CHAPTER 1-2 (ADDITIONAL) CLASS 12 ZOOLOGY - CHAPTER 1.உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் | 2.மனித இனப்பெருக்கம் | BOOK BACK 1 MARK MCQ WITH ADDITIONAL MCQ | ONLINE TEST

1 ➤ எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன?
In which type of parthenogenesis are only males produced?


2 ➤ பாக்டீரியாவில் இனப்பெருக்கம் கீழ் கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது
The mode of reproduction in bacteria is by


3 ➤ எவ்வகை இனப்பெருக்கத்தில் வேறுபாடுகள் தோன்றும்
In which mode of reproduction variations are seen


4 ➤ உறுதிக்கூற்று: தேனீக்களின் சமூகத்தில் ஆண் தேனீக்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் இருமயம் கொண்டவை.
காரணம்: ஆண் தேனீக்கள் கன்னி இனப்பெருக்கம் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
Assertion: In bee society, all the members are diploid except drones.
Reason: Drones are produced by parthenogenesis.


5 ➤ உறுதிக்கூற்று: பாலிலா இனப்பெருக்கம் மூலம் உருவாகும் சேய்கள் பெற்றோரை ஒத்த மரபியல் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.
காரணம்: பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் மறைமுகப்பிரிவு மட்டுமே நடைபெறுகிறது.
Assertion: Offsprings produced by asexual reproduction are genetically identical to the parent.
Reason: Asexual reproduction involves only mitosis and no meiosis.


6 ➤ முதிர்ந்த விந்து செல்கள் சேகரிக்கப்படும் இடம்.
The mature sperms are stored in the


7 ➤ ஆண்பால் ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டீரோன் சுரக்கும் இடம்.
The male sex hormone testosterone is secreted from


8 ➤ விந்து திரவத்தின் பெரும்பான்மைப் பகுதியைச் சுரக்கும் துணைச் சுரப்பி.
The glandular accessory organ which produces the largest proportion of semen


9 ➤ பெண்ணின் சுமரி ஆணின் எவ்வுறுப்புக்கு ஒப்பானது ?
The male homologue of the female clitoris is


10 ➤ கரு பதியும் இடம்.
The site of embryo implantation is the


11 ➤ தொப்புள் கொடியை உருவாக்கும் கரு சூழ் படலத்தின் அடிப்படை.
The foetal membrane that forms the basis of the umbilical cord is


12 ➤ குழந்தை பிறப்புக்குப்பின் பால் சுரத்தலைத் தொடங்கி வைப்பதும் தொடர்ச்சியாகச் சுரக்க வைக்கவும் உதவும் முக்கிய ஹார்மோன்.
The most important hormone in initiating and maintaining lactation after birth is


13 ➤ பாலூட்டியின் முட்டை.
Mammalian egg is


14 ➤ அண்ட செல்லைத் துளைத்துச் செல்வதற்கு முன் விந்து செல்லில் நடைபெறும் நிகழ்வு.
The process which the sperm undergoes before penetrating the ovum is


15 ➤ வலிமிகுந்த மாதவிடாய் இவ்விதம் அழைக்கப்படும்.
Painful menstruation is termed as


16 ➤ குழந்தை பிறந்தவுடன் உடனடியாகச் சுரக்கும் பாலின் பெயர்.
The milk secreted by the mammary glands soon after child birth is called


17 ➤ சீம்பாலில் அதிகம் காணப்படுவது.
Colostrum is rich in


18 ➤ ஆண்ட்ரோஜன் இணைவுப்புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை.
The Androgen Binding Protein (ABP) is produced by


19 ➤ கீழ்க்கண்ட எந்த மாதவிடாய்க் கோளாறு சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ?
Which one of the following menstrual irregularities is correctly matched?


