உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

UPDATED TNPSC ANSWER KEY DOWNLOAD

  WHAT'S NEW
 1. TNPSC-GE-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download

 2. ACCOUNTANCY
 3. TNPSC-ACCOUNTANCY COST-EXAM DATE-05.05.2019-ACCOUNTS OFFICER, CLASS-III IN THE TAMIL NADU TREASURIES AND ACCOUNTS SERVICE | Download
 4. TNPSC-COST AND WORKS-EXAM DATE-02.03.2019-COST ASSISTANT IN INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT | Download
 5. TNPSC-PA-BURSAR-EXAM DATE - 23.06.2012__PUBLIC ADMINISTRATION - PG STD | Download
 6. TNPSC-PA-BURSAR-EXAM DATE - 23.06.2012_BUSINESS ORGANIZATION _ ADMINISTRATION-PG STD | Download
 7. TNPSC-TOWN AND COUNTRY PLANNING-EXAM DATE-03.02.2019 -DRAUGHTSMAN, GRADE-III IN TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT | Download
 8. TNPSC-TOWN PLANNING-EXAM DATE-22.12.2018-PLANNING ASSISTANT IN THE TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download

 9. AGRICULTURE
 10. TNPSC-AGRI 212-EXAM DATE-07.04.2019-ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE TAMIL NADU AGRICULTURAL EXTENSION SUBORDINATE SERVICE | Download
 11. TNPSC-AGRI-AGRICULTURE OFFICER (EXTENSION)-EXAM DATE -28.10.2012 AGRICULTURE | Download
 12. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-09.12.2012-HORTICULTURAL OFFICER IN T.N. AGRICULTURAL SERVICE-HORTICULTURE | Download
 13. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 14. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-14.07.2018-AGRICULTURE OFFICER EXTENSION TAMIL NADU AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE | Download
 15. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-16.03.2014-HORTICULTURAL OFFICER IN THE TAMIL NADU AGRICULTURAL SERVICE | Download
 16. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 17. TNPSC-AGRI-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download
 18. TNPSC-AGRI-HORTICULTURE-EXAM DATE-09.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 19. TNPSC-AGRI-HORTICULTURE-EXAM DATE-11.08.2018-ASSISTANT HORTICULTURAL OFFICER TAMIL NADU HORTICULTURAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 20. TNPSC-AGRICULTURAL ENGINEERING-EXAM DATE 07.10.2017-ASSISTANT ENGINEER-AGRICULTURAL ENGINEERING | Download
 21. TNPSC-AGRICULTURAL ENGINEERING-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION-AGRICULTURAL ENGINEERING (SUBJECT CODE 280) | Download
 22. TNPSC-AGRICULTURE-EXAM DATE- 02.07.2017- ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE TN AGRI.EXTN.SUB.SERVICE | Download
 23. TNPSC-AGRICULTURE-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 24. TNPSC-HORTICULTURE (PG STD)-EXAM DATE-12.01.2019-ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE | Download
 25. TNPSC-HORTICULTURE (UG STD)-EXAM DATE-12.01.2019-ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE | Download

 26. BIO CHEMISTRY
 27. TNPSC-BIO CHEMISTRY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GRI INT.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download

 28. BIOLOGY
 29. TNPSC-BIOLOGY-EXAM DATE-16.10.2016-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN THE TAMIL NADU FORENSIC SCI.SUB. SERVICE | Download
 30. TNPSC-BIOLOGY-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 31. TNPSC-ENVIRONMENTAL SCIENCE-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 32. TNPSC-MARINE BIOLOGY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download

 33. BOTANY
 34. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE - 02.06.2012-VARIOUS POSTS-BOTANY | Download
 35. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE - 24.06.2012-ASSISTANT CURATOR-UG STD-BOTANY | Download
 36. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GR.II INT.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download
 37. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD | Download
 38. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-30.06.2012-ASST CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GROUP-I-A SERVICES | Download
 39. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 40. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-22.06.2019-LABORATORY ASSISTANT IN DEPARTMENT OF FISHERIES | Download
 41. TNPSC-BOTANY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download

 42. CHEMISTRY
 43. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS-CHEMISTRY - PG STD | Download
 44. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS-CHEMISTRY - UG STD | Download
 45. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GR.II IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download
 46. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-03.11.2018-SENIOR CHEMIST IN THE TAMIL NADU INDUSTRIES SERVICE | Download
 47. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF CHEMIST AND JUNIOR CHEMIST IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 48. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 49. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-16.10.2016-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN THE TAMIL NADU FORENSIC SCI.SUB. SERVICE | Download
 50. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-17.02.2018-JUNIOR ANALYST, JUNIOR CHEMIST, CHEMIST AND ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | Download
 51. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-22.06.2019-LABORATORY ASSISTANT IN DEPARTMENT OF FISHERIES | Download
 52. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-23.06.2019-DRUGS INSPECTOR IN TAMIL NADU MEDICAL SERVICE AND JUNIOR ANALYST IN DRUGS AND TESTING LABORATORY | Download
 53. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-24.03.2019-INSPECTOR OF SALT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 54. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT-CHEMISTRY (CODE NO.228) | Download
 55. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 56. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-24.11.2012-CHEMIST IN T.N.IND.SUB SERVICE | Download
 57. TNPSC-CHEMISTRY-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download

 58. COMMERCE
 59. TNPSC-COMMERCE - EXAM DATE- 08.04.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF HANDLOOM AND TEXTILES IN THE TAMIL NADU HANDLOOMS AND TEXTILES SERVICE | Download
 60. TNPSC-COMMERCE-EXAM DATE- 16.07.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 61. TNPSC-COMMERCE-EXAM DATE-09.12.2012-POST GRADUATE TEACHER IN T.N.HR. SEC.EDNL SERVICE | Download
 62. TNPSC-COMMERCE-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS | Download
 63. TNPSC-COMMERCE-EXAM DATE-23.06.2012 -ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 64. TNPSC-COMMERCE-EXAM DATE-23.06.2012-ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 65. TNPSC-CO-OPERATION-EXAM DATE- 16.07.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download

 66. COMPUTER
 67. TNPSC-COMPUTER SCIENCE-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 68. TNPSC-COMPUTER SCIENCE-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 69. TNPSC-CS APPLICATION-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 70. TNPSC-CS-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 71. TNPSC-CS-EXAM DATE-23.02.2014-POSTS INCLUDED IN MADRAS HIGH COURT SERVICE KNOWLEDGE_IN_ACCESS_TO_COMPUTERS | Download

 72. ECONOMICS
 73. TNPSC-ECONOMICS-ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE-EXAM DATE - 23.06.2012_ECONOMICS | Download
 74. TNPSC-ECONOMICS-EXAM DATE-08.04.2017-ASSISTANT DIRECTOR OF HANDLOOM AND TEXTILES IN THE TAMIL NADU HANDLOOMS AND TEXTILES SERVICE | Download
 75. TNPSC-ECONOMICS-EXAM DATE-16.07.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 76. TNPSC-ECONOMICS-EXAM DATE-22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download
 77. TNPSC-ECONOMICS-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download
 78. TNPSC-ECONOMICS-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download

 79. EDUCATION
 80. TNPSC-CHILD DEVELOPMENT-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 81. TNPSC-EDUCATION-EXAM DATE-29.07.2019-DEO-DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER | Download
 82. TNPSC-PHILOSOPHY-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS IN VARIOUS DEPARTMENTS | Download

