× JOB !!! இன்றைய கல்வி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் : CLICK HERE
× PRAYER !!! இன்றைய பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் : CLICK HERE
× TNCMTSE !!! தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு முடிவுகள் : CLICK HERE
× REGULARISATION ORDER !!! பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணைகள் : CLICK HERE

CHAPTER 11 CHEMICAL COORDINATION AND INTEGRATION - வேதிய ஒருங்கிணைப்பு | CLASS 11 ZOOLOGY ONLINE TEST | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

ப்ளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் தேர்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும். கேள்விகளில் உள்ள சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து TOUCH செய்யுங்கள்.. கடைசியாக நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் வரும். அந்த மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ் இல் பதிவு செய்யுங்கள். மதிப்பெண் குறைந்தால் மீண்டும் ஒருமுறை முயற்சி செய்யுங்கள்... வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே...அன்புடன் - K.K.D.

☝️☝️☝️ PLAY AUDIO FIRST... JUST TOUCH ABOVE IMAGE ☝️☝️☝️

1 ➤ உடலின் நிலையான அகச்சூழ்நிலையை பராமரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்றது.
The maintenance of constant internal environment is referred as


2 ➤ கீழே தரப்பட்டுள்ள இணையில் எது முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பி இணையாகும்?.
Which of the following are exclusive endocrine glands?


3 ➤ கீழ் வருவனவற்றுள் எந்த ஹார்மோன் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தாக்கத்தினால் சுரப்பது இல்லை.
Which of the following hormone is not secreted under the influence of pituitary gland?


4 ➤ மனித விந்தகத்தில் விந்தணுவாக்கம் எதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது?
Spermatogenesis in mammalian testes is controlled by


5 ➤ இரத்தச் சீரத்தில் கால்சியம் அளவை நெறிப்படுத்துவது
Serum calcium level is regulated by


6 ➤ அயோடின் கலந்த உப்பு இதனைத் தடுத்தலில் முக்கியப்பங்காற்றுகிறது
Iodised salt is essential to prevent


7 ➤ நோய்த்தடைக்காப்புடன் தொடர்புடைய சுரப்பி எது?
Which of the following gland is related with immunity?


8 ➤ கீழ்வரும் இனவுறுப்பு ஹார்மோன்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானதைக் குறிப்பிடவும்
Which of the following statement about sex hormones is correct?


9 ➤ வளர்ச்சி ஹார்மோன் மிகை சுரப்பால் குழந்தைகளுக்குத் தோன்றுவது.
Hypersecretion of GH in children leads to


10 ➤ ஒருகருவுற்ற பெண் குழந்தையை பெற்றுள்ளார். அக்குழந்தை குட்டையான வளர்ச்சி, மூளைவளர்ச்சி குறைபாடு, குறைந்த அறிவாற்றல் திறன், இயல்புக்கு மாறான தோல் ஆகிய அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம்.
A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is the result of


11 ➤ எந்த அமைப்பால் ஹைபோதலாமஸ்முன்பகுதி பிட்யூட்டரியுடன் இணைந்துள்ளது.
The structure which connects the hypothalamus with anterior lobe of pituitary gland is the


12 ➤ கீழ்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
Which one of the following statement is correct


13 ➤ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் தைராய்டு சுரப்பி குறித்த வாக்கியங்களில் எது தவறானது எனக் கண்டுபிடி.
(i) இது RBC உருவாக்க நிகழ்வுகளைத் தடை செய்கிறது.
(ii) இது நீர் மற்றும் மின்பகுதிகளின் பராமரிப்புக்கு உதவுகின்றது.
(iii) இதன் அதிக சுரப்பு இரத்த அழுத்தத்தினை குறைக்கலாம்.
(iv) இது எலும்பு உருவாக்க செல்களைத் தூண்டுகிறது.
which of the given option shows all wrong statements for thyroid gland Statements
(i) It inhibits process of RBC formation
(ii) It helps in maintenance of water and electrolytes
(iii) Its more secretion can reduce blood pressure
(iv) It Stimulates osteoblast


Your Score iskalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi - CLASS 11 ZOOLOGY | CHAPTER 11 CHEMICAL COORDINATION AND INTEGRATION - வேதிய ஒருங்கிணைப்பு |  BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | KALVISOLAI | AUDIO BOOK.

👇👇👇 JOIN WITH US 👇👇👇

  1. Kalvisolai Telegram Channel Invite Link | Click

  2. Kalvisolai Telegram Group Invite Link | Click

  3. Kalvisolai Whats App Invite Link - Group 21 | Click

  4. Kalvisolai Job Alert Whats App Invite Link - Group 4 | Click

  5. Kalvisolai Facebook Page Invite Link | Click

  6. Kalvisolai Facebook Group Invite Link | Click

  7. Kalvisolai Edu Video Youtube Invite Link | Click

  8. Kalvisolai Youtube Kalvisolai Official Invite Link | Click

  9. Kalvisolai Twitter Invite Link | Click

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||