20 ➤ தவறான இணையைக் கண்டுபிடி.
Find the wrongly matched pair


21 ➤ கூற்று (A) - ஆணில் விந்தகங்கள் வயிற்றுக்கு வெளியே விதைப்பையினுள் காணப்படுகின்றன.
காரணம் (R) - விதைப்பை வெப்ப நெறிப்படுத்தியாகச் செயல்பட்டு விந்தகத்தின் வெப்பநிலையை 20°C குறைத்து இயல்பான விந்தணு உற்பத்தி உதவும்.
Assertion (A) - In human male, testes are extra abdominal and lie in scrotal sacs.
Reason (R) - Scrotum acts as thermoregulator and keeps temperature lower by 2°C for normal sperm production.


22 ➤ கூற்று (A) - அண்டம் விடுபடுதல் என்பது கிராஃபியன் நுண்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறும் நிகழ்ச்சியாகும்.
காரணம் (R) - இது மாதவிடாய் சுழற்சியின் நுண்பை (ஃபாலிகுலார்) நிலையில் நடைபெறுகிறது.
Assertion (A) - Ovulation is the release of ovum from the Graafian follicle.
Reason (R) - It occurs during the follicular phase of the menstrual cycle.


23 ➤ கூற்று (A) - விந்து செல்லின் தலைப்பகுதியில் அக்ரோசோம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவைக் கொண்டிருக்கிறது.
காரணம் (R) - அக்ரோசோம் திருகு வடிவிலமைந்த மைட்டோகாண்ட்ரியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Assertion (A) - Head of the sperm consists of acrosome and mitochondria.
Reason (R) - Acrosome contains spiral rows of mitochondria.


24 ➤ எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன?
In which type of parthenogenesis are only females produced?


25 ➤ எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண்/பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன?
In which type of parthenogenesis are only male/females produced?


26 ➤ எவ்வகை இனப்பெருக்கத்தில் வேறுபாடுகள் தோன்றாது
In which mode of reproduction variations are not seen


27 ➤ ஆணின் ஆண்குறி பெண்ணின் எவ்வுறுப்புக்கு ஒப்பானது ?
Female homologue of the male Penis is


28 ➤ கூற்று (A) - விந்து செல்லின் தலைப்பகுதியில் அக்ரோசோமைக் கொண்டிருக்கிறது.
காரணம் (R) - அக்ரோசோம் திருகு வடிவிலமைந்த மைட்டோகாண்ட்ரியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Assertion (A) - Head of the sperm consists of acrosome and mitochondria.
Reason (R) - Acrosome contains spiral rows of mitochondria.


29 ➤ கன்னி இனப்பெருக்கம் 1745 ல் .............என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறிப்பட்டது.
Parthenogenesis was first discovered by ................ in 1745.


30 ➤ ஒரே சிற்றினத்தைச் சார்ந்த இரு உயிரிகள் தற்காலிகமாக இணைதல் நடைபெறுகிறது. அவை தங்களுக்கிடையே குறிப்பிட்ட அளவு உட்கரு பொருட்களை (DNA) பரிமாறிக் கொண்ட பின் தனித்தனியாகப் பிரிகின்றன.
the temporary union of the two individuals of the same species. During their union both individuals, exchange certain amount of nuclear material (DNA) and then get separated.


31 ➤ முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு இனச் செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை
The fusion of dissimilar gametes


32 ➤ அமைப்பில் மாறுபட்ட இரு சிறிய இனச்செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை
The fusion of small sized and morphologically different gametes (merogametes) takes place.


33 ➤ அமைப்பிலும் செயலிலும் ஒரே மாதிரியான இரு இனச்செல்கள் ஒன்றிணைதல்
The fusion of morphological and physiological identical gametes


34 ➤ கீழ்நிலை உயிரிகளில், சில சமயங்களில் முதிர்ந்த உயிரிகள் இனச்செல்களை உருவாக்காமல், அவ்வயிரிகளே இனச் செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரிகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
In lower organisms, sometimes the entire mature organisms do not form gametes but they themselves behave as gametes and the fusion of such mature individuals


35 ➤ இரு தனித்தனி பெற்றோர்களிலிருந்து உருவாகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் ஒன்றிணைந்து கருமுட்டை உருவாகிறது.
The male and female gametes are produced by different parents and they fuse to form a zygote.