 83. ENGINEERING
 84. TNPSC-ARCHETECTURE-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 85. TNPSC-ARCHITECTURE-EXAM DATE-03.02.2019-DRAUGHTSMAN, GRADE-III IN TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT | Download
 86. TNPSC-ARCHITECTURE-EXAM DATE-22.12.2018-PLANNING ASSISTANT IN THE TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 87. TNPSC-ARCHITECTURE-JUNIOR ARCHITECT-EXAM DATE-03.11.12_ARCHITECTURE (DEGREE STANDARD) | Download
 88. TNPSC-AUTO ENGINEERING-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 89. TNPSC-AUTO ENGINEERING-EXAM DATE-20.08.2017-AUTOMOBILE ENGINEER IN THE MVM DEPT AND THE POLICE TRANSPORT WORKSHOP | Download
 90. TNPSC-AUTO ENGINEERING-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 91. TNPSC-CHEMICAL ENGINEERING-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 92. TNPSC-CHEMICAL TECHNOLOGY-EXAM DATE-17.02.2018-JUNIOR ANALYST, JUNIOR CHEMIST, CHEMIST AND ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | Download
 93. TNPSC-CHEMICAL TECHNOLOGY-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 94. TNPSC-CIVIL ENGINEERING-EXAM DATE-03.02.2019 -DRAUGHTSMAN, GRADE-IN IN TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT | Download
 95. TNPSC-CIVIL ENGINEERING-EXAM DATE-22.12.2018-PLANNING ASSISTANT IN THE TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 96. TNPSC-CIVIL JUDGE-EXAM DATE-24.11.2019-CIVIL JUDGE IN THE TAMIL NADU STATE JUDICIAL SERVICE | Download
 97. TNPSC-CIVIL-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 98. TNPSC-CIVIL-EXAM DATE 20.05.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 99. TNPSC-CIVIL-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 100. TNPSC-COMPRISING THREE SUBJECT - PAPER - 1-EXAM DATE-17.07.2016-DEPUTY MANAGER - || (ELCOT) | Download
 101. TNPSC-COMPRISING THREE SUBJECT - PAPER - II-EXAM DATE-17.07.2016-DEPUTY MANAGER - 11 (ELCOT) | Download
 102. TNPSC-ECE-EXAM DATE-20.05.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 103. TNPSC-ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING-EXAM DATE-25.06.2016-TESTER-2014-2016-ASSISTANT-2013-2014 | Download
 104. TNPSC-ELECTRICAL-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 105. TNPSC-ELECTRICAL-EXAM DATE-20.05.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 106. TNPSC-ELECTRICAL-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 107. TNPSC-ELECTRONIC-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 108. TNPSC-ENGINEERING 349-EXAM DATE-07.04.2019-ASSISTANT SYSTEM ENGINEER AND ASSISTANT SYSTEM ANALYST | Download
 109. TNPSC-ENGINEERING 350-EXAM DATE-07.04.2019-ASSISTANT SYSTEM ENGINEER AND ASSISTANT SYSTEM ANALYST | Download
 110. TNPSC-ENGINEERING-EXAM DATE 07.10.2017-ASSISTANT ENGINEER-AGRICULTURAL ENGINEERING | Download
 111. TNPSC-ENGINEERING-EXAM DATE-02.03.2019-PRINCIPAL, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE ASSISTANT DIRECTOR OF TRAINING & ASSISTANT ENGINEER (INDUSTRIES) | Download
 112. TNPSC-ENGINEERING-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 113. TNPSC-ME-EXAM DATE-10.06.2018-MOTOR VEHICLE INSPECTOR, GRADE-II TAMIL NADU TRANSPORT SUBORDINATE SERVICE | Download
 114. TNPSC-ME-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 115. TNPSC-MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERING AND AUTOMOBILE ENGINEERING-EXAM DATE-17.07.2016 - DEPUTY MANAGER - II (ELCOT) | Download
 116. TNPSC-MECHANICAL ENGINEERING-EXAM DATE: 11.12.2016- RESEARCH ASSISTANT IN TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 117. TNPSC-MECHANICAL ENGINEERING-EXAM DATE-05.01.2019-TECHNICAL ASSISTANT-TAMIL NADU FORENSIC SCIENCE SUBORDINATE SERVICE | Download
 118. TNPSC-MECHANICAL-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 119. TNPSC-PRINTING TECHNOLOGY-EXAM DATE-25.06.2017- ASSISTANT WORKS MANAGER IN THE GOVERNMENT PRESS | Download
 120. TNPSC-TEXTILE ENGINEERING-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 121. TNPSC-TEXTILE TECHNOLOGY-EXAM DATE- 08.04.2017 - ASSISTANT DIRECTOR OF HAND LOOM AND TEXTILES IN THE TAMIL NADU HAND LOOMS AND TEXTILES SERVICE | Download
 122. TNPSC-TEXTILE-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 123. TNPSC-TEXTILES-EXAM DATE-11.05.2019-POSTS OF SENIOR TECHNICAL ASSISTANT & JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF HAND LOOMS AND TEXTILES | Download

 124. ENGLISH
 125. TNPSC-ENGLISH-EXAM DATE -09.12.2012-POST GRADUATE TEACHER IN T.N.HR. SEC.EDNL SERVICE-ENGLISH | Download
 126. TNPSC-GE-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download
 127. TNPSC-GE-EXAM DATE -04.08.2012-GROUP IL-POSTS INCLUDED IN CSSE-II EXAMINATIONS-GENERAL ENGLISH | Download
 128. TNPSC-GE-EXAM DATE-06.08.2017-GROUP II-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II, 2017 - 2018-NON INTERVIEW POSTS | Download
 129. TNPSC-GE-EXAM DATE-24.07.2016-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT | Download
 130. TNPSC-GE-EXAM DATE- 28.02.2016-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER IN THE TAMIL NADU MINISTERIAL SERVICE FOR THE YEAR 2014 - 2015 | Download
 131. TNPSC-GE-EXAM DATE- 29.01.2017- SUPERINTENDENT, GARMENTS AND HOLDALL MAKING UNIT | Download
 132. TNPSC-GE-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download
 133. TNPSC-GE-EXAM DATE-01.12.2013-GROUP II-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (GROUP-II SERVICES)-G.ENGLISH | Download
 134. TNPSC-GE-EXAM DATE-04.11.2012 GR - 1 EXECUTIVE OFFICER, GR. III IN TN HR CE DEPT | Download
 135. TNPSC-GE-EXAM DATE-06.11.2016-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES | Download
 136. TNPSC-GE-EXAM DATE-07.07.2012-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES - E.O GR. VIII-GENERAL ENGLISH | Download
 137. TNPSC-GE-EXAM DATE-10.02.2013-PUNCH OPERATOR IN THE GOVERNMENT DATA CENTRE-GENERAL ENGLISH | Download
 138. TNPSC-GE-EXAM DATE-10.06.2017-EXECUTIVE OFFICER GR.III INCLUDED IN GROUP-VII-B SERVICES | Download
 139. TNPSC-GE-EXAM DATE-11.02.2018-GROUP IV-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-4 (GROUP-IV) | Download
 140. TNPSC-GE-EXAM DATE-11.06.2017-GROUP IV-EXECUTIVE OFFICER GR.IV INCLUDED IN GROUP-VIII SERVICES | Download
 141. TNPSC-GE-EXAM DATE-11.11.2018-GROUP II-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION -II-GROUP-II SERVICES-INTERVIEW POSTS-PRELIMINARY EXAMINATION | Download
 142. TNPSC-GE-EXAM DATE-14.06.2014-GROUP IV VAO-(2013-14)-GENERAL ENGLISH (SSLC STD) | Download
 143. TNPSC-GE-EXAM DATE-15.04.2017- JAILOR IN THE TAMILNADU JAIL SERVICE | Download
 144. TNPSC-GE-EXAM DATE-16.02.2019- EXECUTIVE OFFICER, GRADE-ILL IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS GROUP-VII-B SERVICES | Download
 145. TNPSC-GE-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IN IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 146. TNPSC-GE-EXAM DATE-16.11.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-IV INCLUDED IN GROUP-VIII- GENERAL ENGLISH | Download
 147. TNPSC-GE-EXAM DATE-17.02.2019-GROUP IV-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 148. TNPSC-GE-EXAM DATE-17.02.2019-GROUP IV-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 149. TNPSC-GE-EXAM DATE-19.10.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-III INCLUDED IN GROUP-VII-B-GENERAL ENGLISH | Download
 150. TNPSC-GE-EXAM DATE-22.12.2019-JAILOR IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 151. TNPSC-GE-EXAM DATE-23.02.2014-POSTS INCLUDED IN MADRAS HIGH COURT SERVICE _GENERAL_ENGLISH | Download
 152. TNPSC-GE-EXAM DATE-23.06.2012 EXECUTIVE OFFICER GR.-I-GENERAL ENGLISH | Download
 153. TNPSC-GE-EXAM DATE-25.02.2017 - SUPERINTENDENT OF APPROVED SCHOOLS FOR BOYS | Download
 154. TNPSC-GE-EXAM DATE-25.08.2013-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES-GENERAL ENGLISH | Download
 155. TNPSC-GE-EXAM DATE-25.11.2017-ASSISTANT IN THE DEPARTMENTS OF SECRETARIAT (OTHER THAN LAW AND FINANCE) INCLUDED IN GROUP-V A SERVICES | Download
 156. TNPSC-GE-EXAM DATE-27.01.2019 - JUNIOR INSPECTOR TAMIL NADU CO-OPERATIVE SUBORDINATE SERVICE | Download
 157. TNPSC-GE-EXAM DATE-29.06.2014-GROUP II-GROUP- II (NON INTERVIEW POSTS) (GROUP-II-A)- GENERAL ENGLISH (SSLC STD) | Download
 158. TNPSC-GE-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES-GENERAL ENGLISH | Download
 159. TNPSC-GE-EXAM DATE-30.09.2012-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER-GENERAL ENGLISH | Download

