உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | Click Here

CLASS 12 | KALVISOLAI HSC - PLUS TWO - +2 - 12th Std | STUDY MATERIALS DOWNLOAD - ( NEW SYLLABUS ) UPDATED FROM MARCH 2020

KALVISOLAI HSC | PLUS TWO | +2 | CLASS 12 | STUDY MATERIALS DOWNLOAD | KALVISOLAI | HSC | PLUS TWO | +2 |TAMIL | ENGLISH | MATHEMATICS | PHYSICS CHEMISTRY | BOTANY | ZOOLOGY | HISTORY | ECONOMICS | COMMERCE | PHYSICAL EDUCATION DIRECTOR GRADE I | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | BIOCHEMISTRY | MICRO BIOLOGY | HOME SCIENCE | STUDY MATERIALS DOWNLOAD.
  WHAT'S NEW | REDUCED SYLLABUS 2020-2021
 1. SCERT DIRECTOR PROCEEDINGS-PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 2. CLASS 12 ACCOUNTANCY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 3. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 4. CLASS 12 AGRICULTURE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 5. CLASS 12 AUDITING PRACTICAL EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 6. CLASS 12 AUDITING PRACTICAL TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 7. CLASS 12 BASIC AUTOMOBILES ENGINEERING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 8. CLASS 12 BASIC AUTOMOBILES ENGINEERING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 9. CLASS 12 BASIC CIVIL ENGINEERING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 10. CLASS 12 BASIC CIVIL ENGINEERING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 11. CLASS 12 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 12. CLASS 12 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 13. CLASS 12 BASIC ELECTRONICS ENGINEERING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 14. CLASS 12 BASIC ELECTRONICS ENGINEERING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 15. CLASS 12 BASIC MECHANICAL ENGINEERING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 16. CLASS 12 BASIC MECHANICAL ENGINEERING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 17. CLASS 12 BIO BOTANY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 18. CLASS 12 BIO BOTANY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 19. CLASS 12 BIO CHEMISTRY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 20. CLASS 12 BIO CHEMISTRY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 21. CLASS 12 BIO ZOOLOGY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 22. CLASS 12 BIO ZOOLOGY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 23. CLASS 12 BOTANY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 24. CLASS 12 BOTANY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 25. CLASS 12 BUSINESS MATHS - STATISTICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 26. CLASS 12 BUSINESS MATHS - STATISTICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 27. CLASS 12 CHEMISTRY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 28. CLASS 12 CHEMISTRY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 29. CLASS 12 COMMERCE EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 30. CLASS 12 COMMERCE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 31. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM PRAC PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 32. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 33. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 34. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 35. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 36. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 37. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 38. CLASS 12 ECONOMICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 39. CLASS 12 ECONOMICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 40. CLASS 12 ENGLISH COMMUNICATIVE PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 41. CLASS 12 ENGLISH PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 42. CLASS 12 FOOD SERVICE MANAGEMENT EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 43. CLASS 12 FOOD SERVICE MANAGEMENT TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 44. CLASS 12 GEOGRAPHY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 45. CLASS 12 GEOGRAPHY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 46. CLASS 12 HISTORY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 47. CLASS 12 HISTORY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 48. CLASS 12 HOME SCIENCE EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 49. CLASS 12 HOME SCIENCE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 50. CLASS 12 INDIAN CULTURE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 51. CLASS 12 MATHEMATICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 52. CLASS 12 MATHEMATICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 53. CLASS 12 MICRO BIOLOGY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 54. CLASS 12 MICRO BIOLOGY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 55. CLASS 12 NURSING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 56. CLASS 12 NURSING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 57. CLASS 12 NURSING VOCATIONAL EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 58. CLASS 12 NURSING VOCATIONAL TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 59. CLASS 12 NUTRITION AND DIETETICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 60. CLASS 12 NUTRITION AND DIETETICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 61. CLASS 12 OFFICE MANAGEMENT EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 62. CLASS 12 OFFICE MANAGEMENT TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 63. CLASS 12 PHYSICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 64. CLASS 12 PHYSICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 65. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 66. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 67. CLASS 12 STATISTICS EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 68. CLASS 12 STATISTICS TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 69. CLASS 12 TAMIL ADVANCED PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 70. CLASS 12 TAMIL PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 71. CLASS 12 TEXTILES AND DRESS DESIGNING EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 72. CLASS 12 TEXTILES AND DRESS DESIGNING TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 73. CLASS 12 TEXTILES TECHNOLOGY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 74. CLASS 12 ZOOLOGY EM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download
 75. CLASS 12 ZOOLOGY TM PRIORITIZED SYLLABUS 2020-2021 | Download