36 ➤ ஒரு செல்லிலிருந்தோ அல்லது ஒரே உயிரியிலிருந்தோ உருவாகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் இன செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குகின்றன.
The male and female gametes are produced by the same cell or same organism and both the gametes fuse together to form a zygote.


37 ➤ முதிர்ந்த பெற்றோர் செல்லிலிருந்து மறைமுகப்பிரிவு மூலம் உருவாகும் இரு இளம் சேய் செல்கள் இனச்செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரியைத் தோற்றுவிக்கும் செயல்
The sexual union of young individuals produced immediately after the division of the adult parent cell by mitosis.


38 ➤ பெண் உயிரியின் உடலுக்கு வெளியில், ஆண், பெண் இனச்செல்கள் இணைந்தால்
The fusion of male and female gametes takes place outside the body of female organisms


39 ➤ ஆண், பெண் இனச்செல்களின் இணைதலானது பெண் உயிரியின் உடலுக்குள்ளேயே நிகழ்ந்தால்
The fusion of male and female gametes takes place within the body of female organisms.


40 ➤ தேனீ இதற்கு உதாரணம் ஆகும்
Honey bee is an example for .............


41 ➤ சொலனோபியா இதற்கு உதாரணம் ஆகும்
Solenobia is an example for .............


42 ➤ ஏஃபிஸ் இதற்கு உதாரணம் ஆகும்
Aphis is an example for .............


Your Score is

110 comments:

 1. D.Pathma
  XII B
  GGHSS PUDUKKOTTAI
  MY MARKS 42/42

  ReplyDelete
 2. P.Thangadurai
  +2A
  GHSS Thoravalour
  MY MARKS 40/42

  ReplyDelete
  Replies
  1. K.NANTHAKUMAR
   ST.JOSEPH HIGHER SECONDARY SCHOOL . THIRUPAPULIYUR .CUDDALORE . 41 /42

   Delete
  2. S.SHUNMUGA LAKSHMI.
   XII B
   KARAPETTAI NADAR GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL.
   TUTICORIN.
   MY MARK:40/42

   Delete
  3. A. SANTHIYA
   12th A3
   SRI RAMAKRISHNA HIGHER SECONDARY SCHOOL
   CHIDAMBARAM
   MY MARK:40/42

   Delete
  4. Sathana
   12th (Eng medium)
   G.G.H.S.School
   Periyakulam,theni district
   My Mark 42/42

   Delete
 3. B.Barathkumar
  +2B
  GHSS Thoravalour
  MY MARKS 39/42

  ReplyDelete
 4. D. Dhanusha
  +2C
  ALGHSS Thennur
  My mark 41/42

  ReplyDelete
 5. I. Karpagam.
  12 th B2
  G.G.H.S. School
  Gingee
  My mark 42/42

  ReplyDelete
 6. D.Karthik
  12-A2
  GHSS School Nagakuppam
  Kallakkurichi
  My Mark 40/42

  ReplyDelete
 7. A.KISHORE
  12B
  G.H.S.S,OGALUR
  PERAMBALUR DT
  40./42

  ReplyDelete
 8. Friday, November 19,2021 11:26:00 Am
  M.Gomathi
  12th A2
  GHss
  Nagakuppam
  My mark 41/42

  ReplyDelete
 9. Villupuram district, tindivanam (tk)
  Rettanai Holy Angle
  604306

  ReplyDelete
 10. M.devisri,12th b2,g.g.h.s.school,gingee,my score 42/42.

  ReplyDelete
 11. Madhumitha, 12th, b2,g.g.h.s.school,gingee,my score 38/42.

  ReplyDelete
 12. A.ASHWINI
  12th(B2)
  G.G.H.S.S School
  Gingee
  My score is(42/42)