 160. GEOLOGY
 161. TNPSC-GEOLOGY-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES-EXAM DATE -30.06.2012_GEOLOGY | Download
 162. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-24.11.2012-ASST.GEOLOGIST IN THE AGRL.ENGG.SERVICE-GEOLOGY | Download
 163. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS-GEOLOGY | Download
 164. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-05.05.2019-ASSISTANT GEOLOGIST IN DEPARTMENT OF GEOLOGY IN THE TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING | Download
 165. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 166. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-24.06.2012-ASSISTANT CURATOR - UG STD-GEOLOGY | Download
 167. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-PG_GEOLOGY | Download
 168. TNPSC-GEOLOGY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 169. TNPSC-GEOLOGY-PG-EXAM DATE- 24.06.2017- ASSISTANT GEOLOGIST IN VARIOUS SERVICES | Download
 170. TNPSC-GEOLOGY-UG-EXAM DATE- 24.06.2017- ASSISTANT GEOLOGIST IN VARIOUS SERVICES | Download

 171. GENERAL STUDIES
 172. TNPSC-GS 003-EXAM DATE-07.04.2019-ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE TAMIL NADU AGRICULTURAL EXTENSION SUBORDINATE SERVICE | Download
 173. TNPSC-GS 003-EXAM DATE-24.03.2019-INSPECTOR OF SALT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 174. TNPSC-GS 003-EXAM DATE-27.04.2019-HOSTEL SUPERINTENDENT - CUM - PHYSICAL TRAINING OFFICER IN TAMIL NADU EMPLOYMENT AND TRAINING SUBORDINATE SERVICE | Download
 175. TNPSC-GS 003-EXAM DATE-30.03.2019-LIBRARIAN IN VARIOUS DEPARTMENTS IN VARIOUS SERVICES IN TAMIL NADU | Download
 176. TNPSC-GS 003-EXAM DATE-31.03.2019-LIBRARIAN IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT IN TN GENERAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 177. TNPSC-GS-1-EXAM DATE 26.11.2017-STATISTICIAN IN MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT | Download
 178. TNPSC-GS-2-EXAM DATE 25.11.2017- ASSISTANT IN THE DEPARTMENTS OF SECRETARIAT | Download
 179. TNPSC-GS-3-EXAM DATE 07.10.2017-ASSISTANT ENGINEER-AGRICULTURAL ENGINEERING | Download
 180. TNPSC-GS-4-EXAM DATE-03.09.2017- ASSISTANT COMMISSIONER IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 181. TNPSC-GS-5-EXAM DATE-03.09.2017- ASSISTANT PROFESSOR OF RADIOLOGY PHYSICS | Download
 182. TNPSC-GS-6-EXAM DATE-20.08.2017- AUTOMOBILE ENGINEER IN THE MVM DEPT AND THE POLICE TRANSPORT WORKSHOP | Download
 183. TNPSC-GS-7-EXAM DATE- 06.08.2017-GROUP II-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II, 2017 - 2018-NON INTERVIEW POSTS | Download
 184. TNPSC-GS-8-EXAM DATE: 16.07.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 185. TNPSC-GS-9-EXAM DATE-02.07.2017- ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE TN AGRI.EXTN.SUB.SERVICE | Download
 186. TNPSC-GS-10-EXAM DATE-25.06.2017- ASSISTANT WORKS MANAGER IN THE GOVERNMENT PRESS | Download
 187. TNPSC-GS-11-EXAM DATE- 24.06.2017- ASSISTANT GEOLOGIST IN VARIOUS SERVICES | Download
 188. TNPSC-GS-12-EXAM DATE-11.06.2017- EXECUTIVE OFFICER GR.IV INCLUDED IN GROUP-VIII SERVICES | Download
 189. TNPSC-GS-13-EXAM DATE-21.05.2017- SOCIAL CASE WORK EXPERT IN T.N.JAIL SUB.SERVICE | Download
 190. TNPSC-GS-14-EXAM DATE-10.06.2017- EXECUTIVE OFFICER GR.III INCLUDED IN GROUP-VII-B SERVICES | Download
 191. TNPSC-GS-15-EXAM DATE- 20.05.2017-HOSTEL SUPERINTENDENT CUM PHYSICAL TRAINING OFFICER | Download
 192. TNPSC-GS-16-EXAM DATE-15.04.2017- JAILOR IN THE TAMILNADU JAIL SERVICE | Download
 193. TNPSC-GS-17-EXAM DATE- 08.04.2017 - ASSISTANT DIRECTOR OF HANDLOOM AND TEXTILES | Download
 194. TNPSC-GS-18-EXAM DATE-25.02.2017 - SUPERINTENDENT OF APPROVED SCHOOLS FOR BOYS | Download
 195. TNPSC-GS-19-EXAM DATE- 26.02.2017- PSYCHOLOGIST IN VARIOUS SERVICES | Download
 196. TNPSC-GS-20-EXAM DATE-19.02.2017-GROUP I-POSTS INCLUDED IN CCS-I EXAMINATION-GROUP-I SERVICES | Download
 197. TNPSC-GS-21-EXAM DATE-29.01.2017- SUPERINTENDENT, GARMENTS AND HOLDALL MAKING UNIT | Download
 198. TNPSC-GS-22-EXAM DATE-11.12.2016- RESEARCH ASSISTANT IN TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 199. TNPSC-GS-23-EXAM DATE-06.11.2016-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES | Download
 200. TNPSC-GS-24-EXAM DATE-16.10.2016- JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN THE TAMIL NADU FORENSIC SCI.SUB. SERVICE | Download
 201. TNPSC-GS-25-EXAM DATE- 24.07.2016-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT | Download
 202. TNPSC-GS-26-EXAM DATE-17.07.2016 - LIBRARIAN IN TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION IN THE TAMIL NADU GENERAL SERVICE | Download
 203. TNPSC-GS-27-EXAM DATE-02.07.2016 - DEPUTY MANAGER - || (ELCOT) | Download
 204. TNPSC-GS-28-EXAM DATE-25.06.2016-TESTER-2014-2016-ASSISTANT-2013-2014-IN THE TAMIL NADU INDUSTRIES SUBORDINATE SERVICE | Download
 205. TNPSC-GS-29-EXAM DATE: 05.06.2016-BLOCK HEALTH STATISTICIAN IN FAMILY WELFARE DEPARTMENT | Download
 206. TNPSC-GS-30-EXAM DATE-28.02.2016-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER FOR THE YEAR 2014 - 20 | Download
 207. TNPSC-GS-31-EXAM DATE-30.09.2012-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER-GENERAL KNOWLEDGE | Download
 208. TNPSC-GS-32-EXAM DATE-08.06.2014-DEO-DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER | Download
 209. TNPSC-GS-33-EXAM DATE-18.04.2015-GENERAL STUDIESASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER_GENERAL_STUDIES | Download
 210. TNPSC-GS-34-EXAM DATE-14.06.2014-GROUP IV VAO-GENERAL STUDIES (SSLC STD)-VAO (2013-14) | Download
 211. TNPSC-GS-35-EXAM DATE-02.03.2013-POSTS INCLUDED INCOMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATIONS | Download
 212. TNPSC-GS-36-EXAM DATE-06.09.2015 GENERAL STUDIES ASSISTANT ENGINEER _GENERAL STUDIES | Download
 213. TNPSC-GS-37-EXAM DATE-11.07.2015-GENERAL STUDIESASSISTANT STATISTICAL INVESTIGATOR_GENERAL STUDIES | Download
 214. TNPSC-GS-38-EXAM DATE-23.02.2014-POSTS INCLUDED IN MADRAS HIGH COURT SERVICE _GENERAL_STUDIES | Download
 215. TNPSC-GS-39-EXAM DATE-02.12.2014-GROUP I-GENERAL STUDIESASST CONSERVATOR OF FORESTS GROUP-I-A-GENERAL_STUDIES | Download
 216. TNPSC-GS-40-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download
 217. TNPSC-GS-41-EXAM DATE-31.05.2015-ASST. MEDICAL OFFICER _GENERAL_STUDIES | Download
 218. TNPSC-GS-42-EXAM DATE-25.08.2013-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES-GENERAL STUDIES | Download
 219. TNPSC-GS-43-EXAM DATE-09.11.2014-GROUP II-CCSE-I (INTERVIEW POSTS) (GROUP-II SERVICES)-GENERAL STUDIES (OBJECTIVE TYPE) (DEGREE STD) | Download
 220. TNPSC-GS-44-EXAM DATE-15.02.2015-CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER GENERAL STUDIES | Download
 221. TNPSC-GS-45-EXAM DATE-27.07.2014-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION GENERAL STUDIES | Download
 222. TNPSC-GS-46-EXAM DATE-23.06.2012-GROUP I-EXECUTIVE OFFICER GR.-I-GENERAL KNOWLEDGE | Download
 223. TNPSC-GS-47-EXAM DATE-04.11.2012-GROUP I-EXECUTIVE OFFICER, GR.LLL IN TN HR_CE DEPT | Download
 224. TNPSC-GS-48-EXAM DATE-29.06.2014-GROUP II-(NON INTERVIEW POSTS) (GROUP-II-A)-GENERAL STUDIES (DEGREE STD) | Download
 225. TNPSC-GS-49-EXAM DATE-08.11.2015-GROUP I-GENERAL STUDIES | Download
 226. TNPSC-GS-50-EXAM DATE-20.07.2014-GROUP I-SERVICES (PRE)-GS (DEGREE STD)APPTITUDE_ MAT (SSLC STD) | Download
 227. TNPSC-GS-51-EXAM DATE-26.07.2015-GROUP II-GROUP-II INTERVIEW POST - GENERAL STUDIES | Download
 228. TNPSC-GS-52-EXAM DATE-24.01.2016-GROUP II-GROUP-II A GENERAL_STUDIES | Download
 229. TNPSC-GS-53-EXAM DATE-22.02.2015-HEALTH OFFICER_GENERAL_STUDIES | Download
 230. TNPSC-GS-54-EXAM DATE-20.09.2015-MATERNAL AND CHILD HEALTH OFFICER_GENERAL STUDIES | Download
 231. TNPSC-GS-55-EXAM DATE-01.12.2013-GROUP II-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (GROUP-II SERVICES) | Download
 232. TNPSC-GS-56-EXAM DATE-04.08.2012-GROUP IL-POSTS INCLUDED IN CSSE-II EXAMINATIONS | Download
 233. TNPSC-GS-57-EXAM DATE-19.10.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-111 INCLUDED IN GROUP-VII-B | Download
 234. TNPSC-GS-58-EXAM DATE-16.11.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-IV INCLUDED IN GROUP-VIII | Download
 235. TNPSC-GS-59-EXAM DATE-16.02.2013-GROUP I-POSTS INCLUDED IN GROUP-I SERVICES (PRELIMINARY)-GENERAL STUDIES (DEGREE STD) | Download
 236. TNPSC-GS-60-EXAM DATE-07.07.2012-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES - E.O GR. VIII | Download
 237. TNPSC-GS-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download
 238. TNPSC-GS-EXAM DATE -04.08.2012-GROUP IL-POSTS INCLUDED IN CSSE-11 EXAMINATIONS-GENERAL KNOWLEDGE | Download