 76. STUDY MATERIALS DOWNLOAD

 77. Class 12 English Unit 1 Full Notes by Brilliant Publication's Way to Centum in English Cell 9443663752 | Download
 78. Class 12 Tamil - a Complete Guide (கவிமணி இன்பத்தமிழ் ) by Mercury Publication Chennai 600001 - Cell : 97100 02490 | Download
 79. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 1. Reproduction in organism Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 80. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 2. Human reproduction Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 81. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 3. Reproductive health Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 82. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 4. Principle of inheritance and variation Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 83. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 5. Molecular genetics Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 84. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 6. Evolution Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 85. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 7. Human and disease Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 86. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 8. Microbes in human welfare Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 87. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 9. Application of biotechnology Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 88. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 10. Organism and population Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 89. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 11. Biodiversity and its conservation Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 90. Class 12 Biology Zoology EM Chapter 12. Environmental issues Question Bank by Rana Sakthi Durga, Puducherry. | Download
 91. CLASS 12 COMMERCE EM A COMPLETE GUIDE ENGLISH MEDIUM - S. MAHALINGAM M.B.A., M.PHIL., M.COM.,TEACHER, KURUMANDUR. GOBI TK. ERODE DT. CELL. 7502709045 | Download
 92. CLASS 12 ECONOMICS EM 3,5 MARKS IMPORTANT QUESTIONS - S. MAHALINGAM MBA., M.PHIL., M.COM., TEACHER (PTA) GOVERNEMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL, MALAYAPALAYAM, ERODE DT. | Download
 93. CLASS 12 ZOOLOGY EM-TM PUBLIC ORIGINAL QUESTION PAPER MARCH 2020 | DOWNLOAD
 94. CLASS 12 MATHEMATICS EM PTA QUESTION PAPERS-3,4 & 5 WITH SOLUTION PART 2.PDF BY SARAVANAN S, BRTE, ARANTHANGI | DOWNLOAD
 95. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOLGY 2 AND 3 MARK QUESTION COLLECTION BY R.RAJARAM., P.G.ASST.(BIOLOGY), GHSS, VEERACHOLAN, VIRUDHUNAGAR DIST.9 | DOWNLOAD
 96. CLASS 12 BIO BOTANY TM - 1 TO 10 LESSONS BOOK BACK QUESTION AND ANSWER - மு. பாலசுப்பிரமணியன், M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., தாவரவியல் ஆசிரியர், மாதிரிப்பள்ளி, செந்துறை, அரியலூர் மாவட்டம். CELL : 9486066155 | DOWNLOAD 
 97. CLASS 12 BOTANY TM - 1 TO 10 LESSONS BOOK BACK QUESTION AND ANSWER - மு. பாலசுப்பிரமணியன், M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., தாவரவியல் ஆசிரியர், மாதிரிப்பள்ளி, செந்துறை, அரியலூர் மாவட்டம். CELL : 9486066155 | DOWNLOAD
 98. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM FULL MATERIAL 1 TO 6 LESSONS - E.NATARAJAN, M.SC,M.PHIL,B.ED., COMPUTER INSTRUCTOR., GHSS, M.PODAIYUR, CUDDALORE DT| DOWNLOAD
 99. CLASS 12 COMMERCE EM 2 MARK QUESTIONS - M. SAKKIR HUSSAIN, M.COM. M.PHIL, B.ED - IDEAL MAT. HR. SEC. SCHOOL – GUDALUR., THE NILGIRIS - MOB. 9443524840 | DOWNLOAD
 100. CLASS 12 COMMERCE TM IMPORTANT QUESTION BANK 2-MARK, 3-MARK, 5-MARK – TAMIL MEDIUM BY K.YUVARAJ M.COM., M.PHIL., B.ED., SRI DHANDAPANI ORIENTAL HR.SEC SCHOOL, KANCHIPURAM PH:- 7402514643 | DOWNLOAD
 101. CLASS 12 ECONOMICS EM - SLOW LEARNERS MATERIAL - VINOTHINI SRIDHAAR MBA.,| DOWNLOAD
 102. CLASS 12 PHYSICS TM SLOW LEARNER MATERIAL, PHYSICS, TAMIL MEDIUM, LN 6 TO 10.K. SIVAKUMAR, P. G ASST. PHYSICS, VETTUVAKOTTAI, THANJAVUR. 9940432230| DOWNLOAD