  ReplyDelete
 13. R.Selvakala
  12 A2
  GHSS
  Nagakuppam
  My mark 39/42

  ReplyDelete
 14. V.sandhiya
  12c
  ALGHSS thennur
  My Mark 42/40

  ReplyDelete
 15. S.shalini
  12th B1
  G.G.H.s.school
  Gingee
  My score 42/42

  ReplyDelete
 16. K.manju
  12th B1
  G.G.H.s.school
  Gingee
  My score 42/42

  ReplyDelete
 17. E.manikandan
  12th F
  Ghss kalamaruthur
  My mark 37/42

  ReplyDelete
 18. K.Manoranjitham
  12 B
  GHSS Thoravalour
  MY score 39/42

  ReplyDelete
 19. P.Kabilan

  G.H.S.S

  Kalamarudur

  My mark 40

  ReplyDelete
 20. L.priyanka.12B1.GGHss.Gingee.my.score42out.of42

  ReplyDelete
 21. M.s.aswini
  G.G.H.S.S
  PODATTUR PET
  MY MARK 40

  ReplyDelete
 22. S. SUBULAKSHMI
  12TH B2
  G.G.Hr.S. SCHOOL
  GINGEE
  MY Score 42/42

  ReplyDelete
 23. Najumunisha 12th A2 (Tindivanam t.k, villupuram d.t Holy Angel matric hr sec school rettanai42/42

  ReplyDelete
 24. 12th c karapettai nadar girls higher secondary school thoothukudi s.pawviya42/42

  ReplyDelete
 25. N.kAVINA
  12th B2
  G.G.Hr.Sec.School
  Gingee
  My score 42/42

  ReplyDelete
 26. B.manikandan
  12th-EM
  GHSS kalamarudur
  My score-40/42

  ReplyDelete
 27. K.Kaveri
  12-A
  Govt school,udhyanatham
  my score:42 out of 37

  ReplyDelete
 28. P.Revathi
  12-A
  Govt School,Udhyanatham
  42 óut of 40

  ReplyDelete
 29. G.Durga
  12th D
  Govt girls school
  Pothatoor pet
  42 out of 40

  ReplyDelete
 30. E. Mohana
  12-d
  Govt High secondary girls school ppt
  42 out of 41

  ReplyDelete
 31. G.Ganesh kumar , 12th-f, Govt higher sec. School , kalamarudur. 42 out of 36

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. A.Thamizharasi
   12th B1
   G.G.HR.Sec.School
   Gingee
   My score is 42 out of 40

   Delete
 33. D.Jeevitha
  12th A2
  GHSS
  NAGAKUPPAM
  Kallakurichi D.t

  My mark 41/42

  ReplyDelete
 34. Nasiya s 12 B2 GGHSS Gingee My Score Is 42/42

  ReplyDelete
 35. S.Arthi
  12 b2
  G.G.H.S.S
  Gingee
  My score 41/42

  ReplyDelete
 36. Rajeshwari
  12th B1
  G G hr sec school
  My score is 42/42

  ReplyDelete
 37. V. Arun vignesh
  12th A2
  Bvhss
  Salem
  My score 31/42

  ReplyDelete
 38. J. Janthini 12B1 G. G hr sec school My score is 42/42

  ReplyDelete
 39. R.Siva sakthi
  12-A
  Govt School,Udhyanatham
  42 out of 37

  ReplyDelete
 40. P.sowndharya 12th B ALGHSS Thennur My mark 36/42

  ReplyDelete
 41. S.aarthi
  12-c
  G.G.H.S.School perundhurai

  ReplyDelete
 42. M.kokila
  12-C
  G.G.H.s.school perundurai

  ReplyDelete
 43. J.Deepalakshmi
  12B2
  GHSs
  Ginger my mark 42/42

  ReplyDelete
 44. A.Revathi,
  12th A2
  T/M
  GHSS
  Chinnasalem
  KallakurichiD.t

  ReplyDelete
  Replies
  1. D.Deepika 12 ,A2
   GHss school,Injabakam
   Kanchipuram
   My mark 42/42

   Delete
 45. 42 out of 42
  A.Revathi
  12 A2
  T/M
  GHSS
  Chinnasalem
  Kallakurichi(d.t)

  ReplyDelete
 46. R.jamuna 12-c g.g.h.s.school perundurai erode (d.t)

  ReplyDelete
 47. K. Sarmila
  12th- B
  Annai lourdu girls higher secondary school
  Thennur.
  My score 41/42

  ReplyDelete
 48. J.sharmila
  12th-c
  Annai lourdu girls higher secondary school
  Thennur
  My score 41/42