 239. TNPSC-GS-EXAM DATE -10.02.2013-PUNCH OPERATOR IN THE GOVERNMENT DATA CENTRE | Download
 240. TNPSC-GS-EXAM DATE -22.09.2013-TEMPORARILY AS ASSISTANT SURGEON- GENERAL SCIENCE | Download
 241. TNPSC-GS-EXAM DATE-12.01.2019-ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE | Download
 242. TNPSC-GS-EXAM DATE-12.01.2019-LECTURER IN STATISTICS IN THE TN MEDICAL SERVICE | Download
 243. TNPSC-GS-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES | Download
 244. TNPSC-GS-EXAM DATE-02.03.2019-COST ASSISTANT IN INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT | Download
 245. TNPSC-GS-EXAM DATE-02.03.2019-DEO-DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER | Download
 246. TNPSC-GS-EXAM DATE-02.03.2019-PRINCIPAL, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE ASSISTANT DIRECTOR OF TRAINING & ASSISTANT ENGINEER (INDUSTRIES) | Download
 247. TNPSC-GS-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GR.II IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download
 248. TNPSC-GS-EXAM DATE-03.02.2019-DRAUGHTSMAN, GRADE-ILL IN TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT | Download
 249. TNPSC-GS-EXAM DATE-03.03.2019-GROUP I-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES - I EXAMINATION (GROUP-1) - PRELIMINARY EXAMINATION | Download
 250. TNPSC-GS-EXAM DATE-03.11.2018-SENIOR CHEMIST IN THE TAMIL NADU INDUSTRIES SERVICE | Download
 251. TNPSC-GS-EXAM DATE-04.05.2019-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES IN FISHERIES DEPARTMENT | Download
 252. TNPSC-GS-EXAM DATE-04.11.2012-GROUP I-EXECUTIVE OFFICER, GR.LLL IN TN HR_CE DEPT.-_GENERAL TAMIL - GENERAL KNOWLEDGE | Download
 253. TNPSC-GS-EXAM DATE-04.11.2012-GROUP 1-EXECUTIVE OFFICER, GR.LLL IN TN HR_CE DEPT-GENERAL ENGLISH - GENERAL KNOWLEDGE | Download
 254. TNPSC-GS-EXAM DATE-05.01.2019-TECHNICAL ASSISTANT-TAMIL NADU FORENSIC SCIENCE SUBORDINATE SERVICE | Download
 255. TNPSC-GS-EXAM DATE-05.05.2019-ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I IN THE TAMIL NADU TREASURIES AND ACCOUNTS SERVICE | Download
 256. TNPSC-GS-EXAM DATE-05.05.2019-ASSISTANT GEOLOGIST IN DEPARTMENT OF GEOLOGY IN THE TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING | Download
 257. TNPSC-GS-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS IN VARIOUS DEPARTMENTS | Download
 258. TNPSC-GS-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF CHEMIST AND JUNIOR CHEMIST IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 259. TNPSC-GS-EXAM DATE-06.05.2018 LABORATORY ASSISTANT IN FORENSIC SCIENCE DEPARTMENT | Download
 260. TNPSC-GS-EXAM DATE-07.07.2012-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES - E.O GR. VIII-GENERAL KNOWLEDGE | Download
 261. TNPSC-GS-EXAM DATE-08.03.2014-ASST. COMMISSIONER IN THE T.N. HINDU RELIGIOUS-GENERAL STUDIES (SSLC STD) | Download
 262. TNPSC-GS-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 263. TNPSC-GS-EXAM DATE-09.06.2013-ASSISTANT ENGINEER (INDUSTRIES) IN THE T.N. INDUSTRIES SUBORDINATE SERVICE | Download
 264. TNPSC-GS-EXAM DATE-10.02.13-PUNCH OPERATOR IN THE GOVERNMENT DATA CENTRE-GENERAL KNOWLEDGE WITH GENERAL TAMIL | Download
 265. TNPSC-GS-EXAM DATE-10.06.2018-MOTOR VEHICLE INSPECTOR, GRADE-II TAMIL NADU TRANSPORT SUBORDINATE SERVICE | Download
 266. TNPSC-GS-EXAM DATE-10.08.2019-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 267. TNPSC-GS-EXAM DATE-11.01.2020-ASSISTANT SECTION OFFICER (TRANSLATION) IN TAMIL DEVELOPMENT AND INFORMATION DEPARTMENT | Download
 268. TNPSC-GS-EXAM DATE-11.02.2018-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-4 (GROUP-IV) | Download
 269. TNPSC-GS-EXAM DATE-11.05.2019-POSTS OF SENIOR TECHNICAL ASSISTANT & JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF HANDLOOMS AND TEXTILES | Download
 270. TNPSC-GS-EXAM DATE-11.08.2018-ASSISTANT HORTICULTURAL OFFICER TAMIL NADU HORTICULTURAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 271. TNPSC-GS-EXAM DATE-11.11.2018 - COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION -II-GROUP- II SERVICES-INTERVIEW POSTS-PRELIMINARY EXAMINATION | Download
 272. TNPSC-GS-EXAM DATE-14.07.2018-AGRICULTURE OFFICER EXTENSION TAMIL NADU AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE | Download
 273. TNPSC-GS-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-III IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS GROUP-VII-B SERVICES | Download
 274. TNPSC-GS-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IN IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 275. TNPSC-GS-EXAM DATE-16.03.2014-HORTICULTURAL OFFICER IN THE TAMIL NADU AGRICULTURAL SERVICE GENERAL STUDIES (DEGREE STD) | Download
 276. TNPSC-GS-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND NUTRITIOUS MEAL PROGRAMME | Download
 277. TNPSC-GS-EXAM DATE-17-18.02.2018-JUNIOR ANALYST, JUNIOR CHEMIST, CHEMIST AND ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | Download
 278. TNPSC-GS-EXAM DATE-17.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 279. TNPSC-GS-EXAM DATE-17.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 280. TNPSC-GS-EXAM DATE-17.12.2017-ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GROUP-IA SERVICE | Download
 281. TNPSC-GS-EXAM DATE-18.08.2018-TRANSLATION OFFICER AND TRANSLATOR IN OFFICIAL LANGUAGE (LEGISLATIVE) WING OF LAW DEPARTMENT | Download
 282. TNPSC-GS-EXAM DATE-20,21.01.2018-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-I IN TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS SUBORDINATE SERVICE | Download
 283. TNPSC-GS-EXAM DATE-20.05.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 284. TNPSC-GS-EXAM DATE-21.12.2019-PROJECT OFFICER IN TAMIL NADU GENERAL SERVICE AND PSYCHOLOGIST IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 285. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.06.2019-ASSISTANT TRAINING OFFICER (STENOGRAPHY-ENGLISH AND SECRETARIAL PRACTICE) | Download
 286. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.06.2019-LABORATORY ASSISTANT IN DEPARTMENT OF FISHERIES | Download
 287. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.09.2013-POSTS INCLUDED IN LIBRARIAN GRADE-I INT.N. GENERAL SUB. SERVICE-GENERAL STUDIES | Download
 288. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download
 289. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.12.2018-PLANNING ASSISTANT IN THE TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 290. TNPSC-GS-EXAM DATE-22.12.2019-JAILOR IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 291. TNPSC-GS-EXAM DATE-23.02.2019-VETERINARY ASSISTANT SURGEON | Download
 292. TNPSC-GS-EXAM DATE-23.06.2019-DRUGS INSPECTOR IN TAMIL NADU MEDICAL SERVICE AND JUNIOR ANALYST IN DRUGS AND TESTING LABORATORY | Download
 293. TNPSC-GS-EXAM DATE-23.12.2018-STATISTICAL INSPECTOR IN THE TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SUBORDINATE SERVICE | Download
 294. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.02.2013-ASSISTANT DIRECTOR OF STATISTICS GENERAL KNOWLEDGE (PG DEGREE STD.) | Download
 295. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.02.2018-COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION | Download
 296. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT-GENERAL STUDIES (CODE NO.003) | Download
 297. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 298. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download
 299. TNPSC-GS-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download
 300. TNPSC-GS-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 301. TNPSC-GS-EXAM DATE-26.12.2018-ASSISTANT LIBRARIAN | Download
 302. TNPSC-GS-EXAM DATE-27.01.2019-JUNIOR INSPECTOR TAMIL NADU CO-OPERATIVE SUBORDINATE SERVICE | Download
 303. TNPSC-GS-EXAM DATE-29.02.2019-ARCHAEOLOGICAL OFFICER IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT | Download
 304. TNPSC-GS-EXAM DATE-29.04.2018-ASSISTANT COMMISSIONER OF LABOUR | Download
 305. TNPSC-GS-EXAM DATE-29.09.2019-ASSISTANT TOURIST OFFICER, GRADE-1 IN TAMIL NADU GENERAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 306. TNPSC-GS-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES-GENERAL KNOWLEDGE | Download
 307. TNPSC-GS-EXAM DATE-30.06.2019-RESEARCH ASSISTANT IN THE INSTITUTE OF VETERINARY PREVENTIVE MEDICINE | Download
 308. TNPSC-GS-EXAM DATE-31.03.2013-ASST.COMMISSIONER IN THE TAMIL NADU HR CE ADMIN DEPT. IN THE HR CE ADMN SERVICE-GENERAL STUDIES | Download
 309. TNPSC-GS-GE-EXAM DATE-06.01.2019-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT IN THE TAMIL NADU JAIL SUBORDINATE SERVICE | Download
 310. TNPSC-GS-GT-EXAM DATE-06.01.2019-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT IN THE TAMIL NADU JAIL SUBORDINATE SERVICE | Download

