ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு உச்சநீதிமன்ற இறுதி விசாரனை தேதி மீண்டும் மாற்றம் | அடுத்த மாதம் செப்டம்பர் 1 ம் தேதி விசாரனைக்கு வரவுள்ளது.