CHAPTER 1-4 | CLASS 12 ZOOLOGY TM ONLINE TEST -BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

1 ➤ எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன?
In which type of parthenogenesis are only males produced? (BOOK BACK)


2 ➤ பாக்டீரியாவில் இனப்பெருக்கம் கீழ் கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது
The mode of reproduction in bacteria is by (BOOK BACK)


3 ➤ எவ்வகை இனப்பெருக்கத்தில் வேறுபாடுகள் தோன்றும்
In which mode of reproduction variations are seen (BOOK BACK)


4 ➤ உறுதிக்கூற்று: தேனீக்களின் சமூகத்தில் ஆண் தேனீக்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் இருமயம் கொண்டவை.
காரணம்: ஆண் தேனீக்கள் கன்னி இனப்பெருக்கம் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
Assertion: In bee society, all the members are diploid except drones.
Reason: Drones are produced by parthenogenesis. (BOOK BACK)


5 ➤ உறுதிக்கூற்று: பாலிலா இனப்பெருக்கம் மூலம் உருவாகும் சேய்கள் பெற்றோரை ஒத்த மரபியல் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.
காரணம்: பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் மறைமுகப்பிரிவு மட்டுமே நடைபெறுகிறது.
Assertion: Offsprings produced by asexual reproduction are genetically identical to the parent.
Reason: Asexual reproduction involves only mitosis and no meiosis. (BOOK BACK)


6 ➤ முதிர்ந்த விந்து செல்கள் சேகரிக்கப்படும் இடம்.
The mature sperms are stored in the (BOOK BACK)


7 ➤ ஆண்பால் ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டீரோன் சுரக்கும் இடம்.
The male sex hormone testosterone is secreted from (BOOK BACK)


8 ➤ விந்து திரவத்தின் பெரும்பான்மைப் பகுதியைச் சுரக்கும் துணைச் சுரப்பி.
The glandular accessory organ which produces the largest proportion of semen (BOOK BACK)


9 ➤ பெண்ணின் சுமரி ஆணின் எவ்வுறுப்புக்கு ஒப்பானது ?
The male homologue of the female clitoris is (BOOK BACK)


10 ➤ கரு பதியும் இடம்.
The site of embryo implantation is the (BOOK BACK)


11 ➤ தொப்புள் கொடியை உருவாக்கும் கரு சூழ் படலத்தின் அடிப்படை.
The foetal membrane that forms the basis of the umbilical cord is (BOOK BACK)


12 ➤ பாலூட்டியின் முட்டை.
Mammalian egg is (BOOK BACK)


13 ➤ அண்ட செல்லைத் துளைத்துச் செல்வதற்கு முன் விந்து செல்லில் நடைபெறும் நிகழ்வு.
The process which the sperm undergoes before penetrating the ovum is (BOOK BACK)


14 ➤ கூற்று (A) - ஆணில் விந்தகங்கள் வயிற்றுக்கு வெளியே விதைப்பையினுள் காணப்படுகின்றன.
காரணம் (R) - விதைப்பை வெப்ப நெறிப்படுத்தியாகச் செயல்பட்டு விந்தகத்தின் வெப்பநிலையை 20°C குறைத்து இயல்பான விந்தணு உற்பத்தி உதவும்.
Assertion (A) - In human male, testes are extra abdominal and lie in scrotal sacs.
Reason (R) - Scrotum acts as thermoregulator and keeps temperature lower by 2°C for normal sperm production.(BOOK BACK)


15 ➤ கூற்று (A) - அண்டம் விடுபடுதல் என்பது கிராஃபியன் நுண்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறும் நிகழ்ச்சியாகும்.
காரணம் (R) - இது மாதவிடாய் சுழற்சியின் நுண்பை (ஃபாலிகுலார்) நிலையில் நடைபெறுகிறது.
Assertion (A) - Ovulation is the release of ovum from the Graafian follicle.
Reason (R) - It occurs during the follicular phase of the menstrual cycle. (BOOK BACK)


16 ➤ கூற்று (A) - விந்து செல்லின் தலைப்பகுதியில் அக்ரோசோம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவைக் கொண்டிருக்கிறது.
காரணம் (R) - அக்ரோசோம் திருகு வடிவிலமைந்த மைட்டோகாண்ட்ரியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Assertion (A) - Head of the sperm consists of acrosome and mitochondria.
Reason (R) - Acrosome contains spiral rows of mitochondria. (BOOK BACK)