 311. HINDU RELIGION
 312. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE- 10.06.2017- EXECUTIVE OFFICER GR.III INCLUDED IN GROUP-VII-B SERVICES | Download
 313. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-11.06.2017- EXECUTIVE OFFICER GR.IV INCLUDED IN GROUP-VIII SERVICES | Download
 314. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-31.03.2013-ASST. COMMISSIONER IN THE TAMIL NADU HR_CE ADMIN DEPT. IN THE HR_CE ADMN.SERVICE | Download
 315. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-04.11.2012-EXECUTIVE OFFICER, GR.III IN TN HR_CE DEPT SAIVAM VAISNAVAM | Download
 316. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-07.07.2012-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES - E.O GR. VIII-HINDU RELIGIOUS (SAIVAM_VAINAVAM) | Download
 317. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-08.03.2014-ASST. COMMISSIONER IN THE T.N. HINDU RELIGIOUS HINDU RELIGION (DEGREE STD) | Download
 318. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-16.02.2019- EXECUTIVE OFFICER, GRADE-III IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS GROUP-VII-B SERVICES | Download
 319. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER,GRADE-1 IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 320. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-16.11.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-IV INCLUDED IN GROUP-VIII | Download
 321. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-17.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE | Download
 322. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-17.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 323. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-19.10.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-III INCLUDED IN GROUP-VII-B | Download
 324. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-20.01.2018-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-I IN TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS SUBORDINATE SERVICE | Download
 325. TNPSC-HINDU RELIGION-EXAM DATE-23.06.2012 EXECUTIVE OFFICER GR.-I HINDU RELIGION LAW | Download