 103. CLASS 12 PHYSICS EM IMPORTANT QUESTIONS VOLUME 1AND 2 - B.AROKIARAJ, M.SC., B.ED., NEYVELI TOWNSHIP, CELL: 9487380576,8667656700| DOWNLOAD
 104. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM FULL STUDY MATERIALS BY D.JENIS., MCA., MMHSS SCHOOL KAYALPATNAM., TUTICORIN DT | DOWNLOAD
 105. CLASS 12 ACCOUNTANCY EM - SLOW LEARNERS IMPORTANT QUESTIONS 2019-2020 ENGLISH MEDIUM - A.BOOPATHI - 12th ACCOUNTANCY SLOW LEARNERS IMPORTANT QUESTIONS 2019-2020 ENGLISH MEDIUM - A.BOOPATHI., M.COM., B.ED., M.PHIL., P.G.ASSISTANT IN COMMERCE,. CELL : 97157 43467 | DOWNLOAD
 106. CLASS 12 COMMERCE EM -SLOW LEARNERS IMPORTANT QUESTIONS 2019-2020 ENGLISH MEDIUM - A.BOOPATHI - 12th COMMERCE SLOW LEARNERS IMPORTANT QUESTIONS 2019-2020 ENGLISH MEDIUM - A.BOOPATHI., M.COM., B.ED., M.PHIL., P.G.ASSISTANT IN COMMERCE,. CELL : 97157 43467 | DOWNLOAD
 107. CLASS 12 BIO ZOOLOGY EM - TN HSC BIO- ZOOLOGY CHAPTER WISE QUESTION BANK - GOPALAKRISHNAN RAMAN M.Sc., B.Ed,.POST GRADUATE TEACHER,.DEPARTMENT OF ZOOLOGY E-mail: gramakrishna1795@gmail.com Mobile: 9025607324 | DOWNLOAD 
 108. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM  12TH COMPUTER TECHNOLOGY FULL MATERIAL (FROM LESSONS 1 TO 6) - E.NATARAJAN,M.SC,M.PHIL,B.ED., COMPUTER INSTRUCTOR,. GHSS,M.PODAIYUR,CUDDALORE DT  | DOWNLOAD
 109. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE TM - XII COMPUTER SCIENCE TM STUDY MATERIALS - S. SAMINATHAN., M.C.A.,B.ED.,M.PHIL., COMPUTER INSTRUCTOR, GOVT HR SEC SCHOOL, MUKHASAPARUR, CUDDALORE - DT - 9952536090 | DOWNLOAD
 110. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM - +2 ACCOUNTANCY QUESTION BANK.... ( SUMS ONLY) - G.PRAKASH. M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED,. GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM 6 CELL  9488270034 | DOWNLOAD
 111. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM | 12TH STD BIO-BOTANY LESSON-10 TAMIL MEDIUM BOOK BACK ANSWERS WITH ADDITIONAL QUESTION ANSWERS - C.KISHORE KUMAR | DOWNLOAD
 112. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY EM | 12TH STD BIO-BOTANY LESSON-10 ENGLISH MEDIUM BOOK BACK ANSWERS WITH ADDITIONAL QUESTION ANSWERS - C.KISHORE KUMAR | DOWNLOAD
 113. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE STUDY MATERIAL - J. BASKARAN M.SC., B.ED. (C.S) J. ILAKKIA M.SC., M.PHIL., B.ED. (C.S) PUDUCHERRY BY | DOWNLOAD
 114. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM STUDY MATERIAL - J. BASKARAN M.SC., B.ED. (C.S) J. ILAKKIA M.SC., M.PHIL., B.ED. (C.S) PUDUCHERRY | DOWNLOAD
 115. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM பாடம் - 5 தாவர திசு வளர்ப்பு - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - மு. பாலசுப்பிரமணியன், M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S.,தாவரவியல் ஆசிரியர், மாதிரிப்பள்ளி, செந்துறை, அரியலூர் மா. அ.பே.எ. 9486066155, 8825666657 | Download
 116. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM பாடம் - 3 குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - மு. பாலசுப்பிரமணியன், M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S.,தாவரவியல் ஆசிரியர், மாதிரிப்பள்ளி, செந்துறை, அரியலூர் மா. அ.பே.எ. 9486066155, 8825666657 | Download
 117. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 7 HUMAN HEALTH AND DISEASES - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN.M.SC., M.ED.,M.PHIL. & C.VALARMATHI M.SC., M.ED.,M.PHIL. – DHARMAPURI | Download
 118. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 6 EVOLUTION - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN.M.SC., M.ED.,M.PHIL. & C.VALARMATHI M.SC., M.ED.,M.PHIL. – DHARMAPURI | Download
 119. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 5 MOLECULAR GENETICS - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN M.SC., M.ED.,M.PHIL. & C.VALARMATHI M.SC., M.ED.,M.PHIL. – DHARMAPURI | Download
 120. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 4 PRINCIPLES OF INHERITANCE AND VARIATION - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN M.SC., M.ED.,M.PHIL. & C.VALARMATHI M.SC., M.ED.,M.PHIL. – DHARMAPURI | Download