17 ➤ ஒரு கருத்தடை மாத்திரை அண்ட செல் வெளியீட்டை எவ்வாறு தடுக்கிறது?
A contraceptive pill prevents ovulation by (BOOK BACK)


18 ➤ கீழ்வரும் அணுகுமுறைகளில் எது கருத்தடை சாதனங்களின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி வரையறுத்துக் கூறவில்லை .
The approach which does not give the defined action of contraceptive is (BOOK BACK)


19 ➤ உறுதிக்கூற்று (அ): இரப்பரால் செய்யப்ட்ட திரைச் சவ்வுகள் கருப்பைவாய் மூடிகள் மற்றும் மறைப்புத் திரைகள் போன்றவை பெண் இனப்பெருக்கம் பாதையில் கருப்பைவாயினை கலவிக்கு முன் மூடப் பயன்படுகின்றன.
காரணம் (ஆ): மேற்கூறிய அனைத்தும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வேதிப்பொருள் தடுப்புகள் ஆகும்.
Read the given statements and select the correct option.
Statement 1: Diaphragms, cervical caps and vaults are made of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix before coitus.
Statement 2: They are chemical barriers of conception and are reusable. (BOOK BACK)


20 ➤ பொருத்துக :
A) தாமிரம் வெளிவிடு IUD - [i] LNG - 20.
B) ஹார்மோன் வெளிவிடு IUD - [ii] லிப்பள் வளைய IUD.
C) மருந்தில்லா IUD - [iii] சாஹெலி.
D) மாத்திரைகள் - [iv] Multiload - 375.
Match column I with column II
A. Copper releasing IUD - [i] LNG-20
B) Hormone releasing - [ii] Lippes loop IUD
C) Non medicated IUD - [iii] Saheli
D) Mini pills - [iv] Multiload-375 (BOOK BACK)


21 ➤ கீழ் வருவனவற்றுள் ஹார்மோன் கருத்தடை மாத்திரைகளின் செயல்கள் பற்றிய தவறான கூற்று ஏது?
Select the incorrect action of hormonal contraceptive pills from the following (BOOK BACK)


22 ➤ இரத்தக்கசிவு நோய் ஆண்களில் பொதுவாக காணப்படும் காரணம் என்ன ?
Haemophilia is more common in males because it is... (BOOK BACK)


23 ➤ மனிதனின் ABO இரத்த வகைகளை கட்டுப்படுத்துவது.
A.B.O blood group in man, is controlled by. (BOOK BACK)


24 ➤ ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று குழந்தைகள் A, AB மற்றும் B என்ற இரத்தவகைகளை கொண்டுள்ளனர். இவர்களின் பெற்றோர்கள் எவ்வகையான மரபுவகை விகிதத்தை கொண்டிருப்பார்கள் ?
Three children of a family have blood group A, blood group AB and blood group B. What could be the genotypes of their parents? (BOOK BACK)


25 ➤ கீழ்க்கண்டவைகளில் தவறானவை எது?
Which of the following is not correct? (BOOK BACK)


26 ➤ கீழ்க்கண்ட எந்த புறத்தோற்ற சந்ததிகள் பெற்றோர்கள் AxB களுக்கிடையே பிறக்க சாத்தியம் உண்டு?
Which of the following phenotypes in the progeny are possible from the parental combination AxB? (BOOK BACK)


27 ➤ கீழ்க்கண்ட எந்த புறத்தோற்ற சந்ததி பெற்றோர்களின் மரபுவகையான IAIO X IAIB களுக்கிடையே பிறக்க சாத்திமில்லை?
Which of the following phenotypes is not possible in the progeny of the parental genotypic combination IAIO X IAIB? (BOOK BACK)


28 ➤ பெற்றோர்களான Dd x Dd களுக்கிடையே பிறக்கும் சந்ததிகளில், Rh காரணியை பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியானவை ?
Which of the following is true about Rh factor in the offspring of a parental combination DdxDd (both Rh positive)? (BOOK BACK)


29 ➤ இரண்டு பெற்றோர்களின் இரத்தவகையும் AB யாக இருக்கும் பொழுது சந்ததிகளின் இரத்தவகை என்னவாக இருக்க முடியும்?
What can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group? (BOOK BACK)


30 ➤ குழந்தையின் இரத்தவகை 0 என்றால், A இரத்தவகை கொண்ட தந்தையும் மற்றும் B இரத்த வகை கொண்ட தாயும் எவ்வகையான மரபுவகையைக் கொண்டிருப்பார்.
If the childs blood group is ‘O’ and fathers blood group is ‘A’ and mother’s blood group is ‘B’ the genotype of the parents will be (BOOK BACK)