 326. HISTORY
 327. TNPSC-ARCHAEOLOGY-EXAM DATE-29.02.2019-ARCHAEOLOGICAL OFFICER IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT | Download
 328. TNPSC-HISTORY AND ARCHAEOLOGY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 329. TNPSC-HISTORY INDIA-EXAM DATE-29.02.2019-ARCHAEOLOGICAL OFFICER IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT | Download
 330. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-PG HISTORY | Download
 331. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS-INDIAN HISTORY | Download
 332. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-24.06.2012-ASSISTANT CURATOR - UG STD-INDIAN_HISTORY | Download
 333. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY | Download
 334. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 335. TNPSC-HISTORY-EXAM DATE-29.02.2019-ARCHAEOLOGICAL OFFICER IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT | Download
 336. TNPSC-TRAVEL AND TOURISM-EXAM DATE-29.09.2019-ASSISTANT TOURIST OFFICER, GRADE-II IN TAMIL NADU GENERAL SUBORDINATE SERVICE | Download

 337. HOME SCIENCE
 338. TNPSC-HOME SCIENCE 341-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 339. TNPSC-HOME SCIENCE 342-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 340. TNPSC-HOME SCIENCE-EXAM DATE-22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download

 341. LAW
 342. TNPSC-CRIMINOLGY-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS IN VARIOUS DEPARTMENTS | Download
 343. TNPSC-FORENSIC SCIENCE-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GRJI IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE - FORENSIC SCIENCE | Download
 344. TNPSC-FORENSIC SCIENCE-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS IN VARIOUS DEPARTMENTS | Download
 345. TNPSC-FORENSIC SCIENCE-EXAM DATE-16.10.2016- JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN THE TAMIL NADU FORENSIC SCI.SUB. SERVICE | Download
 346. TNPSC-FORENSIC SCIENCE-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 347. TNPSC-FORENSIC SCIENCE-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download
 348. TNPSC-FORESTRY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 349. TNPSC-FORESTRY-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES-FORESTRY | Download
 350. TNPSC-JAILOR-EXAM DATE- 24.07.2016-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT | Download
 351. TNPSC-JAILOR-EXAM DATE-15.04.2017-JAILOR IN THE TAMILNADU JAIL SERVICE | Download
 352. TNPSC-JAILOR-EXAM DATE-22.12.2019-JAILOR IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 353. TNPSC-LAW-EXAM DATE-05.01.2019-ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR, GRADE-I IN PROSECUTION DEPARTMENT | Download
 354. TNPSC-LAW-EXAM DATE 08.03.2014 ASST. COMMISSIONER IN THE TN. HINDU RELIGIOUS LAW | Download
 355. TNPSC-LAW-EXAM DATE-10.11.12 LABOUR OFFICER IN THE T.N. LABOUR SERVICE-SOCIAL SCIENCE LABOUR LAW | Download
 356. TNPSC-LAW-EXAM DATE-20,21.01.2018-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-I IN TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS SUBORDINATE SERVICE | Download
 357. TNPSC-LAW-EXAM DATE-24.11.2012-LECTURER IN LAW IN A_B IN T.N.LEGAL EDNL. SERVICE | Download
 358. TNPSC-LAW-EXAM DATE-31.03.2013-ASST. COMMISSIONER IN THE TAMIL NADU HR_CE ADMIN DEPT. IN THE HR_CE ADMN.SERVICE | Download

 359. LIBRARIAN
 360. TNPSC-LIB-EXAM DATE -22.09.2013-POSTS INCLUDED IN LIBRARIAN GRADE - TIN T.N. GENERAL SUB. SERVICE-LIBRARY SCIENCE | Download
 361. TNPSC-LIB-LIBRARIAN EXAM DATE-03.11.12 GOVERNMENT LAW COLLEGES-LIBRARY SCIENCE (P G STANDARD) | Download
 362. TNPSC-LIB-LIBRARIAN-EXAM DATE-01.09.2012_LIBRARY AND INFORMATION SCI- CERTIFICATE STD | Download
 363. TNPSC-LIB-LIBRARIAN-EXAM DATE-01.09.2012_LIBRARY AND INFORMATION SCI-DEGREE STD | Download
 364. TNPSC-LIB-LIBRARIAN-EXAM DATE-01.09.2012_LIBRARY AND INFORMATION SCI-DIPLOMA STD | Download
 365. TNPSC-LIB-LIBRARIAN-EXAM DATE-03.11.12-TAMIL NADU ARCHIVES-LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (DEGREE STANDARD) | Download
 366. TNPSC-LIB-LIBRARIAN-EXAM DATE-17.07.2016-LIBRARIAN IN TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION | Download
 367. TNPSC-LIBRARY 264-EXAM DATE-31.03.2019-LIBRARIAN IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT IN TN GENERAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 368. TNPSC-LIBRARY 266-EXAM DATE-30.03.2019-LIBRARIAN IN VARIOUS DEPARTMENTS IN VARIOUS SERVICES IN TAMIL NADU | Download

 369. MATHEMATICS
 370. TNPSC-APTITUDE-EXAM DATE-17.07.2016 - DEPUTY MANAGER - II (ELCOT) | Download
 371. TNPSC-MATHEMATICS - EXAM DATE- 08.04.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF HANDLOOM AND TEXTILES IN THE TAMIL NADU HANDLOOMS AND TEXTILES SERVICE | Download
 372. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE- 16.07.2017- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 373. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE -16.12.2012-SCHOOL ASSISTANT IN MATHEMATICS IN THE SOCIAL WELFARE DEPARTMENT | Download
 374. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-05.06.2016- BLOCK HEALTH STATISTICIAN IN FAMILY WELFARE DEPARTMENT IN THE TAMIL NADU MEDICAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 375. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-02.02.2013-STATISTICAL COMPLIER IN THE TAMIL NADU PUBLIC HEALTH SUBORDINATE SERVICE | Download
 376. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 377. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-23.06.2012-ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 378. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-23.12.2018-STATISTICAL INSPECTOR IN THE TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SUBORDINATE SERVICE | Download
 379. TNPSC-MATHEMATICS-EXAM DATE-30.06.2012-ASST, CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download
 380. TNPSC-MATHEMATICS-STATISTICAL INSPECTOR-EXAM DATE-23.12.2013_MATHEMATICS | Download

 381. MICRO BIOLOGY
 382. TNPSC-MICRO BIOLOGY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download
 383. TNPSC-MICRO BIOLOGY-EXAM DATE-23.06.2019-DRUGS INSPECTOR IN TAMIL NADU MEDICAL SERVICE AND JUNIOR ANALYST IN DRUGS AND TESTING LABORATORY | Download