 121. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 3 REPRODUCTIVE HEALTH - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN M.SC., M.ED.,M.PHIL. & C.VALARMATHI M.SC., M.ED.,M.PHIL. – DHARMAPURI | Download
 122. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY TM CHAPTER 1 REPRODUCTION IN ORGANISMS - TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN M.SC., M.ED.,M.PHIL. & G.AROCKIAM. M.SC., B.ED.,M.PHIL – DHARMAPURI | Download
 123. CLASS 12 ACCOUNTANCY EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 124. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 125. CLASS 12 BIO BOTANY EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 126. CLASS 12 BIO BOTANY TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 127. CLASS 12 BIO ZOOLOGY EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 128. CLASS 12 BIO ZOOLOGY TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 129. CLASS 12 BUSINESS MATHEMATICS EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 130. CLASS 12 CHEMISTRY EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 131. CLASS 12 CHEMISTRY TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 132. CLASS 12 COMMERCE EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 133. CLASS 12 COMMERCE TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 134. CLASS 12 COMPUTER APPLICATIONS EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 135. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 136. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 137. CLASS 12 ECONOMICS EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 138. CLASS 12 ECONOMICS TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 139. CLASS 12 MATHEMATICS EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 140. CLASS 12 MATHEMATICS TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 141. CLASS 12 PHYSICS EM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 142. CLASS 12 PHYSICS TM SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 143. CLASS 12 SMART ENGLISH TRANSLATION GUIDE - SURA BOOKS | Download
 144. CLASS 12 SMART ENGLISH MAIN GUIDE - SURA BOOKS | Download
 145. CLASS 12 SMART ENGLISH MAIN TAMIL MEDIUM STU GUIDE - SURA BOOKS | Download
 146. CLASS 12 SMART ENGLISH WORKBOOK GUIDE - SURA BOOKS | Download
 147. CLASS 12 TAMIL MAIN GUIDE - SURA BOOKS | Download
 148. CLASS 12 COMMERCE TM - FIRST MID TERM MODEL QUESTION PAPER G.PRAKASH.M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED. GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM 6 9488270034. | DOWNLOAD
 149. CLASS 12 COMMERCE TM - FIRST MID TERM MODEL QUESTION PAPER G.PRAKASH.M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED. GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM 6 9488270034. | DOWNLOAD
 150. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL (NEW SYLLABUS ) FOR CHAPTER 3 BY E.NATARAJAN,M.SC.,M.PHIL.,B.ED(C.I) GHSS,M.PODAIYUR CUDDALORE-606108 E.MAIL ID : natarajanela@gmail.com CELL NO: 9787490178 | DOWNLOAD
 151. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL (NEW SYLLABUS ) FOR CHAPTER 1 AND 2 BY E.NATARAJAN,M.SC.,M.PHIL.,B.ED(C.I) GHSS,M.PODAIYUR CUDDALORE-606108 E.MAIL ID : natarajanela@gmail.com CELL NO: 9787490178 | DOWNLOAD
 152. CLASS 12 COMMERCE TM LESSON 21 TO 24 STUDY MATERIAL G.PRAKASH.M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED. GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM 6. 9488270034. | DOWNLOAD
 153. CLASS 12 COMMERCE EM STUDY MATERIALS CHAPTER 1-15 - D.CHITHAMBARARAJ | DOWNLOAD
 154. CLASS 12 HISTORY TM BOOK BACK QUESTION AND ANSWER STUDY MATERIALS - அ. அறிவழகன், முதுகலை ஆசிரியர் , கத்தியவாடி ,வேலூர் மாவட்டம். | DOWNLOAD
 155. CLASS 12 HISTORY TM STUDY MATERIALS - அ. அறிவழகன், முதுகலை ஆசிரியர் , கத்தியவாடி ,வேலூர் மாவட்டம் | DOWNLOAD
 156. CLASS 12 ENGLISH FIRST MID TERM QUESTION PAPER AND KEY ANSWER - C.PRABAKARAN , MA.B.ED (ENG) J.PIRAISUDAN, MA.BE.D (ENG) DHIVYA MATRIC HR SECONDARY SCHOOL CHETPET | DOWNLOAD
