உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | Click Here

TNPSC DEPARTMENTAL EXAM STUDY MATERIALS | PREVIOUS YEARS QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY DOWNLOAD

  TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER 2020
 1. கல்விச்சோலை - துறைத்தேர்வு விளக்கம் 2021 | Download
 2. விளம்பர எண் : 574 / 2021
 3. விளம்பர நாள் : 08.01.2021
 4. தேர்வின் பெயர் : துறைத் தேர்வுகள் - டிசம்பர் - 2020
 5. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : : 29.01.2021 TILL 11.59 PM
 6. TNPSC-Departmental Examinations-December-2019-News
 7. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS NOTIFICATION – DECEMBER 2020 | Download
 8. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS ANNEXURE-I - INSTRUCTION – DECEMBER 2020 | Download
 9. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS ANNEXURE-II - SYLLABUS – DECEMBER 2020 | Download
 10. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS ANNEXURE-III-FEES – DECEMBER 2020 | Download
 11. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS ANNEXURE-IV TIME TABLE – DECEMBER 2020 | Download
 12. TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATIONS GUIDELINE FOR ONE TIME REGISTRATION – DECEMBER 2020 | Download
 13. TNPSC-Departmental Examinations-December-2019-Apply Online
 14. TNPSC SUBJECT NEW CODE
 15. TNPSC DEPARTMENTAL TESTS - EXAMS - LIST OF ALLOWED BOOKS
 16. 2017 TNPSC DEPARTMENTAL EXAMINATION SECOND CLASS LANGUAGE TEST - SCHEME & SYLLABUS
 17. PREVIOUS YEARS QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
  065 TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I
 18. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-ALL QUESTION PAPERS (MAY 2018-DECEMBER 2019) WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 19. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 20. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 21. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 22. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-TUTICORIN-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 23. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-065-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I | Download
 24. 072 TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II
 25. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-ALL QUESTION PAPERS (MAY 2018-DECEMBER 2019) WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 26. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 27. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 28. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 29. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-TUTICORIN-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 30. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-072-TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-II | Download
 31. 152 ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS
 32. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-ALL QUESTION PAPERS (MAY 2018-DECEMBER 2019) WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 33. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 34. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 35. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 36. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-TUTICORIN-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 37. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-152-ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS | Download
 38. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2018 | Download
 39. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2017. | Download
 40. QP QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS DECEMBER 2016.| Download
 41. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2016. | Download
 42. 124 ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I
 43. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-ALL QUESTION PAPERS (MAY 2018-DECEMBER 2019) WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 44. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 45. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 46. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 47. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-TUTICORIN-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 48. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-124-ACCOUNT TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART-I | Download
 49. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2018 | Download
 50. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2017. | Download
 51. QP QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS DECEMBER 2016.| Download
 52. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2016. | Download
 53. 172 TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST
 54. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-ALL QUESTION PAPERS (MAY 2018-DECEMBER 2019) WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 55. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 56. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY-2019-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 57. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 58. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-TUTICORIN-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 59. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM-MAY-2018-QUESTION PAPERS WITH ANSWER KEY-172-TAMIL NADU GOVERNMENT OFFICE MANUAL TEST | Download
 60. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2018 | Download
 61. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2017. | Download
 62. QP QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS DECEMBER 2016.| Download
 63. QP TNPSC DEPARTMENTAL TEST- PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS MAY 2016. | Download
 64. STUDY MATERIALS
 65. TNPSC DEP-EXAM BOOK-DOM BOOK -TAMIL | Download
 66. TNPSC DEP-EXAM BOOK-DOM PART 1 | Download
 67. TNPSC DEP-EXAM BOOK-DOM PART 2 | Download
 68. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU ACCOUNT CODE-VOLUME 1,2,3 | Download
 69. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU BUDGET MANUAL - VOLUME I PAGES 1-218 | Download
 70. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU FINANCIAL CODE - VOLUME 1,2 | Download