  ReplyDelete
 49. J.sharmila
  12th-c
  Annai lourdu girls higher secondary school
  Thennur
  My score 40/42

  ReplyDelete
 50. J.sharmila
  12th-c
  Annai lourdu girls higher secondary school
  Thennur
  4
  My score 40/42

  ReplyDelete
 51. K.Abirami 12 B Annai lourdu girls higher secondary school thennur my score 41/42

  ReplyDelete
 52. K.malarkodi12ThB1.GGHss.Gingee.my.scoreis42/42

  ReplyDelete
 53. A.Revathi
  12th B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  My score 42/42

  ReplyDelete
 54. K.kaviya
  12thA2
  Holy Angle Matric higher secondary School. Rettanai Tindivanam t.k villupuram

  ReplyDelete
 55. K.Asma nachiya
  12A3
  Sri ramakrishna vidhyasala higher
  secondary school, chidambaram.

  ReplyDelete
 56. J.Nivetha
  12th 'A2'
  Government Higher Secondary School,
  Kalamarudur
  My score 39/42

  ReplyDelete
 57. Kowsalya. K
  Govt Girls hr sec school
  Nannilam
  My score 41/42

  ReplyDelete
 58. Kowsalya.K
  Govt girls hr sec school
  Nannila
  My score 41/42

  ReplyDelete
 59. Vizhiyarasi PS
  Govt girls hr sec school
  Podatur pet
  My score 42/42

  ReplyDelete
 60. G RENUDEVI
  GGHSS
  PODATURPET
  MY SCORE 41/42

  ReplyDelete
 61. M Magarajothi
  GGHSS
  aundipatty
  42/42

  ReplyDelete
 62. Sunday, November 21st, 2021 12:00 to 12:45 pm M.Jeyasri GGHSS Aundipatty 42/41

  ReplyDelete
 63. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 64. N.Malathi XII A2A GHHSS Aundipatty theni dt my mark 42/42

  ReplyDelete
 65. P.Gnanadeepa
  Class A2a
  Government girls higher secondary schl,Aundipatti
  My mark 42/42

  ReplyDelete
 66. K.kalaiselvi
  12th B1
  G.G.H.S.School
  My score 42/42

  ReplyDelete
 67. A.janani
  12 B
  G.G.H.S.School
  Perundurai

  ReplyDelete
 68. V. Vijayalakshmi
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  Mark 42/42

  ReplyDelete
 69. P.Angelin
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  Marks 42/42

  ReplyDelete
 70. Divya
  12 th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  Marks 42/42

  ReplyDelete
 71. Ettammal
  12 th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  Marks 42/42

  ReplyDelete
 72. Sathana
  12th (eng medium)
  G.G.H.S.School
  Periyakulam, theni district
  Marks 42/42

  ReplyDelete
 73. Sathya Priya
  12th B
  S.U.M school
  Royappanpatty,theni
  Marks 36/42

  ReplyDelete
 74. S.afrin fathima
  12th (tamil medium)
  G.g.h.s.school
  Periyakulam, theni,district
  Marks 40 out of 42

  ReplyDelete
 75. G. Divya
  12th B1
  GGHSS
  Gingee
  My mark :40out of 42

  ReplyDelete
 76. Anjalin. P
  12th B1
  GGHSS
  Gingee
  My mark : 25out of 42

  ReplyDelete
 77. P.gokul kannan XII-IIB NSHSS my mark 42outof42

  ReplyDelete
 78. M.Gowtham
  12th_2B
  NSHSS THENI
  My Mark [41 out of 42]

  ReplyDelete
 79. A.ARUN AJAY XII -IIB NSHSS MY MARK 42 OUT OF 42

  ReplyDelete
 80. P.Ajay
  Xll-llB
  NSHS school Theni
  Marks: 40/42
  Thankyou*

  ReplyDelete
 81. B..prawin
  XII-IIB
  NSHS school theni
  Mark : 40/42
  Thankyou!

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||

TRB PG RECRUITMENT 2021 | TRB அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PGT/PD/Computer Instructor Grade I விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.10.2021. | Click Here
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.