 157. CLASS 12 MONTHLY SYLLABUS 2019-20 | மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டிற்கான ( PLUS TWO-12TH ) மாதாந்திர பாடத் திட்டத்தை பள்ளிககல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. | DOWNLOAD
 158. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM 1 TO 10 ONE MARK QUESTIONS AND ANSWER - STUDY MATERIAL PREPARED BY G.PRAKASH M.COM. M.PHIL. B.ED. D.TED GUGAI HR.SEC. SCHOOL. SALEM -6 CONTACT - 9488270034. | DOWNLOAD
 159. CLASS 12 COMMERCE TM 1 TO 4 MODEL QUESTION PAPER - G.PRAKASH. M.COM. M.PHIL. B.ED. D.TED.9488270034 GUGAI HR.SEC.SCHOOL - SALEM 6 | DOWNLOAD
 160. CLASS 12 COMMERCE TM LESSON 1 TO 4 STUDY MATERIAL PREPARED BY G.PRAKASH M.COM. M.PHIL. B.ED. D.TED GUGAI HR.SEC. SCHOOL. SALEM -6 CONTACT - 9488270034. | DOWNLOAD
 161. CLASS 12 BIO ZOOLOGY TM CHAPTER 4 மரபுக்கடத்தல் கொள்கைகள் - மாறுபாடுகள் STUDY MATERIALS - P.SENGUTTUVAN M.SC., M.ED.,M.PHIL.& G.AROCKIAM. M.SC., B.ED.,M.PHIL. TNHSPGTA –DHARMAPURI. | DOWNLOAD
 162. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 1 ASEXUAL AND SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTS | DOWNLOAD
 163. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 2 CLASSICAL GENETICS| DOWNLOAD
 164. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 3 CHROMOSOMAL BASIS OF INHERITANCE | DOWNLOAD
 165. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 4 PRINCIPLES AND PROCESSES OF BIOTECHNOLOGY | DOWNLOAD
 166. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 5 PLANT TISSUE CULTURE | DOWNLOAD
 167. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 6 PRINCIPLES OF ECOLOGY | DOWNLOAD
 168. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 7 ECOSYSTEM | DOWNLOAD
 169. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 8 ENVIRONMENTAL ISSUES | DOWNLOAD
 170. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 9 PLANT BREEDING | DOWNLOAD
 171. PPT CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM CHAPTER 10 ECONOMICALLY USEFUL PLANTS AND ENTREPRENEURIAL BOTANY | DOWNLOAD
 172. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM CHAPTER - 1 முழுமை பெறாத பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் - PRAKASH P.G ASST IN GUGAI HR.SEC.SCHOOL.SALEM | DOWNLOAD
 173. CLASS 12 ALL SUBJECT MONTHLY SYLLABUS FROM THE YEAR 2019-20 - NEW SYLLABUS TAMIL MEDIUM AND ENGLISH MEDIUM - KALVISOLAI.com | DOWNLOAD
 174. CLASS 12 CHEMISTRY EM UNIT 2 LESSON 2. P- BLOCK-I COMPLETE QUESTION BANK NEW SYLLABUS ENGLISH MEDIUM BY DR.D.EZHILARASAN, PGT IN CHEMISTRY, NATIONAL HR.SEC. SCHOOL, TINDIVANAM | DOWNLOAD
 175. CLASS 12 CHEMISTRY EM UNIT 2 LESSON 2. P- BLOCK-I COMPLETE QUESTION BANK NEW SYLLABUS ENGLISH MEDIUM BY DR.D.EZHILARASAN, PGT IN CHEMISTRY, NATIONAL HR.SEC. SCHOOL, TINDIVANAM | DOWNLOAD
 176. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM - UNIT-VI: REPRODUCTION IN PLANTS CHAPTER-1. ASEXUAL AND SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTS BOOK BACK ANSWERS BY C.KISHORE KUMAR, M.Sc., M.Phil., M.Ed., M.Phil., M.Sc (YOGA)., B.A (HINDI)., PG ASST IN BOTANY, GOVT.HR.SEC.SCHOOL, THATTAPPARAI, GUDIYATTAM, VELLORE DISTRICT. CELL : 9894807882. | DOWNLOAD
 177. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY EM - UNIT-VI: REPRODUCTION IN PLANTS CHAPTER-1. ASEXUAL AND SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTS BOOK BACK ANSWERS BY C.KISHORE KUMAR, M.Sc., M.Phil., M.Ed., M.Phil., M.Sc (YOGA)., B.A (HINDI)., PG ASST IN BOTANY, GOVT.HR.SEC.SCHOOL, THATTAPPARAI, GUDIYATTAM, VELLORE DISTRICT. CELL : 9894807882. | DOWNLOAD
 178. CLASS 12 BIOLOGY ZOOLOGY EM - A COMPLETE GUIDE - SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS. | DOWNLOAD
 179. CLASS 12 MATHEMATICS EM LESSON 1 (5 MARKS QUESTIONS) -TEST 1 - RAJASEKAR.S SHINING STAR KALAM COACHING CENTRE, RAMESWARAM | ssk.raja18@gmail.com | DOWNLOAD
 180. CLASS 12 MATHEMATICS TM LESSON 1 (5 MARKS QUESTIONS) -TEST 1 - RAJASEKAR.S SHINING STAR KALAM COACHING CENTRE, RAMESWARAM | ssk.raja18@gmail.com | DOWNLOAD
 181. CLASS 12 TAMIL - A COMPLETE GUIDE - SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS - DOWNLOAD