 384. MEDICINE
 385. TNPSC-AYUSH-ASST MEDICAL OFFICER-EXAM DATE -06.01.13-AYURVEDIC MEDICINE | Download
 386. TNPSC-AYUSH-ASST MEDICAL OFFICER-EXAM DATE -06.01.13-HOMEOPATHY MEDICINE | Download
 387. TNPSC-AYUSH-ASST MEDICAL OFFICER-EXAM DATE -06.01.13-SIDDHA MEDICINE | Download
 388. TNPSC-AYUSH-ASST MEDICAL OFFICER-EXAM DATE-06.01.13-UNANI MEDICINE | Download
 389. TNPSC-MEDICAL PHYSICS-EXAM DATE-03.09.2017- ASSISTANT PROFESSOR OF RADIOLOGY PHYSICS | Download
 390. TNPSC-PHARMACEUTICAL CHEMISTRY CHEMISTRY-EXAM DATE-17-18.02.2018-JUNIOR ANALYST, JUNIOR CHEMIST, CHEMIST AND ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | Download
 391. TNPSC-PHARMACOLOGY-EXAM DATE-23.06.2019-DRUGS INSPECTOR IN TAMIL NADU MEDICAL SERVICE AND JUNIOR ANALYST IN DRUGS AND TESTING LABORATORY | Download
 392. TNPSC-PHARMACY-EXAM DATE-17-18.02.2018-JUNIOR ANALYST, JUNIOR CHEMIST, CHEMIST AND ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | Download
 393. TNPSC-PHARMACY-EXAM DATE-23.06.2019-DRUGS INSPECTOR IN TAMIL NADU MEDICAL SERVICE AND JUNIOR ANALYST IN DRUGS AND TESTING LABORATORY | Download
 394. TNPSC-FOOD AND NUTRITION-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 395. TNPSC-MS-EXAM DATE-22.09.2013-TEMPORARILY AS ASSISTANT SURGEON-MEDICAL SCIENCE | Download

 396. NUTRITION
 397. TNPSC-NUTRITION AND DIETETICS-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND NU... | Download

 398. PHYSICAL EDUCATION
 399. TNPSC-PHYSICAL EDUCATION 354-EXAM DATE-27.04.2019-HOSTEL SUPERINTENDENT - CUM - PHYSICAL TRAINING OFFICER | Download
 400. TNPSC-PHYSICAL EDUCATION-EXAM DATE- 20.05.2017-HOSTEL SUPERINTENDENT CUM PHYSICAL TRAINING OFFICER | Download

 401. PHYSICS
 402. TNPSC-PHYSICS 241-EXAM DATE-24.03.2019-INSPECTOR OF SALT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 403. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-16.10.2016- JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN THE TAMIL NADU FORENSIC SCI.SUB. SERVICE | Download
 404. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-09.12.2012-RADIO SUPERVISOR IN THE PWD IN T.N.ENGG, SUB.SERVICE | Download
 405. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE -30.06.2012 -ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download
 406. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS | Download
 407. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GRII IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE | Download
 408. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 409. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT-PHYSICS (CODE NO.229) | Download
 410. TNPSC-PHYSICS-EXAM DATE-24.08.2019-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER IN FORENSIC SCIENCES DEPARTMENT | Download

 411. POLITICAL SCIENCE
 412. TNPSC-POLITY-EXAM DATE-06.01.2019-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT IN THE TAMIL NADU JAIL SUBORDINATE SERVICE | Download

 413. PSYCHOLOGY
 414. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE- 26.02.2017- PSYCHOLOGIST IN VARIOUS SERVICES | Download
 415. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE - 23.06.2012-PSYCHOLOGY - PG STD PSYCHOLOGIST | Download
 416. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE-05.05.2019-POSTS OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS IN VARIOUS DEPARTMENTS | Download
 417. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 418. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE-21.12.2019-PROJECT OFFICER IN TAMIL NADU GENERAL SERVICE AND PSYCHOLOGIST IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 419. TNPSC-PSYCHOLOGY-EXAM DATE-24.11.2012-PSYCHOLOGIST IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download

 420. SANSKRIT
 421. TNPSC-SANSKRIT-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-PG_SANSKRIT | Download
 422. TNPSC-SANSKRIT-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 423. TNPSC-SANSKRIT-EXAM DATE-26.12.2018-ASSISTANT LIBRARIAN | Download

 424. SOCIOLOGY
 425. TNPSC-SOCIAL CASE-EXAM DATE-21.05.2017- SOCIAL CASE WORK EXPERT IN T.N.JAIL SUB.SERVICE | Download
 426. TNPSC-SOCIAL SCIENCE-EXAM DATE-29.04.2018-ASSISTANT COMMISSIONER OF LABOUR | Download
 427. TNPSC-SOCIAL WORK-EXAM DATE--22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download
 428. TNPSC-SOCIAL WORK-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 429. TNPSC-SOCIALOGY-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download
 430. TNPSC-SOCIOLOGY-EXAM DATE--22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download
 431. TNPSC-SOCIOLOGY-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 432. TNPSC-SOCIOLOGY-EXAM DATE-24.08.2019-SOCIOLOGIST & ECONOMIST IN THE OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | Download

 433. STATISTICS
 434. TNPSC-STATISTICS -EXAM DATE-12.01.2019-LECTURER IN STATISTICS IN THE TN MEDICAL SERVICE | Download
 435. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-24.02.2013-ASSISTANT DIRECTOR OF STATISTICS | Download
 436. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE -30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES | Download
 437. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-05.06.2016-BLOCK HEALTH STATISTICIAN IN FAMILY WELFARE DEPARTMENT IN THE TAMIL NADU MEDICAL SUBORDINATE SERVICE | Download
 438. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-02.02.2013-STATISTICAL COMPLIER IN THE TAMIL NADU PUBLIC HEALTH SUBORDINATE SERVICE. | Download
 439. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 440. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-16.07.2017-ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 441. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-23.06.2012-SSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE | Download
 442. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-23.12.2018-STATISTICAL INSPECTOR IN THE TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SUBORDINATE SERVICE | Download
 443. TNPSC-STATISTICS-EXAM DATE-26.11.2017-STATISTICIAN IN MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT | Download
 444. TNPSC-STATISTICS-STATISTICAL INSPECTOR-EXAM DATE-23.12.2013_STATISTICS | Download

 445. STENOGRAPHY
 446. TNPSC-STENOGRAPHY-EXAM DATE-22.06.2019-ASSISTANT TRAINING OFFICER (STENOGRAPHY-ENGLISH AND SECRETARIAL PRACTICE) | Download