31 ➤ XO வகை பால் நிர்ணயம் மற்றும் XY வகை பால் நிர்ணயம் எதற்கு உதாரணமாக கூறலாம்.
XO type of sex determination and XY type of sex determination are examples of (BOOK BACK)


32 ➤ ஒரு விபத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் இரத்த இழப்பு ஏற்பட்டு மற்றும் இரத்தவகையை ஆய்வு செய்ய நேரம் இல்லாதபோது எந்த இரத்தவகை பாதுகாப்பாக ஒரு நபருக்கு உடனடியாக ஏற்ற முடியும்?
In an accident there is great loss of blood and there is no time to analyse the blood group which blood can be safely transferred? (BOOK BACK)


33 ➤ ஒரு குழந்தையின் தந்தை நிறக்குருடாகவும் மற்றும் தாய் நிறக்குருடு கடத்தியாகவும் இருக்கும் பொழுது குழந்தையின் நிறக்குருடுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு?
Father of a child is colour blind and mother is carrier for colour blindness, the probability of the child being colour blind is (BOOK BACK)


34 ➤ ஒரு நிறக்குருடு ஆண் இயல்பான பெண்ணை திருமணம் செய்கின்ற போது பிறக்கும் குழந்தைகள் எவ்வாறு இருக்கும்.
A marriage between a colourblind man and a normal woman produces (BOOK BACK)


35 ➤ நவீன மேம்பாட்டியல் இயக்கத்தின் நிறுவனர் யார்?
Who is the founder of Modern Eugenics movement? (BOOK BACK-PURE SCIENCE)


36 ➤ மனித இனத்தை மேம்படுத்துவதற்காக விருப்பத்தகுந்த பண்புகளை பெற்றவர்களுக்கு மிக குறைந்த வயதில் திருமணம் செய்து அதிக எண்ணிக்கையிலான குழந்தையை பெற்றெடுப்பதை எவ்வாறு அழைக்கலம்.
Improvement of human race by encouraging the healthy persons to marry early and produce large number of children is called (BOOK BACK-PURE SCIENCE)


37 ➤ -------- என்பவை பல்வேறு மனித மரபுக்கடத்தல் நோய்கள் குறிப்பாக பிறவி வழி வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாட்டு நோயினை கட்டுப்படுத்துவதில் பங்குபெறுகிறது.
The _______deals with the control of several inherited human diseases especially inborn errors of metabolism. (BOOK BACK-PURE SCIENCE)


38 ➤ பொதுக்கொடையாளர் மற்றும் பொதுப்பெறுநர் ஆகியோரின் இரத்தவகை முறையே --------- மற்றும் ----------ஆகும்.
“Universal Donor” and “Universal Recipients” blood group are _____and_______respectively. (BOOK BACK)


39 ➤ ZW-ZZ வகை பால்நிர்ணயம் எதில் காணப்படுகிறது.
ZW-ZZ system of sex determination occurs in (BOOK BACK)


40 ➤ இணை ஓங்குத்தன்மை இரத்தவகை எது ?
Co-dominant blood group is (BOOK BACK)


41 ➤ ZW-ZZ வகை பால்நிர்ணயத்தில் கீழ்கண்டவைகளில் தவறானது எது ?
Which of the following is incorrect regarding ZW-ZZ type of sex determination? (BOOK BACK)


Your Score is

72 comments:

 1. D.Nufiya banu
  12th B1
  G.G.Hr.S.School
  Score 41 out of 41

  ReplyDelete
 2. Savithiri.s 12th B2 G.G.H.S.S gingee. My nark is 40/41

  ReplyDelete
 3. D.Aswini
  12th.B2std
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 4. K.kalaiselvi
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 5. A.ASHWINI
  12th(B2)
  G.G.H.S.S
  GINGEE MY SCORE IS(41/41)

  ReplyDelete
 6. K.preethi12b1G.G.H.S.schoolMyscore41/41

  ReplyDelete
 7. S.shalini
  12th B1
  G.G.H.s.school
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 8. M.Girija XIIth B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  My total score is 41 out of 41

  ReplyDelete
 9. A.Sariga XIIth B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  My total score is 41out,of41

  ReplyDelete
 10. K. Preethi XIIth B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  MY total score is 41 out of 41

  ReplyDelete
 11. M.Devisri,12thb2,g.g h.s.school,gingee,my score 41/41.