 182. CLASS 12 ACCOUNTANCY EM DIFFERENCE BETWEEN QUESTIONS XII STD ACCOUNTANCY NEW BOOK B.ABDUL AJISH M.COM., B.ED., M.PHIL.,PRINCIPAL, G.K. VIDHYAA MANDIR MATRIC HR.SEC.SCHOOL, KARUR.
 183. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY EM UNIT VI : REPRODUCTION IN PLANTS CHAPTER 1 – ASEXUAL AND SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTS P.SELVAKUMAR . M.SC., M.PHIL., B.ED., BIOLOGY 9942395308 SHIP’S BIOCARE
 184. Class 12 English Sura's Smart English Study Materials Download - Sura Books
 185. Class 12 English Sura's Smart English With Tamil Translation Especially For 12th Std Tamil Medium Students - 2019-20 Edition Study Materials Download - Sura Books
 186. Class 12 Accountancy Em Study Materials Download - Sura Books
 187. Class 12 Business Maths Statistics Em Study Materials Download - Sura Books
 188. Class 12 Economics Em Study Materials Download - www.kalvisolai.com - Sura Books
 189. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM QUARTERLY SYLLABUS ONE MARK PREPARED BY G.PRAKASH.M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED., GUGAI HR.SEC.SCHOOL. SALEM 6. CELL 9488270034 | DOWNLOAD
 190. CLASS 12 BOTANY TM - 1 TO 10 LESSONS BOOK BACK QUESTION AND ANSWER - மு. பாலசுப்பிரமணியன், M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., தாவரவியல் ஆசிரியர், மாதிரிப்பள்ளி, செந்துறை, அரியலூர் மாவட்டம். CELL : 9486066155 | DOWNLOAD
 191. CLASS 12 COMMERCE EM MARCH 2018 ANSWER KEY DOWNLOAD - M.MUTHUSELVAM - PG ASST - MLWA HSS - MADURAI - 6250001 - CELL:984210486 | DOWNLOAD
 192. CLASS 12 COMMERCE TM MODEL QUARTERLY EXAMINATION PREPARED BY G.PRAKASH.M.COM.M.PHIL.B.ED.D.TED., GUGAI HR.SEC.SCHOOL. SALEM 6. CELL 9488270034 | DOWNLOAD
 193. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM FULL STUDY MATERIALS BY D.JENIS., MCA., MMHSS SCHOOL KAYALPATNAM., TUTICORIN DT | DOWNLOAD
 194. CLASS 12 COMPUTER APPLICATION EM STUDY MATERIAL - J. BASKARAN M.SC., B.ED. (C.S) J. ILAKKIA M.SC., M.PHIL., B.ED. (C.S) PUDUCHERRY. | DOWNLOAD
 195. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE STUDY MATERIAL - J. BASKARAN M.SC., B.ED. (C.S) J. ILAKKIA M.SC., M.PHIL., B.ED. (C.S) PUDUCHERRY BY | DOWNLOAD
 196. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM  12TH COMPUTER TECHNOLOGY FULL MATERIAL (FROM LESSONS 1 TO 6) - E.NATARAJAN,M.SC,M.PHIL,B.ED., COMPUTER INSTRUCTOR,. GHSS,M.PODAIYUR,CUDDALORE DT  | DOWNLOAD
 197. CLASS 12 ECONOMICS EM - SLOW LEARNERS MATERIAL - VINOTHINI SRIDHAAR MBA.,| DOWNLOAD
 198. CLASS 12 ENGLISH | IDEAL ENGLISH 18 MODEL QUESTION PAPERS WITH ANSWERS (168 Pages) | NEW PATTERN FOR MARCH 2019 EXAM | FREE DOWNLOAD | SRI GANGA PUBLICATIONS - Tirunelveli - Chennai | DOWNLOAD
 199. CLASS 12 ENGLISH SAMPLE GUIDE BY DOLPHIN PUBLICATIONS | DOWNLOAD
 200. CLASS 12 ENGLISH QUESTION BANK - IDEAL | Download
 201. CLASS 12 PHYSICS TM SLOW LEARNER MATERIAL, PHYSICS, TAMIL MEDIUM, LN 6 TO 10.K. SIVAKUMAR, P. G ASST. PHYSICS, VETTUVAKOTTAI, THANJAVUR. 9940432230| DOWNLOAD
 202. CLASS 12 CHEMISTRY TM MARCH 2020 PUBLIC EXAM ANSWER KEY TAMIL MEDIUM - GEM | Download
 203. CLASS 12 CHEMISTRY EM MARCH 2020 PUBLIC EXAM ANSWER KEY ENGLISH MEDIUM - GEM | Download
 204. Class 12 Tamil March 2020 Public Exam Answer Key - ப.க.சுரேஷ் , முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அரசு மேனிலைப்பள்ளி, நெரூர், கருர்.9942141963 | Download
 205. Class 12 English March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 206. Class 12 Chemistry TM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 207. Class 12 Physics TM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 208. Class 12 Biology Botany TM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 209. Class 12 Biology Zoology TM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 210. Class 12 Biology Zoology EM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 211. Class 12 Zoology TM March 2020 Public Exam Govt Answer Key | Download
 212. CLASS 12 TAMIL SAMPLE GUIDE BY DOLPHIN PUBLICATIONS | DOWNLOAD
 213. CLASS 12 TAMIL QUESTION BANK - IDEAL | Download

