பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்ட முக்கிய அரசாணைகள் தொகுப்பு.

  • ஆசிரியர் மற்றும் அரசுஅலுவலர் சார்பான பணிவிதிகள், முக்கிய அரசாணைகள் தொகுக்கப்பட்டு பல முக்கிய அரசாணைகள்... அவை சார்பான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள், அரசாணை சார்பான அலுவலர்களின் உத்திரவுகள் நடத்தை மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள் முதலானவை தொகுக்கப்பட்டு தரப்பட்டுள்ளன.

  • NEED THIS DOCUMENT ? | DOWNLOAD

  • NEED MORE ? | CLICK HERE

Popular Posts
  1. Class 1-12 TN New Text Books 2023-2024 | Click Here

kalvisolai-kalviseithi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-telegram kalvisolai official group

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||