இந்திய அரசு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் உயர்கல்வி துறை அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : ஆரோவில்லே பவுண்டேஷன் செயலாளர் . விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 10.12.2019.

  • இந்திய அரசு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் உயர்கல்வி துறை அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
  • பதவி : ஆரோவில்லே பவுண்டேஷன் செயலாளர்  .
  • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 10.12.2019.
  • இணைய முகவரி : www.mhrd.gov.in
Read More News - Download

Comments