107 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. KSJ PUBLICATIONS
   PAVING A NEW EXPERIENCE TO THE STUDENTS
   WE PUBLISH 10TH, 11TH, 12TH STANDARD GUIDES.

   FOR ORDERS:
   CONTACT:
   (ANY LEADING BOOKSHOPS IN TAMILNADU)
   OR CALL US
   9944991847
   9865315131
   9944488077

   Delete
  2. Sir I need question banks for bio botany and chemistry and physics so please upload it

   Delete
 2. I need Hindi previous year question paper for 12th .. plz help me through this!

  ReplyDelete
 3. Please update September 2017 economics question paper

  ReplyDelete
 4. i want chemistry one marks except book backand also i want physics one mark except book back

  ReplyDelete
 5. i upload a material in chemistry when it is uploaded in this site

  ReplyDelete
 6. I need key answers for 2018 march tamil 1 and 2,english 1 paper

  ReplyDelete
 7. I need key answers for 2018 march tamil 1 and 2,english 1 paper

  ReplyDelete
 8. Please update plus two political science study material I've been seeing this for more than six months......

  ReplyDelete
 9. please upload +2 COMMUNICATIVE ENGLISH study materials and model question papers...

  ReplyDelete
 10. i want statistics 12th study material plzzz provide me soon

  ReplyDelete
 11. Please upload the zoology study maderial tamil medium

  ReplyDelete
 12. 12th whatsapp group link https://chat.whatsapp.com/G4aWJDcVCHeDmPoRNXYgUc

  ReplyDelete
 13. Your study materials are helpful for my students. Thank you for updating continuously.

  ReplyDelete
 14. PLEASE SEND THE 12 ZOOLOGY LESSON 1 TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS

  ReplyDelete
 15. i want maths complete guide plz help mee

  ReplyDelete
 16. I am reading your article is very good, Share very good information. Upcoming Movies Bollywood

  ReplyDelete
 17. update more materials for 12th mathematics

  ReplyDelete
 18. Update for computer science one mark please

  ReplyDelete
 19. Your materials for very useful thank-you continue your updates

  ReplyDelete
 20. I want 1 to 6 bio botany study materials
  1to 6 bio botany study material

  ReplyDelete
 21. Please apload important one mark for first volume maths

  ReplyDelete
 22. we want Quaterly model question paper 2019-20

  ReplyDelete
 23. Nice at all but i need more more in biology botany EM plsssssssssss

  ReplyDelete
 24. Pls any one send biology 12 11 tamil medium pratical material

  ReplyDelete
 25. i need 12th accountancy 7th and 8th chapter material

  ReplyDelete
 26. Please update chemistry 12th second volume tm

  ReplyDelete
 27. pls publish french sample materials for class 12

  ReplyDelete
 28. pls publish all government mid term and term question with key

  ReplyDelete
 29. Nice post about govt job alerts
  I learn something totally new and challenging on sites I stumble upon every day. It’s always exciting to read articles from other authors and use a little something from their websites.

  ReplyDelete
 30. Nice post about sarkari job . Good Article.

  ReplyDelete
 31. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.

  ReplyDelete
 32. Please old syllabus for 12 questions

  ReplyDelete
 33. i want Tamil complete guide please help me

  ReplyDelete
 34. give a answer keys for 12th physics PTA question papers

  ReplyDelete
 35. please give answers for class 12 chemistry chapters

  ReplyDelete
 36. https://gosarkarinaukarius.in/


  with direct official link to apply online, are updated here. Get the latest vacancy details of vaccines name Recruitment registration process, selection process, examination fee, interview dates and more information here

  https://gosarkarinaukarius.in/category/answer-key/

  ReplyDelete
 37. Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you

  ReplyDelete
 38. İhtіyaç Kredisi, bankaların tüketici kredіsі ve kredi bak kapѕamında, evlilik, eşya alımı, bayağı gereksinimler, dinlenme gibi ihtiyаçlаr söz konusu оlduğunda sağladıkları güven ѕeçenekleridir. İhtiyаç krеdilеri еksеriyеtlе bir birçok 1000 liraуa dek sunulur okunuşu oldukça az masraf ve evrаk gеrеktirir. İhtiyaç Kredisi bankaların mühim vаridаt kаlemlerindendir. Bankalar; rekabet, alıcı memnuniyeti оkunuşu başvuru süreçlerіnі hızlandırmak şartıyla cepten sаygınlık okunuşu kefilsiz güven uуgulamaları da geliştirip sunmaktadır. İhtіyaç Kredisi, bankaların bitiren kredіsі ve birеysеl krеdi kullandırımı kapѕamında, evlilik, eşya alımı, bayağı gereksinimler, dinlenme gibi ihtiyаçlаr söz konusu оlduğunda sağladıkları güven ѕeçenekleridir. İhtiyаç krеdilеri еksеriyеtlе bir birçok 1000 liraуa dek sunulur okunuşu oldukça az masraf ve evrаk gеrеktirir. İhtiyaç Kredisi bankaların mühim vаridаt kаlemlerindendir. Bankalar; rekabet, alıcı memnuniyeti оkunuşu başvuru süreçlerіnі hızlandırmak şartıyla cepten sаygınlık okunuşu kefilsiz güven uуgulamaları da geliştirip sunmaktadır.

  ReplyDelete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. Nice post about sarkri naukri and Goverment job alart
  I learn something totally new and challenging on sites I stumble upon every day. It’s always exciting to read articles from other authors and use a little something from their websites.

  ReplyDelete
 41. This article is very helpful for My Website Provide this Amazon Afflated Website .India Smart Price.MyHindiGuide Help Full Information.