  ReplyDelete
 12. G.Ramya XIIth B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  MY total score is 41 out of 41

  ReplyDelete
 13. L.priyanka 12ThB1 GGHSS Gingee my Score 41/41

  ReplyDelete
 14. N.KAVINA
  12th B2
  G.G.Hr.Sec.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 15. A.Revathi
  12th B1
  G.G..H.S.S.gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 16. P.Bharthi12b1
  G.G.H.S.schoolMyscore41/41

  ReplyDelete
 17. S yamuna
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee my score 41/41

  ReplyDelete
 18. B.Therisha
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 19. Nasiya s 12 B2 GGHSS Gingee My Score Is 41/41

  ReplyDelete
 20. S.subulakshmi
  12th B2
  G.G.Hr.S. School
  Gingee
  My score 14/14

  ReplyDelete
 21. A.Thamizharasi
  12th B1
  G.G.Hr.S.School
  Gingee
  My score
  41/41

  ReplyDelete
 22. G.madheawari 12th b2 my score is 41/41
  .

  ReplyDelete
 23. G.Jayalakshmi
  12th B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  My 41/41

  ReplyDelete
 24. K.Rehana Parveen 12 B2 G.G.H.S.S.Gingee My 41/41

  ReplyDelete
 25. P. Anjalin
  12th B1
  GGHSS
  Gingee
  My mark :41/41

  ReplyDelete
 26. G. Divya,12B1,gghss,gingee,my Mark 41/41

  ReplyDelete
 27. J.Jawagarunnisa 12th B2
  G.G.H.S.School Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 28. S.Arthi 12b2
  G.G.H.S.School gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 29. M.Deepa 12th B1 G.G.H.S.school gingee My score 41/41

  ReplyDelete
 30. P.Kalaimani 12thB2 G.G.H.S.School gingee My score 41/41

  ReplyDelete
 31. M. Mageshwari B2 G. G. H.S.school
  Gingee My score 41/41

  ReplyDelete
 32. S.Arul Victoriya Xllth B1 G, G,H, S, school,Gingee My total score is 41 out of 41

  ReplyDelete
 33. V.DHARANISRI
  12th B1
  G.G.H.S.School Ginger
  My Score 41/41

  ReplyDelete
 34. D.swetha
  12 B2
  G.G.H.S.S
  Gingee
  My score 40/41

  ReplyDelete
 35. A. Sariga 12B1G. G. H. S. School. Gingee. My score 41/41

  ReplyDelete
 36. J. Janthini 12 B1 G. G. H. S. School. Gingee. My score41/41

  ReplyDelete
 37. I. karpagam
  12 th B2
  G.G.H.S. School
  Gingee
  My mark 41/41

  ReplyDelete
 38. R.Rajeshwari
  12th B1
  G.G.H.S school
  My score 41/41

  ReplyDelete
 39. J.Deepalakshmi 12B2
  G.G.H.S
  school Gingee
  My mark 41/41

  ReplyDelete
 40. க.திரிஷா ‌‌‌‌‌‌‌‌‌B2
  G.G.H.S.s
  41/41

  ReplyDelete
 41. Kaviya
  B2 G.G.H.S.S
  Gingee 41/41

  ReplyDelete
 42. C.sadhana
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 43. M.Bhuvaneshwari
  12 th b1

  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 44. V.vijayalakshmi
  12 th B1
  GGHSS
  Gingee
  Marks 41/41

  ReplyDelete
 45. D.Arthi
  12th B1
  G.G.H.S.S.Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 46. E.Sandthiya G.G.H.S.S.Gingee my score 41/41

  ReplyDelete
 47. G Jayalakshmi
  G.GH.scholl
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 48. A.shahira banu 12th B2 G.G.H.S School Gingee My Score 40/41

  ReplyDelete
 49. E.ANITHA
  12th(B2)
  G.G.H.S.SCHOOL
  GINGEE
  MY SCORE IS(41/41)

  ReplyDelete
 50. மதுமிதா. 12 th(B2) .G.G.H.S.SCOOL. GINEE MYSCOREIS(41/41)

  ReplyDelete
 51. Nirosha,my,score,12th,g,g,h,s,s,gingee 41/41

  ReplyDelete
 52. K.kalaiyarasi 12 B1 GGHs school gingee mark 41/41

  ReplyDelete
 53. K.manju
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 54. K.malarkodi
  12th B1
  G.G.H.S.School
  Gingee
  My score 41/41

  ReplyDelete
 55. S.keerthika 12th b2 G.G.H.S.S,gingee score 41/41

  ReplyDelete
 56. E.suganya 12thb2G.G.H.S.S,gingee score 41/41

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||