 447. TAMIL
 448. TNPSC-GT-EXAM DATE 26.11.2017- ASSISTANT IN THE DEPARTMENTS OF SECRETARIAT | Download
 449. TNPSC-GT-EXAM DATE- 06.08.2017- COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II, 2017 - 2018-NON INTERVIEW POSTS | Download
 450. TNPSC-GT-EXAM DATE- 10.06.2017- EXECUTIVE OFFICER GR.III INCLUDED IN GROUP-VII-B SERVICES | Download
 451. TNPSC-GT-EXAM DATE-29.01.2017- SUPERINTENDENT, GARMENTS AND HOLDALL MAKING UNIT | Download
 452. TNPSC-GT-EXAM DATE-11.06.2017-GROUP IV-EXECUTIVE OFFICER GR.IV INCLUDED IN GROUP-VIII SERVICES | Download
 453. TNPSC-GT-EXAM DATE-15.04.2017- JAILOR IN THE TAMILNADU JAIL SERVICE | Download
 454. TNPSC-GT-EXAM DATE-25.02.2017 - SUPERINTENDENT OF APPROVED SCHOOLS FOR BOYS | Download
 455. TNPSC-GT-EXAM DATE-01.09.2019-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download
 456. TNPSC-GT-EXAM DATE- 04.11.2012-GROUP I-EXECUTIVE OFFICER, GR.LLL IN TN HR_CE DEPT | Download
 457. TNPSC-GT-EXAM DATE-24.07.2016-ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPARTMENT | Download
 458. TNPSC-GT-EXAM DATE- 28.02.2016-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER IN THE TAMIL NADU MINISTERIAL SERVICE FOR THE YEAR 2014 - 2015 | Download
 459. TNPSC-GT-EXAM DATE-01.09.2019-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES) | Download
 460. TNPSC-GT-EXAM DATE-01.12.2013-GROUP II-POSTS INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (GROUP-II SERVICES)-GENERAL TAMIL | Download
 461. TNPSC-GT-EXAM DATE-04.08.2012-GROUP II-POSTS INCLUDED IN CSSE II EXAMINATIONS-GENERAL TAMIL | Download
 462. TNPSC-GT-EXAM DATE-06.11.2016-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES | Download
 463. TNPSC-GT-EXAM DATE-07.07.2012-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES - E.O GR. VIII-GENERAL TAMIL | Download
 464. TNPSC-GT-EXAM DATE-10.02.2013-PUNCH OPERATOR IN THE GOVERNMENT DATA CENTRE | Download
 465. TNPSC-GT-EXAM DATE-11.02.2018-GROUP IV-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-4 (GROUP-IV) | Download
 466. TNPSC-GT-EXAM DATE-11.11.2018-GROUP II-COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - I-GROUP-II SERVICES-INTERVIEW POSTS-PRELIMINARY EXAMINATION | Download
 467. TNPSC-GT-EXAM DATE-14.06.2014-GROUP IV VAO-(2013-14) GENERAL TAMIL (SSLC STD) | Download
 468. TNPSC-GT-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-ILL IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS GROUP-VII-B SERVICES | Download
 469. TNPSC-GT-EXAM DATE-16.02.2019-EXECUTIVE OFFICER,GRADE-II IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 470. TNPSC-GT-EXAM DATE-16.11.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-IV INCLUDED IN GROUP-VIII-GENERAL TAMIL | Download
 471. TNPSC-GT-EXAM DATE-17.02.2019- EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 472. TNPSC-GT-EXAM DATE-17.02.2019-EXECUTIVE OFFICER, GRADE-IV IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS | Download
 473. TNPSC-GT-EXAM DATE-19.10.2013-POSTS INCLUDED IN EXECUTIVE OFFICER GRADE-III INCLUDED IN GROUP-VII-B-GENERAL TAMIL | Download
 474. TNPSC-GT-EXAM DATE-22.12.2019-JAILOR IN TAMIL NADU JAIL SERVICE | Download
 475. TNPSC-GT-EXAM DATE-23.02.2014-POSTS INCLUDED IN MADRAS HIGH COURT SERVICE GENERAL_TAMIL | Download
 476. TNPSC-GT-EXAM DATE-23.06.2012-EXECUTIVE OFFICER GR.-I GENERAL TAMIL | Download
 477. TNPSC-GT-EXAM DATE-25.08.2013-GROUP IV-POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES- GENERAL TAMIL | Download
 478. TNPSC-GT-EXAM DATE-25.11.2017-ASSISTANT IN THE DEPARTMENTS OF SECRETARIAT (OTHER THAN LAW AND FINANCE) INCLUDED IN GROUP-V A | Download
 479. TNPSC-GT-EXAM DATE-27.01.2019 - JUNIOR INSPECTOR TAMIL NADU CO-OPERATIVE SUBORDINATE SERVICE | Download
 480. TNPSC-GT-EXAM DATE-29.06.2014-GROUP II-GROUP- II (NON INTERVIEW POSTS) (GROUP-II-A)-GENERAL TAMIL (SSLC STD) | Download
 481. TNPSC-GT-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GRP-I-A SERVICES-GENERAL TAMIL | Download
 482. TNPSC-GT-EXAM DATE-30.09.2012-GROUP IV VAO-VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER-GENERAL TAMIL | Download
 483. TNPSC-TAMIL-EXAM DATE-26.12.2018-ASSISTANT LIBRARIAN | Download
 484. TNPSC-TAMIL-EXAM DATE-29.02.2019-ARCHAEOLOGICAL OFFICER IN ARCHAEOLOGY DEPARTMENT | Download
 485. TNPSC-TAMIL-VARIOUS POSTS-EXAM DATE - 02.06.2012 -TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE | Download

 486. ZOOLOGY
 487. TNPSC-ANIMAL HUSBANDARY-EXAM DATE-09.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 488. TNPSC-ANIMAL HUSBANDRY-EXAM DATE-23.02.2019-VETERINARY ASSISTANT SURGEON | Download
 489. TNPSC-ANIMAL HUSBANDRY-EXAM DATE-30.06.2019-RESEARCH ASSISTANT IN THE INSTITUTE OF VETERINARY PREVENTIVE MEDICINE | Download
 490. TNPSC-ANTHROPOLOGY-EXAM DATE-22.12.2018-MASS INTERVIEWER IN DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | Download
 491. TNPSC-ANTHROPOLOGY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 492. TNPSC-FISHERIES SCIENCE 327-EXAM DATE-04.05.2019-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES IN FISHERIES DEPARTMENT | Download
 493. TNPSC-FISHERIES SCIENCE 328-EXAM DATE-04.05.2019-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES IN FISHERIES DEPARTMENT | Download
 494. TNPSC-FISHERIES-EXAM DATE 11.12.2016- RESEARCH ASSISTANT IN TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 495. TNPSC-FISHERIES-EXAM DATE -10.02.2013-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES-FISHERIES SCIENCE | Download
 496. TNPSC-FISHERIES-EXAM DATE -16.12.2012-ASSISTANT DIRECTOR OF FISHERIES-FISHERIES SCIENCE | Download
 497. TNPSC-FISHERIES-EXAM DATE-10.02.13-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES-FISHERIES TECHNOLOGY AND NAVIGATION ENGINEERING | Download
 498. TNPSC-FISHERIES-EXAM DATE-22.09.2012-RESEARCH ASSISTANT-FISHERIES SCIENCE - DEGREE STD | Download
 499. TNPSC-REHABILITATION SCIENCE-EXAM DATE-16.11.2019-ASSISTANT DIRECTOR AND CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER | Download
 500. TNPSC-ZOOLOGY 270-EXAM DATE-04.05.2019-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES IN FISHERIES DEPARTMENT | Download
 501. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE- 11.12.2016- RESEARCH ASSISTANT IN TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE SERVICE | Download
 502. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE -10.2.13-SUB-INSPECTOR OF FISHERIES-ZOOLOGY | Download
 503. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-02.06.2012-VARIOUS POSTS-ZOOLOGY | Download
 504. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GR.II IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE-ZOOLOGY | Download
 505. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-02.06.2013-SCIENTIFIC ASSISTANT GR.II IN T.N. FORENSIC SCIENCE SUB. SERVICE-ANTHROPOLOGY | Download
 506. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-09-15.10.2018-FOREST APPRENTICE IN TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE | Download
 507. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-16.12.2012-ASSISTANT DIRECTOR OF FISHERIES | Download
 508. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-22.06.2019-LABORATORY ASSISTANT IN DEPARTMENT OF FISHERIES | Download
 509. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-22.09.2012-INSPECTOR OF FISHERIES-ZOOLOGY- P.G. DEGREE STD | Download
 510. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-24.06.2012-ASSISTANT CURATOR - UG STD | Download
 511. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-PG ANTHROPOLOGY | Download
 512. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-24.06.2012-CURATOR - PG STD-PG ZOOLOGY | Download
 513. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-25.05.2019-CURATOR IN MUSEUM DEPARTMENT | Download
 514. TNPSC-ZOOLOGY-EXAM DATE-30.06.2012-ASST. CONSERVATOR OF FORESTS INCLUDED IN GROUP-I-A SERVICES | Download

6 comments:

 1. sir I completed BCA,B.Ed. , Am I eligible for CTET? please replay.

  ReplyDelete
 2. sir I completed BCA,B.Ed. , Am I eligible for CTET? please replay.

  ReplyDelete
 3. Sir, i am completed B.Sc., B.Ed., computer science it is possible to write ctet.

  ReplyDelete
 4. Sir I am M.SC.B.ED(MATHEMATICS )
  Completed.BUT UG 43.8%
  ELIGIBILITY OR NOT ELIGIBILITY FOR CTET.
  NOTE:BC COMMUNITY

  ReplyDelete
 5. where will i get materials any link and book store address

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.