CHAPTER 6 RESPIRATION - சுவாசம் | CLASS 11 ZOOLOGY ONLINE TEST | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

ப்ளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் தேர்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த யூ ட்யூப் தளத்தில் வரும் ஆடியோவை ப்ளே செய்து மீண்டும் மீண்டும் கேளுங்கள். ஆடியோவை கேட்கும் பொழுதே கீழே உள்ள கேள்வி பதில்களை SCROLL செய்து உற்று நோக்குங்கள். பிறகு கேள்விகளில் உள்ள சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து TOUCH செய்யுங்கள்.. கடைசியாக நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் வரும். அந்த மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ் இல் பதிவு செய்யுங்கள். மதிப்பெண் குறைந்தால் மீண்டும் ஒருமுறை முயற்சி செய்யுங்கள்... வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே...அன்புடன் - K.K.D.

☝️☝️☝️ PLAY AUDIO FIRST... JUST TOUCH ABOVE IMAGE ☝️☝️☝️

1 ➤ சுவாசத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது.
1. Breathing is controlled by.


2 ➤ எலும்பிடைத் தசைகள், இதனிடையே அமைந்துள்ளன.
2. Intercostal muscles are found between the.


3 ➤ பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள்.
3. The respiratory structures of insects are.


4 ➤ ஆஸ்துமா ஏற்படக் காரணம்.
4. Asthma is caused due to.


5 ➤ ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை வளைவின் வடிவமானது.
5. The Oxygen Dissociation Curve is.


6 ➤ ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சுக்காற்று அளவு.
6. The Tidal Volume of a normal person is.


7 ➤ உட்சுவாசத்தின் போது உதரவிதானம்.
7. During inspiration, the diaphragm.


8 ➤ இரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்குச் செல்லும் கார்பன் டைஆக்சைடின் நிலை.
8. CO2 is transported through blood to lungs as.


9 ➤ நுரையீரல்களுக்குள் 1500 மிலி காற்று இருக்கும் நிலை.
9. When 1500 ml air is in the lungs, it is called.


10 ➤ உயிர்ப்புத் திறன் என்பது.
10. Vital capacity is.


11 ➤ நீண்ட ஆழ்ந்த மூச்சுக்குப்பின் சில வினாடிகள் நாம் காற்றை சுவாசிப்பதில்லை இதற்குக் காரணம்.
11. After a long deep breath, we do not respire for some seconds due to.


12 ➤ புகைபிடித்தலினால் கீழ்க்கண்ட எந்தப் பொருள் வாயு பரிமாற்ற மண்டலத்தினை பாதிக்கிறது.
12. Which of the following substances in tobacco smoke damage the gas exchange system?


13 ➤ பத்தி 1 இல் நோய்களும் பத்தி II இல் அதற்கான அறிகுறிகளும் தரப்பட்டுள்ளன. சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு.
P. ஆஸ்துமா - 1. அடிக்கடி உருவாகும் மார்பு சளி .
Q. எம்ஃபைசீமா - ii. காற்று நுண்ணறைகளில் வெள்ளையணுக்கள் குழு முதல்.
R. நிமோனியா - iii. ஒவ்வாமை.
13. Column I represents diseases and column II represents their symptoms. Choose the correctly paired option Column I Column II.
(P) Asthma (i) Recurring of bronchitis.
(Q) Emphysema (ii) Accumulation of W.B.C in alveolus.
(R) Pneumonia (iii) Allergy.


14 ➤ கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நுரையீரலில் நடைபெறும் வாயுப் பரிமாற்றத்தைச் சிறப்பாக விளக்குகிறது?
14. Which of the following best describes the process of gas exchange in the lungs?


15 ➤ சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு.
P. உட்சுவாசத்திறன் i. உட்சுவாசத்திற்குப்பிறகு வலிந்து சுவாசிக்கப்படும் காற்றின் அதிகப் பட்ச கொள்ளளவு.
Q. வெளிச்சுவாசத்திறன் ii. வெளிச்சுவாசத்திற்குப் பிறகு நுரையீரலில் உள்ள காற்றின் கொள்ளளவு.
R. உயிர்ப்புத்திறன் அல்லது முக்கியத்திறன் iii. வெளிச்சுவாசத்திற்குப் பிறகு உள்ளிழுக்கப்படும்காற்றின் கொள்ளளவு.
S. செயல்பாட்டு சுவாசத்திறன் - iv. உட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு வெளியேற்றப்படும் காற்றின் கொள்ளளவு.
15. Make the correct pairs. Column-I Column-II.
(P) IC i. maximum volume of air breathe in after forced.
(Q) EC ii. Volume of air present after expiration in lungs.
(R) VC iii. Volume of air inhaled after expiration.
(S) FRC iv. Volume of air present after expiration in lungs.


16 ➤ சரியான இணையைப் பொருத்துக.
P. மூச்சுக் காற்று அளவு. - i. 1000 முதல் 1100 மி.லி. வரை.
Q. எஞ்சிய கொள்ளளவு. - ii.500 மி.லி.
R. வெளிச்சுவாசசேமிப்புக் கொள்ளளவு. - iii. 2500 முதல் 3000 மி.லி. வரை.
S. உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு. - i. 1100 முதல் 1200 மி.லி.வரை.
16. Make the correct pairs. Column-I Column-II.
(P) Tidal - i.1000 to 1100 ml volume.
(Q) Residual - ii.500 ml volume.
(R) Expiratory - iii.2500 to 3000 ml reserve volume.
(S) Inspiratory - iv.1100 to 1200 ml reserve volume.

Your Score iskalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-CLASS 11 BIO ZOO | ZOOLOGY | CHAPTER 6 RESPIRATION | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

👇👇👇 JOIN WITH US 👇👇👇

 1. Kalvisolai Telegram Channel Invite Link | Click

 2. Kalvisolai Telegram Group Invite Link | Click

 3. Kalvisolai Whats App Invite Link - Group 21 | Click

 4. Kalvisolai Job Alert Whats App Invite Link - Group 4 | Click

 5. Kalvisolai Facebook Page Invite Link | Click

 6. Kalvisolai Facebook Group Invite Link | Click

 7. Kalvisolai Edu Video Youtube Invite Link | Click

 8. Kalvisolai Youtube Kalvisolai Official Invite Link | Click

 9. Kalvisolai Twitter Invite Link | Click

23 comments:


 1. S.Nandha Kumar
  11-B
  GHSS Vellode
  My Score is 16/16.

  ReplyDelete
 2. S.jagadeesh
  11-b
  GHSS vellode
  My score is 16/16

  ReplyDelete
 3. P.Bakkyalakshmi
  11B1
  GHSS
  My Mark 14/16

  ReplyDelete
 4. Š. Kalpana 11B2 GGHSS my score is 16/16

  ReplyDelete
 5. Pavithra 11B2 GGHSS my score is 16/16

  ReplyDelete
 6. K.Santhiya
  11th
  B1
  GGHSS
  My score is 16/16

  ReplyDelete
 7. G.Ananthi 11 B2 GGHSS my score is 16/16

  ReplyDelete
 8. R. Karthikai malar
  11th "B"
  GHSS
  My score is 16/16

  ReplyDelete
 9. N.Ranjith kumar 11-B GHSS VELLODE
  Score 16/16

  ReplyDelete
 10. G.Mahalakshmi 11B2 G.G.H.S.S
  School my score 16/16

  ReplyDelete
 11. S.Yasmin 16/16. 11B2 G.G.H.S.S Gingee

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||