  ReplyDelete
 42. MP Board 12th Class Blueprint 2021 English Medium & Hindi Medium PDF download, MPBSE 12th Blueprint 2021 Pdf Download, mpbse.nic.in 12th Blue Print, Marking Scheme and Arts, Commerce and Science Streams Chapter wise Weightage pdf download. MP Board 12th Blue Print || MPBSE 12th Model Papers || MPBSE 10th Model Papers

  Manabadi AP Intermediate 2nd Year Model Question Paper 2021 MPC, BIPC, CEC, MEC group TM, EM Subject wise Blue Print, Download BIEAP Intermediate Second Year Model Question Papers, AP Senior Inter Test Papers, Chapter wise important Questions download. || AP Inter MPC, Bi.PC, CEC Blue Print || AP Inter 1st / 2nd Year Model Papers || AP 2nd year inter Test Papers

  Kar 1st / 2nd PUC Blue Print || UP Board 12th Blueprint 2021

  ReplyDelete
 43. Thanks for the job listing. It will definitely help people who are looking for job. Also check our govt job alerts which has latest job postings from all over the india.

  ReplyDelete
 44. I need political science and geography materials in english medium

  ReplyDelete
 45. I learn something totally new and challenging on sites I stumble upon every day. It’s always exciting to read articles

  ReplyDelete
 46. HSC - old syllabus PHYSICS Question paper send me please

  ReplyDelete
 47. HSC - old syllabus PHYSICS Question paper - March 2020, send me please

  ReplyDelete
 48. I need the list of questions that has to studied for attending compulsory questions without fail..

  ReplyDelete
 49. Dear Assam HSLC Students you can get SEBA Model Paper 2021 The Board of Secondary Education Assam (SEBA) is Conducted to High School Leaving Certificate (HSLC)/10th class School Annual Examination in Coming Soon Responsible for Government Board of School Education It Provide SEBA Question Paper 2021
  students we can Prepare Successfully than get better results and good rank – marks Assam 10th Blueprint 2021 Learning Should not stop fortunately, many Education Boards came forward to give their Previous Year Question Paper free of cost for those who are interested students can download Assam HSLC Sample Paper 2021 for your learning Directorate of Government Examinations is an independent body functioning from Assam State Capital.

  ReplyDelete
 50. You have provide a good amount of information regarding Govt Jobs

  ReplyDelete
 51. an amazing information shared by the author with details post.
  thank you for sharing such informative information
  sarkari samachar
  fssai result
  kv challan
  htet online

  ReplyDelete
 52. 블로그를 다시 방문하게되어 반갑습니다. 몇 달이 지났습니다. 제가 오랫동안 기다려온 기사입니다. 나는 대학에서 나의 과제를 완료하기 위해이 기사가 필요하며 당신의 기사와 같은 주제를 가지고 있습니다. 감사합니다. 먹튀검증

  ReplyDelete
 53. This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. 먹튀신고

  ReplyDelete
 54. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, I would like to bookmark the page so I can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 안전놀이터

  ReplyDelete
 55. Very good article, I enjoyed reading your post, very good part, I want to tweet this to my followers. Thank you 먹튀검증

  ReplyDelete
 56. In 12th syllabus Is there any blue brint

  ReplyDelete
 57. I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one 사설토토

  ReplyDelete
 58. Custom boxes is the U.S manufacturer of and printed labels Order custom boxes and labels, in ANY shape and size, powered printing for industry-leading quality. Custom Boxes Printing Plus there's free delivery after you order, and our guarantee to beat any like-for-like quote for printed boxes and labels.

  ReplyDelete
 59. The custom boxes are as extraordinary as they are unique and work wonders for businesses Packaging boxes is aiming at creating boxes from extremely biodegradable material. Ignition leads set packaging boxes They're taking small stores to local domination, to national level brands to multi-national organization. Hair extensions packaging

  ReplyDelete
 60. Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards paginas web tijuana

  ReplyDelete
 61. wow muy impresionante, nunca he visto algo así antes Seo Ottawa

  ReplyDelete
 62. Machine Learning Projects for Final Year machine learning projects for final year

  Deep Learning Projects assist final year students with improving your applied Deep Learning skills rapidly while allowing you to investigate an intriguing point. Furthermore, you can include Deep Learning projects for final year into your portfolio, making it simpler to get a vocation, discover cool profession openings, and Deep Learning Projects for Final Year even arrange a more significant compensation.

  Python Training in Chennai Python Training in Chennai Angular Training Project Centers in Chennai

  ReplyDelete
 63. The question bank for each lesson for plus two English is not given on the reduced syllabus. This will benefit the students. Pls prepare and post it. Thanks

  ReplyDelete
 64. I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you 사설토토

  ReplyDelete
 65. This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information. Used Mercedes Reading

  ReplyDelete
 66. I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. Domestic Airport Transfers

  ReplyDelete
 67. It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works! 검증업체

  ReplyDelete
 68. I  have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.   토토사이트

  ReplyDelete
 69. You've completed in excellent work. t suggest to my frtends ind personilly wtll certitnly dtgtt. t'm conftdent they'll be gitned from thts webstte 먹튀폴리스

  ReplyDelete
 70. Your writing very well and provide a lot of useful information. But if you tap water more than half as compared to another article, I would definitely be great 먹튀검증

  ReplyDelete
 71. Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do. Buy Klonopin Online

  ReplyDelete
 72. It all is wholly right. All of little components were definitely generated thru countless checklist learning. I enjoy your application tons. voyance

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.