERIALS - A.ZAYAAN ABDUL M.SC., B.ED JAYANKONDAM | Download
 75. CLASS 10 MATHEMATICS EM FIVE MARK STUDY MATERIALS - A.ZAYAAN ABDUL | Download
 76. CLASS 10 MATHEMATICS EM STUDY MATERIAL 2020-21 - 46 PAGE - WAY TO SUCCESS. | Download
 77. CLASS 10 MATHEMATICS EM TWO MARKS TRIGONOMETRY - 28 PAGE | Download
 78. CLASS 10 MATHEMATICS EM-TM GOVT MODEL QUESTION PAPER 2019 RELEASED BY TNSCERT | Download
 79. CLASS 10 MATHEMATICS TM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 80. CLASS 10 MATHEMATICS TM - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 81. CLASS 10 MATHEMATICS TM - SSLC TAMIL MEDIUM MATHS SOLVED EXERCISE - MR. P.PUVANESWARA AND MR. S.RAMASAMY | Download
 82. CLASS 10 MATHEMATICS TM EM MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 83. CLASS 10 MATHEMATICS TM SPECIAL GUIDE -K.MOHANAVEL | Download
 84. CLASS 10 MATHEMATICS TM SPECIAL GUIDE -K.MOHANAVEL | Download
 85. CLASS 10 MATHEMATICS TM STUDY MATERIAL 2020-21 - 46 PAGE - WAY TO SUCCESS | Download
 86. CLASS 10 MATHEMATICS TM கணிதம் உறவுகளும் சார்புகளும் YOUTUBE VIDEOS | Download
 87. CLASS 10 MATHEMATICS TM-EM GOVT-MODEL-QUESTION-PAPER-ANSWERS - SURA BOOKS | Download
 88. CLASS 10 MATHS THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G.RAYMOND | Download
 89. CLASS 10 MATHS THIRD REVISION QUESTION PAPER BY FR.VP-M.G.RAYMOND | Download
 90. CLASS 10 MATHEMATICS EM FROM 2019 | Download
 91. CLASS 10 MATHEMATICS TM FROM 2019 | Download
 92. CLASS 10 SCIENCE STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
 93. Class 10 Science EM | Sura's 10th Std School Guides Reduced Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition | Download
 94. CLASS 10 SCIENCE EM DEIVA GUIDE | Download
 95. CLASS 10 SCIENCE EM SELF PRACTICE DEIVA GUIDE | Download
 96. CLASS 10 SCIENCE TM - EM - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 97. CLASS 10 SCIENCE EM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 98. CLASS 10 SCIENCE EM - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 99. CLASS 10 SCIENCE EM A COMPLETE GUIDE PUBLISHED BY DON PUBLICATIONS | Download
 100. CLASS 10 SCIENCE EM DEIVA GUIDE | Download
 101. CLASS 10 SCIENCE EM DEIVA GUIDE | Download
 102. CLASS 10 SCIENCE EM MODEL QUESTION PAPER-2 (2020 ) BY T.S.SARAVANAN | Download
 103. CLASS 10 SCIENCE EM PRACTICAL GUIDE BY V.GOWTHAM RAJ, B.T.ASST IN SCIENCE, GHS, KADUKKALUR | Download
 104. CLASS 10 SCIENCE EM QUESTION BANK - ARAVIND 2020 | Download
 105. CLASS 10 SCIENCE EM SELF PRACTICE DEIVA GUIDE | Download
 106. CLASS 10 SCIENCE EM-TM GOVT MODEL QUESTION PAPER 2019 RELEASED BY TNSCERT | Download
 107. CLASS 10 SCIENCE PRACTICAL MANUAL | Download
 108. CLASS 10 SCIENCE SAMPLE GUIDE BY DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 109. CLASS 10 SCIENCE TM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 110. CLASS 10 SCIENCE TM - MINIMUM MATERIAL-A.ARULALAN | Download
 111. CLASS 10 SCIENCE TM - MINIMUM MATERIALS - MARCH 2020 - CEO,VILLUPURAM | Download
 112. CLASS 10 SCIENCE TM EM MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 113. CLASS 10 SCIENCE TM PRACTICAL GUIDE BY V.GOWTHAM RAJ, B.T.ASST IN SCIENCE, GHS, KADUKKALUR | Download
 114. CLASS 10 SCIENCE TM PRACTICAL QUESTION PAPER FOR SCHOOL TEST M.G.RAYMOND | Download
 115. CLASS 10 SCIENCE TM STUDY MATERIAL 2020-21 - 57 PAGE-WAY TO SUCCESS. | Download
 116. CLASS 10 SCIENCE TM STUDY MATERIAL 2020-21 - 62 PAGE-WAY TO SUCCESS. | Download
 117. CLASS 10 SCIENCE TM-EM GOVT-MODEL-QUESTION-PAPER-ANSWERS - SURA BOOKS | Download
 118. CLASS 10 SCIENCE EM FROM 2019 | Download
 119. CLASS 10 SCIENCE TM FROM 2019 | Download
 120. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS and TEXT BOOKS
 121. Class 10 Social Science EM | Sura's 10th Std School Guides Reduced Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition | Download
 122. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM 10 UNIT TEST - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 123. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM MAIN GUIDE - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 124. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM MAP DRAWING BOOK - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 125. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM PTA QUESTION - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 126. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DEIVA GUIDE | Download
 127. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM DEIVA GUIDE | Download
 128. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM (10TH-STD) SOCIAL SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 129. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM 10 UNIT TEST - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 130. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM 100 MARKS STUDY PLAN-M.SAKTHIVEL A | Download
 131. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY FOUR QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 132. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY ONE QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 133. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY THREE QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 134. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY TWO QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL SS | Download
 135. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DEIVA GUIDE A | Download
 136. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM FULL PORTION QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 137. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM MAIN GUIDE - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 138. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM MAP DRAWING BOOK - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 139. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM PTA QUESTION - DOLPHIN PUBLICATIONS | Download
 140. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM STUDY MATERIAL 2020-21 - 45 PAGE - WAY TO SUCCESS | Download
 141. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM-TM GOVT MODEL QUESTION PAPER 2019 RELEASED BY TNSCERT | Download
 142. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM (10TH-STD) SOCIAL SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 143. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM DEIVA GUIDE | Download
 144. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM EM MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 145. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM STUDY MATERIAL 2020-21 - 47 PAGE - WAY TO SUCCESS | Download
 146. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM மத்திய அரசு PPT 38 PAGE | Download
 147. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM-EM GOVT-MODEL-QUESTION-PAPER-ANSWERS - SURA BOOKS | Download
 148. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 149. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 150. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 151. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download

1 comment:

 1. Hi,

  You can book your copy of Super 20 Tamil Nadu board sample papers for class 10 & 12.

  Super 20 Sample Papers Class 10 & 12

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.