உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

TRB PG RESULT 2019 (ALL SUBJECTS) | முதுகலை ஆசிரியர் அனைத்துப் பாடத் தேர்விற்கான மதிப்பெண்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

TRB PG RESULT 2019 (ALL SUBJECTS) | முதுகலை ஆசிரியர் அனைத்துப் பாடத் தேர்விற்கான மதிப்பெண்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
Publication of Marks

              As per the Notification No.10/2019, dated 12.06.2019 Teachers Recruitment Board conducted the computer based Examination for the Direct Recruitment of Post Graduate Assistants/Physical Education Director Grade-I on 27-09-2019, 28-09-2019 and 29-09-2019.

             1,47,594 candidates appeared for the above said examination. The tentative answer keys were published on 03-10-2019 in the website of the Teachers Recruitment Board and representations, objections etc. were invited from the candidates from 07-10-2019 to 09-10-2019 upto 5.30 p.m only through online mode available at Teachers Recruitment Board. All the representations received within the stipulated time have been thoroughly examined by subject experts. After thorough scrutiny, a revised and final answer key has been arrived at and based on that, computer based test answer have been evaluated and provisional mark list of the examination for the following subjects are published herein.

             Physics,Botany,Physical Education,Geography, Home Science, Indian Culture, Political Science, English, Bio Chemistry, Micro Biology, Commerce and Tamil.

             Now, the marks obtained by all the candidates who have appeared for the Direct Recruitment of Post Graduate Assistants/Physical Education Director Grade-I examination for the above mentioned subjects are hereby released. The results are also subject to fulfillment of other eligibility conditions. List of candidates to be Called for Certificate Verification will be released in due course.

             Disclaimer : Utmost care has been taken in preparing the provisional mark list and in publishing them. Teachers Recruitment Board reserves the right to correct any errors that may have crept in. Incorrect list will not confer any right of enforcement.
Read More News - Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.