 71. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU PENSION RULES, 1978 PAGES 1-340 | Download
 72. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU STATE AND SUBORDINATE RULES | Download
 73. TNPSC DEP-EXAM BOOK-TAMIL NADU TREASURY CODE - VOLUME 1, 2 | Download
 74. TNPSC DEP-EXAM BOOK-THE FUNDAMENTAL RULES OF THE TAMIL NADU GOVERNMENT | Download
 75. TNPSC DEP-EXAM BOOK - TRAVELLING ALLOWANCE RULES-2005 WITH ANNEXURE I | Download
 76. STUDY MATERIALS
 77. STUDY MATERIAL-1.1 - TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I,II | Download
 78. STUDY MATERIAL-1.2 - TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I,II | Download
 79. STUDY MATERIAL-1.3 - TAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ADMINISTRATIVE TEST-PAPER-I,II | Download
 80. STUDY MATERIAL-2.1 ACCOUNT TEST - E.O DETAILED HINTS | Download
 81. STUDY MATERIAL-2.2 - PENSION PAPER CALCULATION | Download
 82. STUDY MATERIAL-2.3 - ACCOUNT TEST - E.O SHORT HINTS | Download
 83. STUDY MATERIAL-2.4 - ACCOUNT TEST - E.O DETAILED MODEL SUM | Download
 84. STUDY MATERIAL-2.5 - ACCOUNT TEST - E.O MATERIALS | Download
 85. STUDY MATERIAL-2.6 - ACCOUNT TEST - E.O IMPORTANT PAGES FROM BOOKS | Download
 86. STUDY MATERIAL-2.7 - ACCOUNT TEST - E.O FULL POINTS | Download
 87. STUDY MATERIAL-2.8 - ACCOUNT TEST - E.O | Download
 88. STUDY MATERIAL-2.9 - ACCOUNT TEST - E.0 | Download
 89. BULLETIN
 90. 2020 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2020 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2019) | Download
 91. 2020 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2020 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2019) | Download
 92. 2019 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2019 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2019) | Download
 93. 2019 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2019 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2019) | Download
 94. 2018 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2018 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2018) | Download
 95. 2018 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2018 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2018) | Download
 96. 2018 BULLETIN NO. 07 DATED 16TH MARCH 2019 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DEC 2018) | Download
 97. 2018 BULLETIN NO. 06 DATED 7TH MARCH 2019 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DEC 2018) | Download
 98. 2017 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2017 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2017) | Download
 99. 2017 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2017 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2017) | Download
 100. 2017 BULLETIN NO. 07 DATED 16TH MARCH 2018 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DEC 2017) | Download
 101. 2017 BULLETIN NO. 06 DATED 7TH MARCH 2018 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DEC 2017) | Download
 102. 2016 BULLETIN NO. 17 DATED 16TH AUGUST 2016 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2016) | Download
 103. 2016 BULLETIN NO. 18 DATED 7TH AUGUST 2016 - EXTRAORDINARY CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2016) | Download
 104. 2016 BULLETIN NO. 11 DATED 16TH MAY 2017 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2016 (SECOND CLASS LANGUAGE TEST) | Download
 105. 2016 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2017 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2016) | Download
 106. 2016 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2017 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2016) | Download
 107. 2015 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2015 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2015) | Download
 108. 2015 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2015 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2015) | Download
 109. 2015 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2016 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2015) | Download
 110. 2015 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2016 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2015) | Download
 111. 2014 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2014 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2014) | Download
 112. 2014 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2014 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2014) | Download
 113. 2014 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2015 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2014) | Download
 114. 2014 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2015 - EXTRAORDINARY CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2014) | Download
 115. 2013 BULLETIN NO. 16 DATED 7TH AUGUST 2013 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2013) | Download
 116. 2013 BULLETIN NO. 16 DATED 7TH AUGUST 2013 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2013) | Download
 117. 2013 BULLETIN NO. 12 DATED JUNE 1, 2014 (CONTAINS ERRATUM FOR 2013 DECEMBER - LOCAL FUND AUDIT DEPT.TEST COMMERCIAL BOOK KEEPING (TC 063) | Download
 118. 2013 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2014 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2013) | Download
 119. 2013 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2014 - EXTRAORDINARY (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2013) | Download
 120. 2012 BULLETIN NO. 16 DATED 16TH AUGUST 2012 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2012) | Download
 121. 2012 BULLETIN NO. 15 DATED 7TH AUGUST 2012 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2012) | Download
 122. 2012 BULLETIN NO. 7 DATED 16TH MARCH 2013 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2012) | Download
 123. 2012 BULLETIN NO. 6 DATED 7TH MARCH 2013 - EXTRAORDINARY CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER 2012) | Download
 124. 2011 BULLETIN NO. 17 DATED 7TH AUGUST 2011 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2011) | Download
 125. 2011 BULLETIN NO. 18 DATED 16TH AUGUST 2011 (CONTAINS RESULTS OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MAY 2011) | Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.