தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களில் 24 ஆயிரம் பேர் இந்த ஆண்டு பணியிலிருந்து ஓய்வு-இளைஞர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்பு .

No comments: