CHAPTER 13 TRENDS IN ECONOMIC ZOOLOGY - வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் | CLASS 11 ZOOLOGY ONLINE TEST | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

ப்ளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் தேர்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும். கேள்விகளில் உள்ள சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து TOUCH செய்யுங்கள்.. கடைசியாக நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் வரும். அந்த மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ் இல் பதிவு செய்யுங்கள். மதிப்பெண் குறைந்தால் மீண்டும் ஒருமுறை முயற்சி செய்யுங்கள்... வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே...அன்புடன் - K.K.D.

☝️☝️☝️ PLAY AUDIO FIRST... JUST TOUCH ABOVE IMAGE ☝️☝️☝️

1 ➤ கீழ் வருவனவற்றுள் மண்புழு உர உற்பத்தியில் தொடர்பற்றது எது?
அ) மண் வளத்தைப் பாதுகாத்தல்
ஆ) கனிமப் பொருட்களை சிதைத்தல்
இ) துளைகள், காற்றோட்டம் மற்றும் ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்தல் தன்மை போன்றவற்றை அளிக்கின்றது.
ஈ) உயிரியல் சிதைவுக்குட்படாத கரிமங்களை சிதைக்கின்றது.
Which one of the following is not related to vermiculture?
a. Maintains soil fertility
b. Breakdown of inorganic matter
c. Gives porosity, aeration and moister holding capacity
d. Degradation of non biodegradable solid waste


2 ➤ கீழ் வருவனவற்றுள் எது உள்நாட்டு இன மண்புழு அல்ல.
Which one of the following is not an endemic species of earthworm?


3 ➤ கீழ்வருவனவற்றைப் பொருத்துக.
1. பாம்பிக்ஸ் மோரி அ) சாம்பா i) முகா
2. ஆந்ரேயா ஆ) மல்பெரி ii) எரி அஸ்ஸமென்சிஸ்
3. ஆந்ரேயா இ) அர்ஜுன் iii) டஸ்ஸார் மைலிட்டா
4. அட்டாகஸ் ரிசினி ஈ) ஆமணக்கு iv) மல்பெரி
சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடு
Match the following
1. Bombyx mori -a) Champa - I) Muga
2. Antheraea assamensis -b) Mulberry - II) Eri
3. Antheraea mylitta -c) Arjun - III)Tassar
4. Attacus ricini -d) Castor - IV) Mulberry
Select the correct one.


4 ➤ எரிபட்டு.------லிருந்து பெறப்படுகின்றது.
Silk is obtained from


5 ➤ கூற்று : கலவிப்பறப்பு ஒரு இராணித்தேனீயுடன் பல ஆண்தேனீக்கள் பறந்து செல்லும் ஒரு சிறப்பான பறத்தல் நிகழ்வு ஆகும்.
காரணம்: இராணித்தேனீ ஃபெரோமோன் எனும் ஹார்மோன் வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்கின்றது. அவ்விடத்தில் உள்ள ஆண் தேனீக்கள் ஃபெரோமோனால் கவரப்பட்டு புணர்ச்சி நடைபெறுகின்றது.
Assertion: Nuptial flight is a unique flight taken the queen bee followed by several drones.
Reason: The queen bee produces a chemical substance called pheromone. The drones in that area are attracted to the pheromone and then mating takes place.


6 ➤ தேனீ வளர்ப்பு இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது.
Rearing of honey bee is called


7 ➤ அரக்குப் பூச்சியியைப் பற்றிய கூற்றுகளில் எது தவறு?
Which of the statement regarding Lac insect is TRUE?


8 ➤ அக்குவாபோனிக்ஸ் என்ற தொழில் நுட்பமானது.
Aquaponics is a technique which is


9 ➤ இறால் சார்ந்துள்ள வகை
Prawn belongs to the class


10 ➤ உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு என்பது
10. Inland fisheries are


11 ➤ தூண்டப்பட்ட இனப்பெருக்க தொழில் நுட்பம் இதில் பயன்படுகிறது.
Induced breeding technique is used in


12 ➤ இஸின்கிளாஸ் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
Isinglass is used in


13 ➤ சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள இணையை தேர்வு செய்.
Choose the correctly matched pair


Your Score iskalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi - CLASS 11 ZOOLOGY | CHAPTER 12 BASIC MEDICAL INSTRUMENTS AND TECHNIQUES - அடிப்படை மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்கள் | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

👇👇👇 JOIN WITH US 👇👇👇

 1. Kalvisolai Telegram Channel Invite Link | Click

 2. Kalvisolai Telegram Group Invite Link | Click

 3. Kalvisolai Whats App Invite Link - Group 21 | Click

 4. Kalvisolai Job Alert Whats App Invite Link - Group 4 | Click

 5. Kalvisolai Facebook Page Invite Link | Click

 6. Kalvisolai Facebook Group Invite Link | Click

 7. Kalvisolai Edu Video Youtube Invite Link | Click

 8. Kalvisolai Youtube Kalvisolai Official Invite Link | Click

 9. Kalvisolai Twitter Invite Link | Click

26 comments:

 1. S.Nandha Kumar
  11-B
  GHSS Vellode
  My Score is 12/13.

  ReplyDelete
 2. S.jagadeesh
  11-b
  GHSS vellode
  My score is 13/13

  ReplyDelete
 3. P.Bakkyalakshmi
  11B1
  GHSS
  My Mark 10/13

  ReplyDelete
 4. M.Saritha 11B 13/13 G.H.S.S Eriyodu

  ReplyDelete
 5. Pavithra 11B2 GGHSS my score is 13/13

  ReplyDelete
 6. Kalpana 11B2 GGHSS my score is 13/13

  ReplyDelete
 7. N.Ranjith Kumar 11-B GHSS VELLODE
  SCORE 13/13

  ReplyDelete
 8. R. Karthikaimalar
  11"B"
  GHSS ilayarasanendal
  My score is 13/13

  ReplyDelete
 9. G.mahalakshmi 11B2 GHHSS Gingee
  My score 13/13

  ReplyDelete
 10. R. is war ya 11B2 GGHSS Gingee 13/13

  ReplyDelete
 11. S.santhiya 11 B1 gingee my mark 13/13

  ReplyDelete
 12. K.santhiya 11th B1 GGHSS my score is 13/13

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||